వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song by Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Varinchina Daivama Song Lyrics in Telugu వరించిన దైవమా – వసించే వాక్యమా మహోన్నత శిఖరమా – ఆధారమా క్షమించిన బంధమా – సహించే స్నేహమా నిరంతర స్వాస్థ్యమా – నా యేసయా వరించిన దైవమా …. 1.  ప్రేమింతును ప్రార్థింతును – నిన్నే ఆత్మతో నీ … Read more

భజన చేయుచు భక్తపాలక | Bhajana Cheyuchu Bhaktha Palaka

భజన చేయుచు భక్తపాలక | Bhajana Cheyuchu Bhaktha Palaka

భజన చేయుచు భక్తపాలక | Bhajana Cheyuchu Bhaktha Palaka || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Bhajana Cheyuchu Lyrics in Telugu భజన చేయుచు భక్తపాలక – ప్రస్తుతింతు నీ నామమును (2) వృజినములపై జయము నిచ్చిన (2) విజయుడా నిను వేడుకొందు      || భజన చేయుచు || 1. దివ్య పదవిని విడిచి నీవు – దీనుడవై పుట్టినావు (2) భవ్యమైన బోధలెన్నో (2) బాగుగా ధర నేర్పినావు           || భజన … Read more

సర్వోన్నతుడా నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము | Sarvonathuda

సర్వోన్నతుడా నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము | Sarvonathuda

సర్వోన్నతుడా నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము | Sarvonathuda || Telugu Christian Worship Song by Hosanna Ministries Telugu Lyrics Sarvonathuda Song Lyrics in Telugu సర్వోన్నతుడా – నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము (2) ఎవ్వరులేరు – నాకు ఇలలో (2) ఆదరణ నీవేగా -ఆనందం నీవేగా (2) 1. నీ దినములన్నిట ఎవ్వరు నీ ఎదుట – నిలువలేరని యెహోషువాతో (2) వాగ్దానము చేసినావు – వాగ్దాన భూమిలో చేర్చినావు (2)   || … Read more

సరిరారెవ్వరూ నా ప్రియుడైన యేసయ్యకు | Sarirarevvaru Song Lyrics

సరిరారెవ్వరూ నా ప్రియుడైన యేసయ్యకు | Sarirarevvaru Song Lyrics

సరిరారెవ్వరూ నా ప్రియుడైన యేసయ్యకు | Sarirarevvaru Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Hosanna Ministries Telugu Lyrics Sarirarevvaru Song Lyrics in Telugu సరిరారెవ్వరూ నా ప్రియుడైన యేసయ్యకు (2) సర్వము నెరిగిన సర్వేశ్వరునికి – సరిహద్దులు లేని పరిశుద్ధునికి (2) సరిరారెవ్వరూ నా ప్రియుడైన యేసయ్యకు (2) 1. నమ్మదగిన వాడే నలుదిశల నెమ్మది కలుగజేయువాడే (2) నాజీరు వ్రతము జీవితమంతా అనుసరించినాడే – నాకై నిలువెల్ల … Read more

యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు | Yehova Naa Kaapari Naku Lemi Ledu

యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి లేదు | Yehova Naa Kaapari Naku Lemi Ledu

యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమిలేదు | Yehova Naa Kaapari Naku Lemi Ledu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yehova Naa Kaapari Lyrics in Telugu యెహోవా నా కాపరి – నాకు లేమి లేదు పచ్చిక గల చోట్ల మచ్చికతో నడుపున్‌   || యెహోవా || 1. మరణపు చీకటిలో – తిరుగుచుండినను ప్రభుయేసు నన్ను – కరుణతో ఆదరించున్‌ (2)   || యెహోవా || 2. … Read more

