ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics

ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics

ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics || Latest Telugu Christian Praise Song By Stella Ramola Telugu Lyrics Aasirvadham Song Lyrics in Telugu నిను ఆశీర్వదింతును – ఆశీర్వదించెదను నిన్ను వృద్ధిచేతును – అభివృద్ధి చేసెదను (2) నిశ్చయముగనే ముగింపు ఉంది – నమ్మకం వమ్మై పోదు (2)    || నిను ఆశీర్వదింతును || 1. చిక్కుకొంటి నిన్ను నా అరచేతిలో – మోసితి నిన్ను నే తల్లి గర్భమున్ (2) … Read more

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song by Thandri Sannidhi Ministries Telugu Lyrics Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics in Telugu సదయుడా నా యేసయ్యా – స్తుతి ఘనతా మహిమ నీకేనయ్యా (2) ప్రతి క్షణము నీ వాత్సల్యమును చూపి – విడువక ప్రేమించితివే ఎడబాయక కాచితివే (2) నీవే స్తుతి గానము – నీవే నా విజయము – … Read more

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics || Joshua Shaik Latest Telugu Christian Song – 2024 Telugu Lyrics Neeve Neeve Song Lyrics in Telugu నీవే నీవే నీవే మా ప్రాణం – యేసు నీవే నీవే మా గానం (2) ఆశ్రయమైన ఆధారమైన నీ దివ్య ప్రేమ చాలయ్య కొలుతుము నిన్నే యేసయ్య      || నీవే నీవే || 1. శాశ్వతమైన నీ తొలి ప్రేమ – … Read more

నన్నెరిగిన దేవుడవు | Nannerigina Devudavu Song Lyrics

నన్నెరిగిన దేవుడవు | Nannerigina Devudavu Song Lyrics

నన్నెరిగిన దేవుడవు | Nannerigina Devudavu Song Lyrics || Pastor Paul Dhinakaran Latest Telugu Christian Song Telugu Lyrics Nannerigina Devudavu Song Lyrics in Telugu పరిశోధించి నన్నెరిగిన దేవుడవు – నా తలంపులన్నియు గ్రహియింతువు (2) నే నడిచిన పరుండిన తోడుంటివి – నా మార్గములన్ ఎరిగియుంటివి (2) 1. నీ ఆత్మకు మరుగై ఎటుపోదును – నీ సన్నిధిని వీడి ఎటు పారిపోదును (2) నే నడిచిన పరుండిన … Read more

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song By Saahus Prince Telugu Lyrics Ye Raagamo Theliyadhe Lyrics in Telugu ఏ రాగమో తెలియదే ఆశ కలిగున్నా – తృష్ణ కలిగున్నా- ఆరాధించాలని ఆత్మతో సత్యముతో – నా పూర్ణ హృదయముతో – నిన్ను ఘనపరచాలని ఏ రాగమో తెలియదు – ఏ తాళమో తెలియదు యేమని పాడను నిన్ను ఎంతని పొగడెదను … Read more

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Virigi Naligina Nannu Lyrics in Telugu విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు – యేసయ్య నీ ప్రేమ ఒంటరిగా ఎన్నడూ నను విడువదు – ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ (2) తల్లిలా నను లాలించును… – పడనీయదు నన్నెపుడు నా కన్నీరంతా తుడచును – కౌగిలిలో హత్తుకొనున్ నా బలహీనతలలో నా బలం … Read more

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Neevu Thodunte Chalu song lyrics in Telugu నీవు తోడుంటే చాలు నాకేమీ ఇక వద్దు – నీ స్నేహం నాకు చాలు యేసయ్య (2)   ఒక ఆశ యేసయ్య నా తోడై ఉండవా – నా ఆశ తీర్చయ్యా యేసయ్యా నా ఆశ నీవయ్యా నీ ప్రేమ చాలయ్య నా తీర్చయ్యా … Read more

యేసుని యేసుని మాటలు విందువా | Yesuni Yesuni Matalu Vindhuva Song Lyrics

యేసుని యేసుని మాటలు విందువా | Yesuni Yesuni Matalu Vindhuva Song Lyrics

యేసుని యేసుని మాటలు విందువా | Yesuni Yesuni Matalu Vindhuva Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Yesuni Yesuni Matalu Vindhuva Lyrics in Telugu యేసుని యేసుని మాటలు విందువా – నీ యిల్లు నీ యిల్లు బండపై కట్టెదవా ఆకాశం గతియించిన భూమి మార్పు పొందినా (2) యేసుని మాటలు చెదరవులే – విన్నావంటే నీవు కదలవులే    || యేసుని || 1. తగ్గించుకొనుము ఆయనే … Read more

దేవా నా దేవా నీకే వందనం| Deva Na Deva Neeke Vandanam

దేవా నా దేవా నీకే వందనం| Deva Na Deva Neeke Vandanam

దేవా నా దేవా నీకే వందనం| Deva Na Deva Neeke Vandanam || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Deva Na Deva Neeke Vandanam Lyrics in Telugu దేవా నా దేవా నీకే వందనం – నీ కృపలో నను కాచిన నీకే స్తోత్రము ధన్యులము మేము యేసయ్యా – నీ లాంటి దేవుడెవరయ్యా కరుణించు ఈ దీనులను – నిత్యము నిన్నే సేవింతుమ్ (2) నీవే నా హృదయంలో … Read more

భక్తులారా స్మరియించెదము | Bakthulara Smariyinchedamu

భక్తులారా స్మరియించెదము | Bakthulara Smariyinchedamu

భక్తులారా స్మరియించెదము | Bakthulara Smariyinchedamu || Seeyonu Geethalu Telugu Lyrics Bakthulara Smariyinchedamu Song Lyrics in Telugu భక్తులారా స్మరియించెదము – ప్రభు చేసిన మేలులన్నిటిని (2) అడిగి ఊహించు వాటి కన్నా మరి (2) సర్వము చక్కగ చేసె (2)       || భక్తులారా || 1. గాలి తుఫానులను గద్దించి – బాధలను తొలగించే (2) శ్రమలలో మనకు తోడైయుండి (2) బయలు పరచె తన జయమున్ (2)     || భక్తులారా … Read more

You Cannot Copy My Content Bro