యేసు రక్తమే | Yesu Rakthame Song Lyrics

Yesu Rakthame Yesu Rakthame

Telugu Lyrics Yesu Rakthame Song Lyrics in Telugu యేసు రక్తమే యేసు రక్తమే – యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు రక్తమే (2) ప్రతి ఘోర పాపం తొలగించి వేయున్ – ప్రతి ఘోర శాపం తొలగించి వేయున్ యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు రక్తమే – యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు రక్తమే 1.అక్షయ జీవం కలిగిన దేవుని రక్తం – ఆరని జ్వాలగా నేటికీ నిలిచిన రక్తం (2) అపవాది క్రియలను … Read more

ప్రేమకే స్వాగతం లిరిక్స్ | Premake Swagatham Song Lyrics

Premake Swagatham Song Lyrics

Telugu Lyrics Premake Swagatham Song Lyrics in Telugu ప్రేమకే స్వాగతం – పరమాత్మకే స్వాగతం మహిమ కాంతి సుగుణాల శాంతి నా యేసుకే స్వాగతం – నా ప్రియునికే స్వాగతం (2) || ప్రేమకే స్వాగతం || 1.కరుణకే స్వాగతం – కరుణాత్మకే స్వాగతం కరుణ అరుణాల కోటివర్ణాల నీతికే స్వాగతం – నా రాజుకే స్వాగతం (2)  || ప్రేమకే స్వాగతం || 2.సమతకే స్వాగతం – నిజ మమతకే స్వాగతం సకలభాగ్యాల … Read more

నా నీతికి ఆధారమా | Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics

Naa Nithiki Aadharama Song Lyrics

Telugu Lyrics Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics in Telugu నా నీతి కి ఆధారమా… – నిబంధన మందసమా (2) అనుబంధమా – మకరందమా – నాలో ఆనందమా (2) మహనీయుడా యేసయ్యా – ఆరాధన నీకేనయ్యా (2)     || నా నీతికి || 1. నీ ప్రేమ నాపై – ద్వజముగా నిలిపినావు (2) ఇమ్మానుయేలువై – అన్నీ వేళలా – ఆదుకున్నావులే (2) అలసిన నా ఆశ – తృప్తి పరచగా … Read more

మాకు జన్మనిచ్చావు | Maku Janmanichavu Song Lyrics

Maku Janmanichavu Song Lyrics

Telugu Lyrics Maku Janmanichavu Song Lyrics in Telugu మాకు జన్మనిచ్చావు నీలో జతపరిచావు – మాకు బ్రతుకునిచ్చావు నీలో బలపరిచావు (2) నీ ఉన్నతమైన పిలుపునకు అర్హులుగా చేశావు – నీ అమూల్యమైన సేవను చేయ భాగ్యమునిచ్చావు (2) మహిమ నీ..కే ఘనత నీ…కే – స్తుతులు నీ..కే – మా సర్వము నీకే దేవా (2) 1. కుటుంబాలు వేరైనా మమ్మును ఐక్యపరచి – నీ సంకల్పమునే మాలో నెరవేర్చుచున్నావు ప్రాంతాలు వేరైనా … Read more

అదిగో ప్రియుని కేక | Aadigo Priyuni Keka Song Lyrics

Aadigo Priyuni Keka Song Lyrics

Telugu Lyrics Aadigo Priyuni Keka Song Lyrics in Telugu అదిగో ప్రియుని కేక  నీకై యేసు రాక (2) వెదుకుతు ఉన్నావా విడుదల దారే కనరాక – పొందే ఈ శ్రమలు నీతో ఉండవు కడదాక (2) || అదిగో || 1. అడుగడుగున పయనములో – అవమానపు హేళనలో – నొప్పించే మాటలతో – మనసు నలిగి ఉన్నావా (2) మదినిండిన వేదనను – మౌనముగా భరియిస్తూ కనుల నిండ కన్నీళ్ళతో – … Read more