ఆశ్రయ దుర్గమా నా యేసయ్యా | Ashraya Durgama Na Yesayya

ఆశ్రయ దుర్గమా నా యేసయ్యా | Ashraya Durgama Na Yesayya

ఆశ్రయ దుర్గమా నా యేసయ్యా | Ashraya Durgama Na Yesayya || Telugu Christian Praise Song by Hosanna Ministries Telugu Lyrics Ashraya Durgama Song Lyrics in Telugu ఆశ్రయదుర్గమా నా యేసయ్యా – నవజీవన మార్గమున నన్ను నడిపించుమా ఊహించలేనే – నీ కృపలేని క్షణమును – కోపించుచునే వాత్సల్యము నాపై చూపినావే (2) 1. లోకమర్యాదలు మమకారాలు గతించిపోవునే – ఆత్మీయులతో అక్షయానుబంధం అనుగ్రహించితివే (2) అందుకే ఈ … Read more

అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప | Avadhule Lenidi Divyamaina Nee Krupa

అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప | Avadhule Lenidi Divyamaina Nee Krupa

అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప | Avadhule Lenidi Divyamaina Nee Krupa || Telugu Christian Worship Song By Hosanna Ministries Telugu Lyrics Avadhule Lenidi Song Lyrics in Telugu అవధులే లేనిది దివ్యమైన నీ కృప- అనంతమైనది ఆశ్చర్యమైనది (2) యేసయ్యా నాపై నీవు చూపిన కృప – అమూల్యమైనది వర్ణించలేనిది (2)   || అవధులే || 1. ఊహించలేని హృదయానందమును – దుఃఖమునకు ప్రతిగా దయచేసినావు (2) … Read more

యెహోవా నాకు వెలుగాయె | Yehova Naku Velugaye Lyrics in Telugu

యెహోవా నాకు వెలుగాయె | Yehova Naku Velugaye Lyrics in Telugu

యెహోవా నాకు వెలుగాయె | Yehova Naku Velugaye Lyrics in Telugu || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Yehova Naku Velugaye Lyrics in Telugu యెహోవా నాకు వెలుగాయె – యెహోవా నాకు రక్షణయే నా ప్రాణ దుర్గమయ్యె – నేను ఎవరికీ ఎన్నడు భయపడను నేను ఎవరికీ ఎన్నడు భయపడను 1. నాకు మార్గమును ఉపదేశమును – ఆలోచన అనుగ్రహించే (2) నీ ఆజ్ఞలలో జీవించుటకు – కృపతో నింపి … Read more

భేదం ఏమి లేదు అందరును | Bedham Emi Ledhu

భేదం ఏమి లేదు అందరును | Bedham Emi Ledhu

భేదం ఏమి లేదు అందరును | Bedham Emi Ledhu || Telugu Christian Second Coming Song Telugu Lyrics Bhedam Emi Ledu Lyrics in Telugu భేదం ఏమి లేదు అందరును పాపం చేసియున్నారు దేవాది దేవుడు ఇచ్ఛే ఉన్నత మహిమను పోగొట్టుకున్నారు (2) ఏ కులమైనా మతమైనా జాతైనా రంగైనా – దేవుని దృష్టిలో అందరు పాపులే (2)      || భేదం ఏమి || 1. ఆస్తిపాస్థులు ఎన్నున్నా – నిత్య … Read more

ప్రార్థన వినెడి పావనుడా | Prardhana Vinedi Pavanuda Song

ప్రార్థన వినెడి పావనుడా | Prardhana Vinedi Pavanuda Song

ప్రార్థన వినెడి పావనుడా | Prardhana Vinedi Pavanuda Song || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Prardhana Vinedi Pavanuda Song Lyrics in Telugu ప్రార్థన వినెడి పావనుడా – ప్రార్థన మాకు నేర్పుమయా (2) 1. శ్రేష్టమైన భావము గూర్చి – శిష్య బృందముకు నేర్పితివి (2) పరముడ నిన్ను ప్రనుతించెదము – పరలోక ప్రార్థన నేర్పుమయా   || ప్రార్థన వినెడి || 2. పరమ దేవుడవని తెలిసి – … Read more

You Cannot Copy My Content Bro