ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా | Ye Reethi Nee Runam

ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా | Ye Reethi Nee Runam

ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా | Ye Reethi Nee Runam || Telugu Christian Repentance Song Telugu Lyrics Ye Reethi Nee Runam Lyrics in Telugu ఏ రీతి నీ ఋణం తీర్చుకొందు యేసయ్యా (2) ఏ దిక్కు లేని నన్ను ప్రేమించినావయ్యా ఎంతో కృపను చూపి నన్ను దీవించినావయ్యా           || ఏ రీతి || 1. పాపాల సంద్రమందున – పయనించు వేళలో పాశాన మనసు మార్చి … Read more

నాతో నీవు మాట్లాడినచో నే బ్రతికెదను ప్రభు | Natho Neevu Matladinacho

నాతో నీవు మాట్లాడినచో నే బ్రతికెదను ప్రభు | Natho Neevu Matladinacho

నాతో నీవు మాట్లాడినచో నే బ్రతికెదను ప్రభు | Natho Neevu Matladinacho || Telugu Christian Repentance Song Telugu Lyrics Natho Neevu Matladinacho Lyrics in Telugu నాతో నీవు మాటాడినచో నే బ్రతికెదను ప్రభు (2) నా ప్రియుడా నా హితుడా – నా ప్రాణ నాథుడా నా రక్షకా…   || నాతో || 1. యుద్ధమందు నేను మిద్దె మీద నుంచి – చూడరాని దృశ్యం కనుల గాంచినాను (2) … Read more

శుద్ధ హృదయం | Shudda Hrudayam Lyrics

శుద్ధ హృదయం | Shudda Hrudayam Lyrics

శుద్ధ హృదయం | Shudda Hrudayam Lyrics || Latest Telugu Christian worship Song by Pastor Ravinder Vottepu Telugu Lyrics Shudda Hrudayam Lyrics Telugu శుద్ధ హృదయం కలుగజేయుము (2) 1. నీ వాత్సల్యం నీ బాహుళ్యం – నీ కృప కనికరము చూపించుము (2) పాపము చేశాను – దోషినై యున్నాను (2) తెలిసి యున్నది నా అతిక్రమమే – తెలిసి యున్నవి నా పాపములే (2) నీ సన్నిధిలో … Read more

నన్నెంతగా ప్రేమించితివో | Nannenthaga Preminchithivo Song Lyrics

నన్నెంతగా ప్రేమించితివో | Nannenthaga Preminchithivo Song Lyrics

నన్నెంతగా ప్రేమించితివో | Nannenthaga Preminchithivo Song Lyrics – Joshua Shaik || Telugu Christian Repentance Song Telugu Lyrics Nannenthaga Preminchithivo Lyrics in Telugu నన్నెంతగా ప్రేమించితివో… – నిన్నంతగా దూషించితినో… నన్నెంతగా నీవెరిగితివో… – నిన్నంతగా నే మరచితినో… గలనా నే చెప్పగలనా… – దాయనా నే దాయగలనా… (2) అయ్యా… నా యేసయ్యా… నాదం తాళం రాగం – ఎదలో నీదే ఈ ప్రేమ స్వరము… (2) 1. … Read more

నా బ్రతుకు దినములు | Na Brathuku Dinamulu Song Lyrics

Naa Brathuku Dhinamulu song lyrics

Telugu Lyrics Na Brathuku Dinamulu Song Lyrics in Telugu నా బ్రతుకు దినములు లెక్కింప నేర్పుము దేవా ఈ భువినివీడు గడియ నాకు చూపుము ఇంకొంత కాలము ఆయుష్షు పెంచుము నా బ్రతుకు మార్చుకొందును సమయమునిమ్ము   || నా బ్రతుకు || 1.ఎన్నో సంవత్సరాలు నన్ను దాటిపోవుచున్నవి నా ఆశలు నాకలలనే వెంబడించుచుంటిని ఫలాలులేని వృక్షమువలె ఎదిగిపోతిని ఏనాడు కూలిపొదునో యెరుగకుంటిని నా మరణ రోదన ఆలకించుమో ప్రభు మరల నన్ను నూతనముగా చిగురువేయనీ … Read more

మనసు మార్చు పరమ తండ్రి | Manasu Marchu Parama Thandri Song Lyrics

Manasu Marchu Parama Thandri Song Lyrics

Telugu Lyrics Manasu Marchu Parama Thandri Song Lyrics in Telugu నీతి సూర్య తోజోమయుడా – ధవళవర్ణుడా రత్నవర్ణుడా పదివేలలో అతి శ్రేష్ఠుడా – శుద్ధుడా మహిమాన్వితుడా మనసు మార్చు పరమతండ్రి – నీదు ఆత్మతో నేను నిండ మనసు మార్చు పరమతండ్రి – నీదు రూపులో నేను మార నీదు మహిమతో నేను నిండ 1.పనికిరాని పాత్రన్ నేను – పడిపోయిన పామరుండన్ మంచేలేని పాపిని నేను  – చీకటి నిండిన అపవిత్రుడను  … Read more

అపరాధిని యేసయ్యా | Aparadhini Yesayya Lyrics

అపరాధిని యేసయ్యా | Aparadhini Yesayya Lyrics

అపరాధిని యేసయ్యా – Aparaadhini Yesayya Lyrics| Andhra Kraisthava Keerthanalu | Good Friday Songs Telugu Lyrics Aparadhini Yesayya Lyrics in Telugu అపరాధిని యేసయ్యా – కృపజూపి బ్రోవుమయ్యా  (2) నెపమెంచకయె నీ కృపలో – నపరాధములను క్షమించు  (2)   || అపరాధిని || 1. ఘోరంబుగా దూరితిని – నేరంబులను జేసితిని   (2) కౄరుండనై గొట్టితిని – ఘోరంపు పాపిని దేవా  (2)    || అపరాధిని || 2. చిందితి … Read more

యేసు నీ త్యాగమే | Yesu Nee Thyagame Song Lyrics

యేసు నీ త్యాగమే | Yesu Nee Thyagame Song Lyrics

Yesu Nee Thyagame Song Lyrics || యేసు నీ త్యాగమే || Pastor James First Song Telugu Lyrics Yesu Nee Thyagame Song Lyrics in Telugu యేసు నీ త్యాగమే.. నా పాప శిక్షకై  (2) ఎన్నో నిందలు అవి నా కోసమా… మలినమైన నా గతం ఇక లేదయ్యా… (2) నా జీవితమే నీదేనయా… – నాకంటూ ఏమొద్దయ్యా… (2) 1. బంధువులే బాధించి ఎడబాసిన – నా వారే … Read more

నా తండ్రి నన్ను మన్నించు | Naa Thandri Nannu Manninchu Lyrics

నా తండ్రి నన్ను మన్నించు | Naa Thandri Nannu Manninchu Lyrics

నా తండ్రి నన్ను మన్నించు | Naa Thandri Nannu Manninchu Lyrics || Telugu Christian Repentance Song Telugu Lyrics naa thandri nannu manninchu lyrics in Telugu నా తండ్రి నన్ను మన్నించు – నీకన్న ప్రేమించే వారెవరు  (2) లోకం నాదేయని నిన్ను విడిచాను – ఘోర పాపిని నేను యోగ్యతే లేదు (2) ఓ మోసపోయి తిరిగి వచ్చాను – నీ ప్రేమనే కోరి తిరిగి వచ్చాను 1. … Read more

You Cannot Copy My Content Bro