దయగల హృదయుడవు | Dayagala Hrudayudavu Song Lyrics

Dayagala Hrudayudavu Song Lyrics

Telugu Lyrics Dayagala Hrudayudavu Song Lyrics in Telugu దయగల హృదయుడవు నీ స్వాస్థ్యమును – ఎన్నడు ఎడబాయవు ఎడారిలో ఊటలను – జలరాసులలో త్రోవను ఏర్పరచువాడవు సర్వలోకము నీకు నమస్కరించి నిన్ను కొనియాడును  || దయగల || 1.సత్యస్వరూపి నీ దివ్య వాక్యమే నాకు జీవమార్గము – సారము వెదజల్లు నీ జాడలె  నాకు జీవన గమనము (2) శ్రేష్టమైన ఉపదేశముతో- జీవము గలిగిన సంఘములో- నింపుచున్నావు దీవెనలతో నను నడుపుచున్నావు సమృద్దితో (2)   … Read more

అల్ఫా ఒమేగా అయినా | Alpha Omega Aina Song Lyrics

alpha omega aina song lyrics

Telugu Lyrics Alpha Omega Aina Song Lyrics in Telugu అల్ఫా ఒమేగా అయినా మహిమాన్వితుడా – అద్వితీయ సత్యవంతుడా నిరంతరం స్తోత్రర్హుడా (2) రాత్రిలో కాంతి కిరణమా పగటి లో కృపా నిలయమా ముదిమి వరకు నన్నాదరించె సత్యవాక్యామా నాతో స్నేహామై నా సౌక్యమై నను నడిపించే నా యేసయ్యా (2)      || అల్ఫా ఒమేగా || 1. కనికర పూర్ణుడా నీ కృప బాహుల్యమే – ఉన్నతముగా నిను ఆరాదించుటకు అనుక్షణమున నీ … Read more

రాజువైన నా దేవా | Rajuvina Naa Deva Song Lyrics

Rajuvina Naa Deva Song Lyrics

Telugu Lyrics Rajuvina Naa Deva Song Lyrics in Telugu రాజువైన నా దేవా – రారాజువైన యేసయ్య (2) కోటి స్వరముల స్తుతియించినా (2) తనివి తీరదు నా మనసున (2) ఆరాధన స్తుతి ఆరాధనా – ఆరాధన స్తుతి ఆరాధనా (3)      || రాజువైన || 1.కృప చూపుటలో శ్రీమంతుడా – తరతరములకు ఆరాధ్యుడా (2) షాలేము రాజా నా యేసయ్యా – స్తుతి ఘనత మహిమ నీకేనయ్యా (2) ఆరాధన స్తుతి … Read more

కృపా క్షేమము నీ శాశ్వత జీవము | Krupa Kshemamu | Krupa Kshemamu Song Lyrics

కృపా క్షేమము నీ శాశ్వత జీవము | Krupa Kshemamu | Krupa Kshemamu Song Lyrics

కృపా క్షేమము నీ శాశ్వత జీవము || Krupa Kshemamu || Hosanna Ministries Song Lyrics Telugu Lyrics Krupa Kshemamu Song Lyrics in Telugu కృపా క్షేమము నీ శాశ్వత జీవము – నా జీవిత కాలమంతయు నీవు దయచేయువాడవు (2) మహోన్నతమైన నీ ఉపకారములు – తలంచుచు అనుక్షణము పరవశించనా నీ కృపలోనే పరవశించనా మహోన్నతమైన నీ ఉపకారములు – తలంచుచు అనుక్షణము పరవశించనా నీ కృపలోనే పరవశించనా 1. నా … Read more

అందాల చిన్ని గూటిలోన | Andhala Chinni Gutilona Song Lyrics

అందాల చిన్ని గూటిలోన | Andhala Chinni Gutilona Song Lyrics

అందాల చిన్నిగూటిలోన | Andhala Chinni Gutilona Song Lyrics | Sreshta Karmoji Latest Telugu Christian Song Telugu Lyrics Andhala Chinni Gutilona Song Lyrics in Telugu అందాల చిన్ని గూటిలోన – పుట్టిన పిచ్చుకను చిన్ని రెక్కలు చాచి నేను – నింగిలో ఎగిరాను ఈ చిన్ని జీవికి రూపం – ప్రాణం అన్నీ ఇచ్చింది యేసే ప్రతి కొమ్మ రెమ్మలో ఓ కోయిలమ్మ – జత కలిపి పాడమ్మ… … Read more

You Cannot Copy My Content Bro