నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Charanamule Nammithi Lyrics in Telugu నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి – నీ పాదములే పట్టితి (2)    || నీ చరణములే || 1. దిక్కిక నీవే చక్కగా రావే (2) మిక్కిలి మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు     || నీ చరణములే || 2. ఐహిక సుఖము – నరసితి నిత్యము (2) ఆహాహా ద్రోహిని … Read more

హే ప్రభు యేసు | Hey Prabhu Yesu Lyrics

హే ప్రభు యేసు | Hey Prabhu Yesu Lyrics

హే ప్రభు యేసు | Hey Prabhu Yesu Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics He Prabhu Yesu Lyrics in Telugu హే ప్రభుయేసు హే ప్రభుయేసు హే ప్రభు దేవసుతా సిల్వధరా – పాపహరా – శాంతికరా      || హే ప్రభు || 1. శాంతి సమాధానాధిపతీ – స్వాంతములో ప్రశాంతనిధీ (2) శాంతి స్వరూపా జీవనదీపా (2) శాంతి సువార్తనిధీ         || సిల్వధరా || 2. తపములు తరచిన … Read more

నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసు రాజా | Na Prana Priyuda Yesu Raja

నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసు రాజా | Na Prana Priyuda Yesu Raja

నా ప్రాణ ప్రియుడా యేసు రాజా | Na Prana Priyuda Yesu Raja || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Naa Prana Priyuda Yesu Raja Lyrics in Telugu నా ప్రాణప్రియుడా యేసు రాజా – అర్పింతును నా హృదయార్పణ (2) విరిగి నలిగిన ఆత్మతోను – హృదయపూర్వక ఆరాధనతో సత్యముగా (2) || నా ప్రాణ || 1. అద్భుతకరుడా ఆలోచన – ఆశ్చర్య సమాధాన ప్రభువా (2) బలవంతుడా … Read more

చూచుచున్నాము నీ వైపు | Chuchu Chunnamu Nee Vaipu

చూచుచున్నాము నీ వైపు | Chuchu Chunnamu Nee Vaipu

చూచుచున్నాము నీ వైపు | Chuchu Chunnamu Nee Vaipu || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Chuchu Chunnamu Nee Vaipu Song Lyrics in Telugu చూచుచున్నాము నీ వైపు – మా ప్రియ జనక (2) చూచుచున్నాము నీ వైపు చూచుచు నీ ప్రేమ – సొంపు సువార్తను (2) జాచుచు గరములు – చక్కగా నీవైపు (2)    || చూచుచున్నాము || 1. మేమరులమై యుంటిమి మార్గము వీడి – … Read more

దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు తోడుగా ఉన్నాడు | Devudu Manaku Ellappudu

దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు తోడుగా ఉన్నాడు | Devudu Manaku Ellappudu

దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు తోడుగా ఉన్నాడు | Devudu Manaku Ellappudu || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Devudu Manaku Ellappudu Song Lyrics in Telugu దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు (2) తోడుగ నున్నాడు (3)     || దేవుడు || 1. ఏదేనులో ఆదాముతో నుండెన్ (2) హానోకు తోడనేగెను (2) దీర్ఘ దర్శకులతో నుండెన్ (2) ధన్యులు దేవుని గలవారు – తోడుగనున్నాడు    || దేవుడు || 2. దైవాజ్ఞను శిరసావహించి … Read more

యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా | Yesutho Teevigaanu Lyrics

యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా | Yesutho Teevigaanu Lyrics

యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా | Yesutho Teevigaanu Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Yesutho Teeviganu Lyrics in Telugu యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా – అడ్డుగా వచ్చు వైరి గెల్వను యుద్ధనాదంబుతో బోదము    || యేసుతో || 1. రారాజు సైన్యమందు చేరను – ఆ రాజు దివ్య సేవ చేయను (2) యేసు రాజు ముందుగా ధ్వజము బట్టి నడువగా (2) యేసుతో ఠీవిగాను వెడలను    || యేసుతో || … Read more

నాకెన్నో మేలులు చేసితివి | Nakenno Melulu Chesithive Song Lyrics

నాకెన్నో మేలులు చేసితివి | Nakenno Melulu Chesithive Song Lyrics

నాకెన్నో మేలులు చేసితివి | Nakenno Melulu Chesithive Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Naakenno Melulu Chesithivi Song Lyrics in Telugu నాకెన్నో మేలులు చేసితివే నీకేమి చెల్లింతును – దేవా నీకేమి అర్పింతును (2) హల్లెలూయా యేసునాథా – కృతజ్ఞతా స్తుతులివే (2)     || నాకెన్నో || 1. కృప చేత నన్ను రక్షించినావే కృప వెంబడి కృపతో – నను బలపరచితివే (2) నన్నెంతగానో … Read more

యెహోవ నా మొర లాలించెను | Yehova Na Mora Lyrics

యెహోవ నా మొర లాలించెను | Yehova Na Mora Lyrics

యెహోవ నా మొర లాలించెను | Yehova Na Mora Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Yehova Na Mora Lyrics in Telugu యెహోవ నా మొర లాలించెను – దన మహా దయను నను గనించెను అహర్నిశల దీనహీనుడగు నా – దు హాయనెడు ధ్వని గ్రహించి మనిపెను    || యెహోవ || 1. పిశాచి గడిమి బడగొట్టెను – దన వశాన నను నిలువ బెట్టెను ప్రశాంత మధుర … Read more

హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు | Hallelujah Hallelujah Sthothramulu

హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు | Hallelujah Hallelujah Sthothramulu

హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు | Hallelujah Hallelujah Sthothramulu || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Hallelujah Hallelujah Stotramulu Lyrics in Telugu హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు హల్లెలూయ హల్లెలూయ స్తోత్రములు (2) రాజుల రాజా ప్రభువుల ప్రభువా – రానైయున్నవాడా (2) మహిమా మహిమా ఆ యేసుకే – మహిమా మహిమా మన యేసుకే (2)    || హల్లెలూయ || సూర్యునిలో చంద్రునిలో – తారలలో ఆకాశములో (2)     || మహిమా || … Read more

భజన చేయుచు భక్తపాలక | Bhajana Cheyuchu Bhaktha Palaka

భజన చేయుచు భక్తపాలక | Bhajana Cheyuchu Bhaktha Palaka

భజన చేయుచు భక్తపాలక | Bhajana Cheyuchu Bhaktha Palaka || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Bhajana Cheyuchu Lyrics in Telugu భజన చేయుచు భక్తపాలక – ప్రస్తుతింతు నీ నామమును (2) వృజినములపై జయము నిచ్చిన (2) విజయుడా నిను వేడుకొందు      || భజన చేయుచు || 1. దివ్య పదవిని విడిచి నీవు – దీనుడవై పుట్టినావు (2) భవ్యమైన బోధలెన్నో (2) బాగుగా ధర నేర్పినావు           || భజన … Read more

You Cannot Copy My Content Bro