మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి | Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi

మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి | Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi

మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి | Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi Lyrics in Telugu మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి – అత్యున్నత స్థానములో నను నిలిపావు యోగ్యుడనే కాను ఆ ప్రేమకు – వెల కట్టలేను ఆ ప్రేమకు ఆరాధించెదను… నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్నే కీర్తింతును – నా జీవితమంతా (2) … Read more

న్యాయాధిపతియైన దేవుడు | Nyaayaadhipathi Ayina Dhevudu Song Lyrics

న్యాయాధిపతియైన దేవుడు | Nyaayaadhipathi Ayina Dhevudu Song Lyrics

న్యాయాధిపతియైన దేవుడు | Nyaayaadhipathi Ayina Dhevudu Song Lyrics || Telugu Christian Second Coming Songs by Enosh Kumar Telugu Lyrics Nyaayaadhipathiayina Devudu Song Lyrics in Telugu న్యాయాధిపతియైన దేవుడు – నిన్ను పిలిచే వేళలోన ఏ గుంపులో ఉంటావో తెలుసుకో – మరలా వచ్చే వేళలోన (2) ఒక గుంపేమో పరలోకపు గుంపు – రక్షింపబడిన వారికే అది సొంతం మరు గుంపేమో ఘోర నరకపు గుంపు – … Read more

దీవించుము దేవా | Deevinchumu Deva Song Lyrics

దీవించుము దేవా | Deevinchumu Deva Song Lyrics

దీవించుము దేవా | Deevinchumu Deva Song Lyrics || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Deevinchumu Deva Song Lyrics in Telugu నీ ఆశీర్వాదము పొందిన కుటుంబం – నీ సన్నిధిలోనే నిత్యము స్థిరపరచుము నీ చిత్తము నెరవేర్చుటయే నా జీవితం – నీ పాదముల చెంత చేసెద అంకితం దీవించుము దేవా మా కుటుంబమును – నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించుము దేవా మా పిల్లలను  – నీ దీవెన … Read more

యేసు కోసమే జీవిద్దాం | Yesu Kosame Jeeviddaam song lyrics

yesu kosame jeeviddam

Telugu Lyrics Yesu Kosame Jeeviddaam song lyrics in telugu యేసు కోసమే జీవిద్దాం యేసుతోనే పయనిద్దాం యేసుని పోలి నడిచే సాక్షులం యేసు విలువలు కలిగుందాం యేసు పిలుపునకు లోబడదాం లోకములో యేసుని ప్రతినిధులం శోధనలెదురైనా అవరోధములెన్నున్న విశ్వాసములో నిలకడగా నిలిచుందాం కడవరకు ఈ జీవిత యాత్రలో లోతులు కనబడినా లోబడకుందుము లోకముకు ఏ సమయములోనైనా || యేసు కోసమే || 1. నిందారహితులుగా జీవించుట మన పిలుపు నీతియు పరిశుద్ధతయు ప్రభు కోరే … Read more

You Cannot Copy My Content Bro