యేసయ్యా నా యేసయ్యా | Yesayya Na Yesayya Song

యేసయ్యా నా యేసయ్యా | Yesayya Na Yesayya Song

యేసయ్యా నా యేసయ్యా | Yesayya Na Yesayya Song || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yesayya Naa Yesayya Lyrics in Telugu యేసయ్యా నా యేసయ్యా – నా శ్వాసయే నీవేనయ్యా (2) నా సర్వము నీవేనయ్యా     || యేసయ్యా || 1. పర్వతములు తొలగిపోయినా – మెట్టలు తత్తరిల్లినా మారనిది నీ ప్రేమయే (2) హో ఓ హో… తరగనిది నీ కనికరమే…   || యేసయ్యా || 2. … Read more

యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి | Yesu Vale Nannu Marchunatti

యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి | Yesu Vale Nannu Marchunatti

యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి | Yesu Vale Nannu Marchunatti || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yesu Vale Nannu Song Lyrics in Telugu యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి – ప్రతి అనుభవముకై స్తోత్రం శిష్యునిగా నన్ను సిద్ధపరచే – ప్రతి అవమానముకై స్తోత్రం (2) ప్రతి అరణ్యముకై తండ్రి కృతజ్ఞతలు – అపవాదిపై నాకు జయమిచ్చావు ప్రతి ఎడారికై తండ్రి కృతజ్ఞతలు – జీవజలమై నన్ను తృప్తి పరచావు నీవే … Read more

దేవా పరలోక దుతాలి | Deva Paraloka Duthali

దేవా పరలోక దుతాలి | Deva Paraloka Duthali

దేవా పరలోక దుతాలి | Deva Paraloka Duthali || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Deva Paraloka Dhuthalu Lyrics in Telugu దేవా పరలోక దుతాలి నిను పాడి కీర్తింప – ఎంతో ఎంతో మహిమ నిన్ను భువిలోని ప్రజలంత కొనియాడి కీర్తింప – ఎంతో ఎంతో మహిమ నిన్ను భజియించి పూజించి ఆరాధింప – నీకే నీకే మహిమ (2) దేవా పరలోక దుతాలి నిను పాడి కీర్తింప – … Read more

యేసయ్యా నీ ప్రేమ మరువను బ్రతుకులో | Yesayya Nee Prema Maruvanu Brathukulo Lyrics

యేసయ్యా నీ ప్రేమ మరువను బ్రతుకులో | Yesayya Nee Prema Maruvanu Brathukulo Lyrics

యేసయ్యా నీ ప్రేమ మరువను బ్రతుకులో | Yesayya Nee Prema Maruvanu Brathukulo Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yesayyaa Nee Prema maruvanu Song Lyrics in Telugu యేసయ్యా నీ ప్రేమ మరవను బ్రతుకులో (4) 1. యేసయ్య ప్రేమలో మోసమేమి లేదు యేసయ్య ప్రేమలో దగా యేమి లేదు (2) యేసయ్య ప్రేమలో శాంతి ఉన్నదయ్యా యేసయ్య ప్రేమలో నీతి ఉన్నదయ్యా (2)    || యేసయ్యా … Read more

శతకోటి వందనాలు యేసు స్వామి నీకు | Shathakoti Vandhanalu Yesu Lyrics

శతకోటి వందనాలు యేసు స్వామి నీకు | Shathakoti Vandhanalu Yesu Lyrics

శతకోటి వందనాలు యేసు స్వామి నీకు | Shathakoti Vandhanalu Yesu Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Sathakoti Vandanalu Yesu Swami Lyrics in Telugu శతకోటి వందనాలు యేసు స్వామి నీకు – కరుణించి కాపాడుమయ్యా (2) కాలాలన్ని మారినట్టు మారిపోని నీకు – మా నిండు వందనాలయ్యా (2) నీ చల్లని చూపు మాపై నిలుపు – నీ కరుణ హస్తం మాపై చాపు (2)   || … Read more

స్తుతి ఘన మహిమంతయు | Sthuthi Gana Mahimanthayu

స్తుతి ఘన మహిమంతయు | Sthuthi Gana Mahimanthayu

స్తుతి ఘన మహిమంతయు | Sthuthi Gana Mahimanthayu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Sthuthi Gana Mahimanthayu Song Lyrics in Telugu స్తుతి ఘన మహిమంతయు యేసుకే చెల్లింతుము (2) 1. దూతలారా స్తుతియించుడి – దూత సైన్యమా స్తుతియించుడి (2) సూర్య చంద్రులారా స్తుతియించుడి – నక్షత్రములారా స్తుతియించుడి (2) || స్తుతి ఘన || 2. పరమాకాశమా స్తుతియించుడి – ఆకాశ మండలమా స్తుతియించుడి (2) అగాధజలమా … Read more

స్తుతి ఘన మహిమలు నీకే | Sthuthi Gana Mahimalu Neeke Song Lyrics

స్తుతి ఘన మహిమలు నీకే | Sthuthi Gana Mahimalu Neeke Song Lyrics

స్తుతి ఘన మహిమలు నీకే | Sthuthi Gana Mahimalu Neeke Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Sthuthi Gana Mahimalu Neeke Song Lyrics in Telugu స్తుతి ఘన మహిమలు నీకే – నా మంచి యేసు నీకే ఆరాధనా స్తోత్ర గీతం – చెల్లింతును నే నిరతం (2) నా బంధం నీవే నా బలము నీవే – నా ధనము నా సర్వం నీవే … Read more

ప్రేమించు దేవుడు రక్షించు దేవుడు | Preminchu Devudu Rakshinchu Devudu

ప్రేమించు దేవుడు రక్షించు దేవుడు | Preminchu Devudu Rakshinchu Devudu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Preminchu Devudu Song Lyrics in Telugu ప్రేమించు దేవుడు రక్షించు దేవుడు పాలించు దేవుడు – యేసు దేవుడు పాటలు పాడి ఆనందించెదం ఆహా ఎంతో ఆనందమే (2)       || ప్రేమించు || 1. తల్లిదండ్రుల కన్నా తాత అయిన దేవుడు ప్రతి అవసరమును తీర్చు దేవుడు (2) హల్లెలూయా ఆనందమే – … Read more

సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో | Saati Evaru Leru Ilalo

సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో | Saati Evaru Leru Ilalo

సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో | Saati Evaru Leru Ilalo || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Saati Evaru Leru Ilalo Song Lyrics in Telugu సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో – సమానులెవ్వరూ ఇహ పరములో (2) యోగ్యత లేని నాపై దేవా – మితిలేని కృప చూపి నిరాశే మిగిలిన ఈ జీవితంలో – నిరీక్షణనిచ్చావు    || సాటి ఎవ్వరూ || దేవా నా కరములనెత్తి – … Read more

నీతో నడుతుము నిన్నే కొలుతుము | Neetho Naduthumu

నీతో నడుతుము నిన్నే కొలుతుము | Neetho Naduthumu

నీతో నడుతుము నిన్నే కొలుతుము | Neetho Naduthumu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Neetho Naduthumu Song Lyrics in Telugu నీతో నడుతుము – నిన్నే కొలుతుము                         నీ సహవాసము – నిత్యము క్షేమము (2) ఓ యేసయ్యా మా రక్షకా – నీవే మాకు తోడుగా మా నడవడిలో మా శ్రమలలో – నీవే మాకు నీడగా దేవా నీ సన్నిధిలోనా – దేవా నీ దీవెనలెన్నో దేవా … Read more

You Cannot Copy My Content Bro