తెల్లగ తెలవారక ముందే | Thellaga Thelavaraka Mundhe

తెల్లగ తెలవారక ముందే | Thellaga Thelavaraka Mundhe

Telugu Lyrics Thellaga Thelavaraka Mundhe Song Lyrics in Telugu తెల్లగ తెలవారక ముందే – తొలి కోడికూయక ముందే (2) లేచినాడు యేసు దేవుడు (2) సమాధి గుండె చీల్చినాడే మృత్యుంజయుడు (2)    || తెల్లగ తెలవారక || 1. ఈ గుడిని పడగొట్టమన్నాడే – మూడు రోజుల్లో లేపుతానన్నాడే (2) తన దేహము గూర్చి ఈ మాట చెప్పినాడే (2) మాట తప్పని వాడు చేసి చూపినాడే (2)     || తెల్లగ తెలవారక … Read more

యూదా రాజ సింహం | Yudha Raja Simham Song Lyrics

యూదా రాజ సింహం | Yudha Raja Simham Song Lyrics

యూదా రాజ సింహం తిరిగి లేచెను Song || Yudha Raja Simham Christian Lyrical song by Dr. N Jaya Paul Telugu Lyrics Yudha Raja Simham Song Lyrics in Telugu యూదా రాజ సింహం – తిరిగి లేచెను తిరిగి లేచెను – మృతిని గెలిచి లేచెను యూదా రాజ సింహం – యేసుప్రభువే యేసుప్రభువే – మృతిని గెలిచి లేచెను యూదా రాజ సింహం – తిరిగి లేచెను… … Read more

పునరుత్థానుడా నా యేసయ్య | Punarudhanuda Song Lyrics

పునరుత్థానుడా నా యేసయ్య | Punarudhanuda Song Lyrics

Telugu Lyrics Punarudhanuda Naa Yesayya Song Lyrics in Telugu పునరుత్థానుడా నా యేసయ్య (2) మరణము గెలిచి బ్రతికించితివి నన్ను (2) స్తుతి పాడుచూ నిన్నే ఘనపరచుచు – ఆరాధించెద  నీలో జీవించుచు (2) 1. నీ కృప చేతనే నాకు – నీ రక్షణ బాగ్యము కలిగిందని (2) పాడనా… ఊపిరి నాలో ఉన్నంత వరకు (2) నా విమోచాకుడవు నీవేనని – రక్షనానందం నీ ద్వారా కలిగిందని (2)   || స్తుతి … Read more

జయ జయ యేసు | Jaya Jaya Yesu Lyrics

జయ జయ యేసు | Jaya Jaya Yesu Lyrics

Telugu Lyrics Jaya Jaya Yesu Lyrics in Telugu జయ జయ యేసు – జయ యేసు జయ జయ క్రీస్తు – జయ క్రీస్తు (2) జయ జయ రాజా – జయ రాజా (2) జయ జయ స్తోత్రం – జయ స్తోత్రం    || జయ జయ || 1. మరణము గెల్చిన జయ యేసు – మరణము ఓడెను జయ క్రీస్తు (2) పరమ బలమొసగు జయ యేసు (2) శరణము … Read more

గీతం గీతం జయ జయ గీతం | Geetham Geetham Telugu Song Lyrics

గీతం గీతం జయ జయ గీతం | Geetham Geetham Telugu Song Lyrics

Geetham Geetham | Jaya Jaya Geetham Song Lyrics | Geetham Geetham Lyrics Telugu Lyrics Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham Lyrics in Telugu గీతం గీతం జయ జయ గీతం – చేయి తట్టి పాడెదము (2) యేసు రాజు లేచెను హల్లెలూయ – జయ మార్భటించెదము.. (2) ఆ ఆ ఆ    || గీతం గీతం || 1. చూడు సమాధిని మూసినరాయి – దొరలింపబడెను (2) అందు … Read more

పరమ జీవము నాకు నివ్వ | Parama Jeevamu Naaku Nivva

పరమ జీవము నాకు నివ్వ | Parama Jeevamu Naaku Nivva

పరమ జీవము నాకు నివ్వ | Parama Jeevamu Naaku Nivva || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Parama Jeevamu Lyrics in Telugu పరమ జీవము నాకు నివ్వ – తిరిగి లేచెను నాతో నుండ (2) నిరంతరము నన్ను నడిపించును – మరల వచ్చి యేసు కొనిపోవును (2) యేసు చాలును – యేసు చాలును యే సమయమైన యే స్థితికైన – నా జీవితములో యేసు చాలును 1. … Read more

లేచినాడురా సమాధి | lechinadura samadhi | lechinadura samadhi Song lyrics

lechinadura samadhi

Telugu Lyrics lechinadura samadhi Song lyrics in Telugu లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా – యేసు లేచినాడురా సమాధి గెలిచినాడురా లేతునని తా జెప్పినట్లు (2) లేఖనములో పలికినట్లు (2) (లేచినాడురా) 1. భద్రముగ సమాధిపైని – పెద్దరాతిని యుంచిరి భటులు (2) ముద్రవేసి రాత్రియంత నిద్రలేక కావలియున్న (2) (లేచినాడురా) 2. ప్రభువు దూత పరమునుండి – త్వరగా దిగి రాతిని పొర్లించి (2) భళిరే దానిపై కూర్చుండె – భయమునొంద కావలివారు (2) … Read more

You Cannot Copy My Content Bro