ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics

ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics

ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics || Latest Telugu Christian Praise Song By Stella Ramola Telugu Lyrics Aasirvadham Song Lyrics in Telugu నిను ఆశీర్వదింతును – ఆశీర్వదించెదను నిన్ను వృద్ధిచేతును – అభివృద్ధి చేసెదను (2) నిశ్చయముగనే ముగింపు ఉంది – నమ్మకం వమ్మై పోదు (2)    || నిను ఆశీర్వదింతును || 1. చిక్కుకొంటి నిన్ను నా అరచేతిలో – మోసితి నిన్ను నే తల్లి గర్భమున్ (2) … Read more

కునుకవు నిదురపోవు | Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics

కునుకవు నిదురపోవు | Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics

కునుకవు నిదురపోవు | Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics || Latest Telugu Christian Worship Song By Pastor Jyothi Raju Telugu Lyrics Kunukavu Nidurapovu Song Lyrics in Telugu పాదములకు తగులకుండా – కాపాడు దేవుడవు తెగులు గుడారము రానియ్యక – కాచెడి నాధుడవు (2) కునుకవు నిదురపోవు (2) ఇశ్రాయేలు కాపరి – మా మంచి యేసయ్య (2) ఆరాధన యేసు ఆరాధన – ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన … Read more

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song by Thandri Sannidhi Ministries Telugu Lyrics Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics in Telugu సదయుడా నా యేసయ్యా – స్తుతి ఘనతా మహిమ నీకేనయ్యా (2) ప్రతి క్షణము నీ వాత్సల్యమును చూపి – విడువక ప్రేమించితివే ఎడబాయక కాచితివే (2) నీవే స్తుతి గానము – నీవే నా విజయము – … Read more

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics || The Promise 2024 || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Paiki Egiredhavu Song Lyrics in Telugu దేవుని ఆనందం నిను కమ్మును – ఉన్నతమైన స్థలములు నిను ఆహ్వానించున్ (2) పరలోక స్వాస్థ్యముతో పోషించును నిన్ను – ఆకాశపు వాకిళ్లు తెరచును నీకు (2) నీవు పైకి లేచెదవు – పైపైకి ఎగిరెదవు నీవు వేచియున్న దినములయొక్క ఫలమును … Read more

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics || New Year Song By Pastor Asher Andrew Telugu Lyrics Endukintha Prema Naapai Song Lyrics in Telugu ఎందుకింత ప్రేమ నాపై – చూపావు యేసయ్యా ఆయువున్నంత వరకు – నీ స్తుతినే పాడెదా (2) పల్లవి:  ఇశ్రాయేలును కాపాడువాడు – కునుకడు నిద్రపోడు మమ్ము కాపాడిన మా దేవా – ఇదియే మా జిహ్వార్పణ (2) అనుపల్లవి: … Read more

ప్రేమ ప్రసవించిందిరో | Prema Prasavinchindhiro Song Lyrics

ప్రేమ ప్రసవించిందిరో | Prema Prasavinchindhiro

ప్రేమ ప్రసవించిందిరో | Prema Prasavinchindhiro Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song 2023 Telugu Lyrics Prema Prasavinchindhiro Song Lyrics in Telugu ఏలియాలో – ఏలియాలో – ఏలియాలో ఎన్నియల్లో – ఎన్నియల్లో – ఎన్నియల్లో ప్రేమ ప్రసవించిందిరో – క్షమ కళ్లు తెరచిందిరో (2) ప్రేమ క్షమ రక్షకుడేసురో (2) పవళించేరో పశువులపాకలో ఏది నీ క్రిస్మస్ సాక్ష్యమురో – ఏది నీ క్రిస్మస్ మార్గమురో (2) ఏలియాలో … Read more

సందడి 6 లిరిక్స్ | Sandhadi 6 Song Lyrics

సందడి 6 లిరిక్స్ | Sandhadi 6 Song Lyrics

సందడి 6 లిరిక్స్ | Sandhadi 6 Song Lyrics || Sandhadi 6 (Joyful Noise) Telugu Lyrics Sandhadi 6 Song Lyrics in Telugu సంబరం ఆశ్చర్యాలతో భూమి ఊపిరి బిగబట్టెనే శిశువు మృదువు హస్త స్పర్శను పుడమి ముద్దాడెనే ఆకాశం చుక్కలతో అలంకరించుకొనెనే అందులో ఒక తార రక్షకుని జాడ తెలిపింది చమ్మక్కు చమ్మక్కు మంటూ ఒక తార వెలసెనే – నింగి నేల ఏకమై సందడి చేసెనే కన్యక గర్భాన … Read more

అసలైన క్రిస్మస్ | Asalaina Christmas Song Lyrics

అసలైన క్రిస్మస్ | Asalaina Christmas Song Lyrics

అసలైన క్రిస్మస్ | Asalaina Christmas Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Jonah Samuel Telugu Lyrics Asalaina Christmas Song Lyrics in Telugu అసలైన క్రిస్మస్ మన జీవితమే – ఆరాధన అంటే జీవన విధానమే (2) క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు కోసం బ్రతకడమే – ఇంటా బయట క్రీస్తును ప్రతిబింబించడమే క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తులా జీవించడమే – ఏదేమైనా దేవుని చిత్తం చేయడమే అను పల్లవి: మాటల్లో … Read more

సంరక్షక | Samrakshaka Song Lyrics

సంరక్షక | Samrakshaka Song Lyrics

సంరక్షక | Samrakshaka Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Prabhu Pammi Telugu Lyrics Samrakshaka Song Lyrics in Telugu సంరక్షక విమోచక – రక్షక సంరక్షక దివినే విడచి భువికేతించిన నిజ రక్షకుడా స్తోత్రం పాపులకై మార్గము చూపించుటకుదయించిన రాజా స్తోత్రం సర్వ లోక నాధా స్తోత్రం – సర్వ స్తుతులకు అర్హుడా స్తోత్రం మహిమా ప్రదాత స్తోత్రం – పరలోకపు ఘనతయు నీకే బాలురందరు వృద్ధులందరు – … Read more

విత్తనం విరుగకపోతే | Vithanam Virugakapothe Song Lyrics

విత్తనం విరుగకపోతే | Vithanam Virugakapothe Song Lyrics

విత్తనం విరుగకపోతే | Vithanam Virugakapothe Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song by Pastor Asher Andrew Telugu Lyrics Vithanam Virugakapothe Song Lyrics in Telugu విత్తనం విరుగకపోతే ఫలియించునా – కష్టాలే లేకపోతే కిరీటమే వచ్చునా (2) అను పల్లవి:  శ్రమలే నా అతిశయం – శ్రమలోనే ఆనందం శ్రమలలోనే ఉత్సాహం – విశ్వాసమే నా బలం (2)   || విత్తనం || 1. పోరాటం దేవునిదైతే నాకేల … Read more

You Cannot Copy My Content Bro