దాటిపోని దేవుడా | Dhatiponi Devuda Song Lyrics

దాటిపోని దేవుడా | Dhatiponi Devuda Song Lyrics

దాటిపోని దేవుడా | Dhatiponi Devuda Song Lyrics || దాటిపోని దేవుడా ఆదరణ కలిగించే అద్భుతమైన గీతం Telugu Lyrics Dhatiponi Devuda Song Lyrics in Telugu దాటిపోని దేవుడా – నా కనికరం సంపన్నుడా (2) నిత్యము విడనాడవు – నీవు తప్పక దీవింతువు (2) 1. ప్రార్ధనే చేయని – యాకోబు ఏడ్వగా – ఆశీర్వదించితివి (2) రేయింబవళ్లు ప్రార్ధన మానని – మా కుటుంబాలలో – దాటిపోదువా (2)   || … Read more

నా నీతి నీవే నా ఖ్యాతి నీవే | Naa Neethi Neeve

నా నీతి నీవే నా ఖ్యాతి నీవే | Naa Neethi Neeve

నా నీతి నీవే నా ఖ్యాతి నీవే | Naa Neethi Neeve || Telugu Christian Hope Song Telugu Lyrics Naa Neethi Neeve Lyrics in Telugu నా నీతి నీవే నా ఖ్యాతి నీవే – నా దైవమా యేసయ్యా నా క్రియలు కాదు నీ కృపయే దేవా – నా ప్రాణమా యేసయ్యా నదులంత తైలం విస్తార బలులు – నీకిచ్చినా చాలవయ్యా నీ జీవితాన్నే నాకిచ్చినావు – నీకే … Read more

కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా | Kanugontini Ninne O Najareya

కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా | Kanugontini Ninne O Najareya

కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా | Kanugontini Ninne O Najareya || Telugu Christian Hope Song By A R Stevenson Garu Telugu Lyrics Kanugontini Ninne Song Lyrics in Telugu కనుగొంటిని నిన్నే ఓ నజరేయా – సమర్థుడవని సహాయము చేయ… నీ ప్రభావము నాలోకి చేరగా (2) నా స్వరూపమూ – మారిపోయెగా (2)     || కనుగొంటిని || 1. ప్రయత్నాలు చేసి వేసారియుంటిని – ఉన్న ఆస్తినంతా … Read more

పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడా | Parakramamu Gala Baladyuda

పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడా | Parakramamu Gala Baladyuda

పరాక్రమము గల బలాఢ్యుడా | Parakramamu Gala Baladyuda || Telugu Christian Hope Song by Anil Kumar Garu Telugu Lyrics Parakramamu Gala Baladyuda Lyrics in Telugu పరాక్రమముగల బలాఢ్యుడా – నీ కంటికి కనిపించే నీ చెవులకు వినిపించే అరె దేనిని గూర్చి భయపడకు భయపడకు… భయపడకు… భయపడకు… హే దహించు అజ్ఞయిన నీ దేవుడే – నీ ముందు వెళ్తుంటే భయమెందుకు నీకంటే బలమైన ఆ జనములు – … Read more

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా | Akashamandunna Aseenuda Song Lyrics

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా | Akashamandunna Aseenuda Song Lyrics

ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా | Akashamandunna Aseenuda Song Lyrics || Hosanna Ministries Hope Song Telugu Lyrics Akashamandunna Aseenuda Song Lyrics in Telugu ఆకాశమందున్న ఆసీనుడా – నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను నేను నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను      || ఆకాశ || 1. దారి తప్పిన గొర్రెను నేను – దారి కానక తిరుగుచున్నాను (2) కరుణించుమా యేసు కాపాడుమా (2) నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను – నేను నీ తట్టు కనులెత్తుచున్నాను … Read more

