ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics

ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics

ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics || Latest Telugu Christian Praise Song By Stella Ramola Telugu Lyrics Aasirvadham Song Lyrics in Telugu నిను ఆశీర్వదింతును – ఆశీర్వదించెదను నిన్ను వృద్ధిచేతును – అభివృద్ధి చేసెదను (2) నిశ్చయముగనే ముగింపు ఉంది – నమ్మకం వమ్మై పోదు (2)    || నిను ఆశీర్వదింతును || 1. చిక్కుకొంటి నిన్ను నా అరచేతిలో – మోసితి నిన్ను నే తల్లి గర్భమున్ (2) … Read more

కునుకవు నిదురపోవు | Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics

కునుకవు నిదురపోవు | Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics

కునుకవు నిదురపోవు | Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics || Latest Telugu Christian Worship Song By Pastor Jyothi Raju Telugu Lyrics Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics in Telugu పాదములకు తగులకుండా – కాపాడు దేవుడవు తెగులు గుడారము రానియ్యక – కాచెడి నాధుడవు (2) కునుకవు నిదురపోవు (2) ఇశ్రాయేలు కాపరి – మా మంచి యేసయ్య (2) ఆరాధన యేసు ఆరాధన – ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన … Read more

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Naa Samasyalanniyu Yesu Lyrics in Telugu నా సమస్యలన్నియు యేసు – తప్పక తొలగిస్తాడు (2) సజీవుడేసే నా రక్షణకర్త (2) నేను చింతించను దేనిని గూర్చి    || నా సమస్యలన్నియు || 1. లోకాన్ని జయించిన యేసు – నా కాపరి (2) నా చేయి విడువడు ఎడబాయడు- యేసుతో సహవాసం … Read more

ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని | Prathi Kshanam Neetho Undalani Song Lyrics

ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని | Prathi Kshanam Neetho Undalani Song Lyrics

ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని | Prathi Kshanam Neetho Undalani Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Prathi Kshanam Neetho Undalani Lyrics in Telugu ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని – నే ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా నా జయము నీ ఆత్మతో శాశ్వతమని – నే బ్రతుకుచున్నానయా   || ప్రతీ క్షణం || 1. నిన్ను విడువనని ఎడబాయను అని అన్నావు నాకు నిత్యము … Read more

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Neevu Thodunte Chalu song lyrics in Telugu నీవు తోడుంటే చాలు నాకేమీ ఇక వద్దు – నీ స్నేహం నాకు చాలు యేసయ్య (2)   ఒక ఆశ యేసయ్య నా తోడై ఉండవా – నా ఆశ తీర్చయ్యా యేసయ్యా నా ఆశ నీవయ్యా నీ ప్రేమ చాలయ్య నా తీర్చయ్యా … Read more

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Neeve Na Devudavu Aradhinthunu Lyrics in Telugu నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును – నీవే నా రాజువు కీర్తించెదను (2) 1. మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే మరణమునుండి జీవముకు నను దాటించావు పరలోకమునుండి వెలుగుగా వచ్చి మార్గము చూపితివి చీకటినుండి వెలుగునకు నను నడిపించావు హోసన్నా మహిమా నీకే – … Read more

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Amma Kanna Minna O Yesayya Lyrics in Telugu అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా – నాన్న కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా (2) నీ ప్రేమ మరువ లేనిది ఆ… ఆ… – నీ కృప అంతము కానిది (2) 1. ఓ తల్లి తన బిడ్డను … Read more

ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండి పొర్లినప్పుడు | Prabhu Athma Naalo Song Lyrics

ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండి పొర్లినప్పుడు | Prabhu Athma Naalo Song Lyrics

ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండి పొర్లినప్పుడు | Prabhu Athma Naalo Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Prabhu Athma Naalo Song Lyrics in Telugu ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండి పొర్లినప్పుడు – దావీదువలె నేను నాట్యమాడెదన్ (2) నాట్యమాడెదన్ నేను – నాట్యమాడెదన్ నేను దావీదువలె నేను నాట్యమాడెదన్ 1. ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండిపొర్లినప్పుడు – దావీదువలె నేను పాటపాడెదన్ (2) పాట పాడెదన్ … Read more

భక్తులారా స్మరియించెదము | Bakthulara Smariyinchedamu

భక్తులారా స్మరియించెదము | Bakthulara Smariyinchedamu

భక్తులారా స్మరియించెదము | Bakthulara Smariyinchedamu || Seeyonu Geethalu Telugu Lyrics Bakthulara Smariyinchedamu Song Lyrics in Telugu భక్తులారా స్మరియించెదము – ప్రభు చేసిన మేలులన్నిటిని (2) అడిగి ఊహించు వాటి కన్నా మరి (2) సర్వము చక్కగ చేసె (2)       || భక్తులారా || 1. గాలి తుఫానులను గద్దించి – బాధలను తొలగించే (2) శ్రమలలో మనకు తోడైయుండి (2) బయలు పరచె తన జయమున్ (2)     || భక్తులారా … Read more

జయం జయం యేసులో నాకు జయం | Jayam Jayam Yesulo Naku Jayam Jayam Lyrics

జయం జయం యేసులో నాకు జయం | Jayam Jayam Yesulo Naku Jayam Jayam Lyrics

జయం జయం యేసులో నాకు జయం | Jayam Jayam Yesulo Naku Jayam Jayam Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Jayam Jayam Yesulo Naku Lyrics in Telugu జయం జయం జయం జయం – యేసులో నాకు జయం జయం (2) 1. విశ్వాసముతో నేను సాగివెళ్ళెదా – ఆత్మ పరిపూర్ణుడై ముందుకెళ్ళెదా (2) నీ వాక్యమే నా హృదయములో – నా నోటిలో నుండినా (2)     … Read more

You Cannot Copy My Content Bro