ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song By Saahus Prince Telugu Lyrics Ye Raagamo Theliyadhe Lyrics in Telugu ఏ రాగమో తెలియదే ఆశ కలిగున్నా – తృష్ణ కలిగున్నా- ఆరాధించాలని ఆత్మతో సత్యముతో – నా పూర్ణ హృదయముతో – నిన్ను ఘనపరచాలని ఏ రాగమో తెలియదు – ఏ తాళమో తెలియదు యేమని పాడను నిన్ను ఎంతని పొగడెదను … Read more

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Naa Samasyalanniyu Yesu Lyrics in Telugu నా సమస్యలన్నియు యేసు – తప్పక తొలగిస్తాడు (2) సజీవుడేసే నా రక్షణకర్త (2) నేను చింతించను దేనిని గూర్చి    || నా సమస్యలన్నియు || 1. లోకాన్ని జయించిన యేసు – నా కాపరి (2) నా చేయి విడువడు ఎడబాయడు- యేసుతో సహవాసం … Read more

వన్నెస్ 2 | Oneness Season 2 Song Lyrics

వన్నెస్ 2 | Oneness Season 2 Song Lyrics

వన్నెస్ 2 | Oneness Season 2 Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Medley Telugu Lyrics Oneness 2 Song Lyrics in Telugu 1. దావీదు వలె నాట్యమాడి – తండ్రీని స్తుతించెదము (2) యేసయ్యా స్తోత్రముల్‌ (4) తంబురతోను సితారతోను – తండ్రీని స్తుతించెదను (2)  యేసయ్యా స్తోత్రముల్‌ (4) 2. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి – ఆయనను స్తుతించు నా ప్రాణమా (2) నీకు సహాయము చేయువాడు … Read more

యేసయ్యా నా యేసయ్యా | Yesayya Na Yesayya Song

యేసయ్యా నా యేసయ్యా | Yesayya Na Yesayya Song

యేసయ్యా నా యేసయ్యా | Yesayya Na Yesayya Song || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yesayya Naa Yesayya Lyrics in Telugu యేసయ్యా నా యేసయ్యా – నా శ్వాసయే నీవేనయ్యా (2) నా సర్వము నీవేనయ్యా     || యేసయ్యా || 1. పర్వతములు తొలగిపోయినా – మెట్టలు తత్తరిల్లినా మారనిది నీ ప్రేమయే (2) హో ఓ హో… తరగనిది నీ కనికరమే…   || యేసయ్యా || 2. … Read more

మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి | Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi

మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి | Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi

మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి | Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi Lyrics in Telugu మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి – అత్యున్నత స్థానములో నను నిలిపావు యోగ్యుడనే కాను ఆ ప్రేమకు – వెల కట్టలేను ఆ ప్రేమకు ఆరాధించెదను… నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్నే కీర్తింతును – నా జీవితమంతా (2) … Read more

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamu Lyrics

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamu Lyrics

మరణము నుండి ప్రాణమును | Maranamu Nundi Pranamunu Lyrics || Telugu Christian Thanks Giving Song Telugu Lyrics Maranamu Nundi Pranamu Telugu Lyrics మరణము నుండి ప్రాణమును – కన్నీళ్ళ నుండి కన్నులను (2) కాపాడిన నా యేసయ్యా – కరుణించిన నా యేసయ్యా (2) యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా – నా యేసయ్యా (2)    || మరణము || 1. బాధల నుండి బ్రతుకును – పాతాళము నుండి ప్రాణమును … Read more

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Charanamule Nammithi Lyrics in Telugu నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి – నీ పాదములే పట్టితి (2)    || నీ చరణములే || 1. దిక్కిక నీవే చక్కగా రావే (2) మిక్కిలి మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు     || నీ చరణములే || 2. ఐహిక సుఖము – నరసితి నిత్యము (2) ఆహాహా ద్రోహిని … Read more

ప్రభు యేసు నామమే శరణం | Prabhu Yesu Namame Sharanam

ప్రభు యేసు నామమే శరణం | Prabhu Yesu Namame Sharanam

ప్రభు యేసు నామమే శరణం | Prabhu Yesu Namame Sharanam || Telugu Christian Worship Song Sung by SP Balu Garu Telugu Lyrics Prabhu Yesu Namame Saranam Telugu Lyrics ప్రభు యేసు నామమే శరణం – దినమెల్ల చేసెద స్మరణం హృదయాత్మతో గృహ ధ్యానమే – పలికించే పెదవిని స్వరాలాపం || ప్రభు యేసు || 1. కనుల పండుగ కనబడే నాధుడు – వీనుల విందుగా వినబడే … Read more

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి | Orana Orana

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి వేరే లేరన్న లేరన్న| Orana Orana

ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి వేరే లేరన్నా లేరన్నా | Orana Orana || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Oranna Oranna Song Lyrics in Telugu ఓరన్న ఓరన్న యేసుకు సాటి వేరే లేరన్న… లేరన్న యేసే ఆ దైవం చూడన్నా… చూడన్నా… యేసే ఆ దైవం చూడన్నా…    || ఓరన్న || 1. చరిత్రలోనికి వచ్చాడన్నా – వచ్చాడన్నా పవిత్ర జీవం తెచ్చాడన్నా – తెచ్చాడన్నా (2) అద్వితీయుడు ఆదిదేవుడు … Read more

ఓ హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయని | Oh Hallelujah Oh Hallelujah Telugu Song Lyrics

ఓ హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయని | Oh Hallelujah Oh Hallelujah Telugu Song Lyrics

ఓ హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయని | Oh Hallelujah Oh Hallelujah Telugu Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Oh Hallelujah Oh Hallelujah Ani Lyrics in Telugu ఓ హల్లెలూయ ఓ హల్లెలూయని – స్తోత్రాలాపన చేసెదన్ స్తోత్రము… స్తోత్రము… – స్తోత్రము… స్తోత్రము… (2)   || ఓ హల్లెలూయ ||  1. నీవు నా సొత్తని పేరు పెట్టి నన్ను – పిలచిన తండ్రీ స్తోత్రము … Read more

You Cannot Copy My Content Bro