నిబ్బరం కలిగి ధైర్యముగుండు | Nibbaram Kaligi Dairyamugundu

నిబ్బరం కలిగి ధైర్యముగుండు | Nibbaram Kaligi Dairyamugundu

నిబ్బరం కలిగి ధైర్యముగుండు | Nibbaram Kaligi Dairyamugundu || Telugu Christian Hope Song by Brother Anil Kumar Garu Telugu Lyrics Nibbaram Kaligi Dairyamugundu Lyrics in Telugu నిబ్బరం కలిగి ధైర్యముగుండు – దిగులు పడకు జడియకు ఎపుడు (2) నిన్ను విడువడు నిన్ను మరువడు – ప్రభువే నీ తోడు హల్లేలూయా … ఆమెన్ హల్లేలూయా … ఊరక నిలచి ప్రభువు చూపే రక్షణ చూద్దాము ఈ శత్రువులు … Read more

కరుణించవా దేవా | Karuninchava Deva Song Lyrics

కరుణించవా దేవా | Karuninchava Deva Song Lyrics

కరుణించవా దేవా | Karuninchava Deva Song Lyrics || Joshua Shaik New Christian Hope Song Telugu Lyrics Karuninchava Deva Song Lyrics in Telugu కరుణించవా దేవా – కరుణాత్ముడా రావా – నీ ప్రేమలోనే కావుమా (2) శ్రమలోన తోడే లేక – శిలనైన కానే కాక – వేసారిపోయా యేసయ్యా ఆ ఆ పిలిచాను నిన్నే దేవా – కడదాక నాతో రావా – నా జీవ దాత … Read more

దేవా నా హృదయముతో నిన్నే నేను కీర్తింతును | Deva Na Hrudayamutho

దేవా నా హృదయముతో నిన్నే నేను కీర్తింతును | Deva Na Hrudayamutho

దేవా నా హృదయముతో నిన్నే నేను కీర్తింతును | Deva Na Hrudayamutho || Telugu Christian Hope Song Telugu Lyrics Deva Naa Hrudayamutho Lyrics in Telugu దేవా నా హృదయముతో – నిన్నే నేను కీర్తింతును (2) మారని ప్రేమ నీదే (2) నిన్ను కీర్తింతును ఓ… ఓ… – నిన్ను కొనియాడెద        || దేవా నా || 1. ఓదార్పుకై నేను నీకై వేచి చూస్తున్నా- నీ ప్రేమ కౌగిలిలో … Read more

ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప | Evarunnarayya Naku Neevu Thappa

ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప | Evarunnarayya Naku Neevu Thappa

ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప | Evarunnarayya Naku Neevu Thappa || Telugu Chrisltian Hope Song Telugu Lyrics Evarunnarayya Naku Neevu Thappa Lyrics in Telugu ఎవరున్నారయ్యా నాకు నీవు తప్ప – ఏమున్నదయ్యా భువిలో నీవు లేక నా యేసయ్య…  హల్లెలూయా … (4)  || ఎవరున్నారయ్యా || 1. నా ఆశ్రయం నీవే… నా ఆశయం నీవే (2) నా సర్వము యేసు నీవేగా (2)     || ఎవరున్నారయ్యా … Read more

ఆధారం నీవేనయ్యా | Aadharam Neevenayya

ఆధారం నీవేనయ్యా | Aadharam Neevenayya

ఆధారం నీవేనయ్యా | Aadharam Neevenayya || Telugu Christian Hope Songs Telugu Lyrics Aadharam Neevenayya Song Lyrics in Telugu ఆధారం నీవేనయ్యా (2) కాలం మారినా కష్టాలు తీరినా కారణం నీవేనయ్యా యేసయ్యా… కారణం నీవేనయ్యా   || ఆధారం || 1. లోకంలో ఎన్నో జయాలు – చూసాను నేనింత కాలం (2) అయినను ఎందుకో నెమ్మది లేదు – సమాధానం కొదువైనది యేసయ్యా సమాధానం కొదువైనది       || ఆధారం || … Read more

You Cannot Copy My Content Bro