నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Naa Samasyalanniyu Yesu Lyrics in Telugu నా సమస్యలన్నియు యేసు – తప్పక తొలగిస్తాడు (2) సజీవుడేసే నా రక్షణకర్త (2) నేను చింతించను దేనిని గూర్చి    || నా సమస్యలన్నియు || 1. లోకాన్ని జయించిన యేసు – నా కాపరి (2) నా చేయి విడువడు ఎడబాయడు- యేసుతో సహవాసం … Read more

నీ కృపలో ఇంతకాలం | Nee Krupalo Inthakalam Song Lyrics

నీ కృపలో ఇంతకాలం | Nee Krupalo Inthakalam Song Lyrics

నీ కృపలో ఇంతకాలం | Nee Krupalo Inthakalam Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Nee Krupalo Inthakalam Song Lyrics in Telugu నీ కృపలో ఇంతకాలం మమ్ము దాచిన యేసయ్యా – క్షేమము అభివృద్ధి నిచ్చి మాకు తోడుగా ఉన్నావయ్యా  (2) ఈ నూతన సంవత్సరంలో – నీ దయను చూపుమయ్యా  (2) మమ్ము ఆశీర్వదించుమయా  (2) అను.ప:- నూతన పాటలు పాడుచు – ప్రభు … Read more

You Cannot Copy My Content Bro