వన్నెస్ 2 | Oneness Season 2 Song Lyrics

వన్నెస్ 2 | Oneness Season 2 Song Lyrics

వన్నెస్ 2 | Oneness Season 2 Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Medley Telugu Lyrics Oneness 2 Song Lyrics in Telugu 1. దావీదు వలె నాట్యమాడి – తండ్రీని స్తుతించెదము (2) యేసయ్యా స్తోత్రముల్‌ (4) తంబురతోను సితారతోను – తండ్రీని స్తుతించెదను (2)  యేసయ్యా స్తోత్రముల్‌ (4) 2. దేవునియందు నిరీక్షణ నుంచి – ఆయనను స్తుతించు నా ప్రాణమా (2) నీకు సహాయము చేయువాడు … Read more

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Virigi Naligina Nannu Lyrics in Telugu విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు – యేసయ్య నీ ప్రేమ ఒంటరిగా ఎన్నడూ నను విడువదు – ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ (2) తల్లిలా నను లాలించును… – పడనీయదు నన్నెపుడు నా కన్నీరంతా తుడచును – కౌగిలిలో హత్తుకొనున్ నా బలహీనతలలో నా బలం … Read more

నా సర్వము నీవేనయ్యా | Na Sarwamu Nevenaya Song Lyrics

నా సర్వము నీవేనయ్యా | Na Sarwamu Nevenaya Song Lyrics

Telugu Lyrics Na Sarwamu Nevenaya Song Lyrics in Telugu నీవేనయ్యా నీవేనయ్యా నా సర్వము నీవేనయ్యా నీకేనయ్యా నీకేనయ్యా  నా సర్వము  నీకేనయ్యా నీదేనయ్యా నీదేనయ్యా నా సర్వము నీదేనయ్యా నీతోనయ్యా నీతోనయ్యా నే నడిచెద నీతోనయ్యా యేసయ్యా…. ఆ…  – యేసయ్యా…. ఆ… (2) 1. నీ వాక్యమే నా మాటగా  – నీ ఆత్మ నను నడుపగా ఫలియించెద నీ సాక్షిగా – జీవించెద నీ మాదిరిగా న్యాయముగా నడుచుకొనుచు – … Read more

You Cannot Copy My Content Bro