నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi

నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి | Nee Charanamule Nammithi || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Charanamule Nammithi Lyrics in Telugu నీ చరణములే నమ్మితి నమ్మితి – నీ పాదములే పట్టితి (2)    || నీ చరణములే || 1. దిక్కిక నీవే చక్కగా రావే (2) మిక్కిలి మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు మ్రొక్కుదు     || నీ చరణములే || 2. ఐహిక సుఖము – నరసితి నిత్యము (2) ఆహాహా ద్రోహిని … Read more

సర్వలోక ప్రభువునకు | Sarvaloka Prabhuvunaku Song Lyrics

సర్వలోక ప్రభువునకు | Sarvaloka Prabhuvunaku Song Lyrics

సర్వలోక ప్రభువునకు | Sarvaloka Prabhuvunaku Song Lyrics || Old Telugu Christian Song Telugu Lyrics Sarvaloka Prabhuvunaku Song Lyrics in Telugu సర్వలోక ప్రభువునకు సంపూర్ణ జయము సర్వలోక ప్రభువు గనుక (2) నిశ్చయమైన జయము… 1. రాజ్యసువార్త ప్రకటించు – సభకు జయము క్రీస్తులో అన్నీచోట్ల (2) వారికి జయము… || సర్వలోక || 2. తండ్రికిని కుమారునికిని – పరిశుద్ధాత్మకును జయము ఇహపరములయందు (2) శాశ్వతకాలము జయము…  || … Read more

హే ప్రభు యేసు | Hey Prabhu Yesu Lyrics

హే ప్రభు యేసు | Hey Prabhu Yesu Lyrics

హే ప్రభు యేసు | Hey Prabhu Yesu Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics He Prabhu Yesu Lyrics in Telugu హే ప్రభుయేసు హే ప్రభుయేసు హే ప్రభు దేవసుతా సిల్వధరా – పాపహరా – శాంతికరా      || హే ప్రభు || 1. శాంతి సమాధానాధిపతీ – స్వాంతములో ప్రశాంతనిధీ (2) శాంతి స్వరూపా జీవనదీపా (2) శాంతి సువార్తనిధీ         || సిల్వధరా || 2. తపములు తరచిన … Read more

చూచుచున్నాము నీ వైపు | Chuchu Chunnamu Nee Vaipu

చూచుచున్నాము నీ వైపు | Chuchu Chunnamu Nee Vaipu

చూచుచున్నాము నీ వైపు | Chuchu Chunnamu Nee Vaipu || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Chuchu Chunnamu Nee Vaipu Song Lyrics in Telugu చూచుచున్నాము నీ వైపు – మా ప్రియ జనక (2) చూచుచున్నాము నీ వైపు చూచుచు నీ ప్రేమ – సొంపు సువార్తను (2) జాచుచు గరములు – చక్కగా నీవైపు (2)    || చూచుచున్నాము || 1. మేమరులమై యుంటిమి మార్గము వీడి – … Read more

దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు తోడుగా ఉన్నాడు | Devudu Manaku Ellappudu

దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు తోడుగా ఉన్నాడు | Devudu Manaku Ellappudu

దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు తోడుగా ఉన్నాడు | Devudu Manaku Ellappudu || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Devudu Manaku Ellappudu Song Lyrics in Telugu దేవుడు మనకు ఎల్లప్పుడు (2) తోడుగ నున్నాడు (3)     || దేవుడు || 1. ఏదేనులో ఆదాముతో నుండెన్ (2) హానోకు తోడనేగెను (2) దీర్ఘ దర్శకులతో నుండెన్ (2) ధన్యులు దేవుని గలవారు – తోడుగనున్నాడు    || దేవుడు || 2. దైవాజ్ఞను శిరసావహించి … Read more

యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా | Yesutho Teevigaanu Lyrics

యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా | Yesutho Teevigaanu Lyrics

యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా | Yesutho Teevigaanu Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Yesutho Teeviganu Lyrics in Telugu యేసుతో ఠీవిగాను పోదమా – అడ్డుగా వచ్చు వైరి గెల్వను యుద్ధనాదంబుతో బోదము    || యేసుతో || 1. రారాజు సైన్యమందు చేరను – ఆ రాజు దివ్య సేవ చేయను (2) యేసు రాజు ముందుగా ధ్వజము బట్టి నడువగా (2) యేసుతో ఠీవిగాను వెడలను    || యేసుతో || … Read more

భజన చేయుచు భక్తపాలక | Bhajana Cheyuchu Bhaktha Palaka

భజన చేయుచు భక్తపాలక | Bhajana Cheyuchu Bhaktha Palaka

భజన చేయుచు భక్తపాలక | Bhajana Cheyuchu Bhaktha Palaka || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Bhajana Cheyuchu Lyrics in Telugu భజన చేయుచు భక్తపాలక – ప్రస్తుతింతు నీ నామమును (2) వృజినములపై జయము నిచ్చిన (2) విజయుడా నిను వేడుకొందు      || భజన చేయుచు || 1. దివ్య పదవిని విడిచి నీవు – దీనుడవై పుట్టినావు (2) భవ్యమైన బోధలెన్నో (2) బాగుగా ధర నేర్పినావు           || భజన … Read more

యెహోవా నాకు వెలుగాయె | Yehova Naku Velugaye Lyrics in Telugu

యెహోవా నాకు వెలుగాయె | Yehova Naku Velugaye Lyrics in Telugu

యెహోవా నాకు వెలుగాయె | Yehova Naku Velugaye Lyrics in Telugu || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Yehova Naku Velugaye Lyrics in Telugu యెహోవా నాకు వెలుగాయె – యెహోవా నాకు రక్షణయే నా ప్రాణ దుర్గమయ్యె – నేను ఎవరికీ ఎన్నడు భయపడను నేను ఎవరికీ ఎన్నడు భయపడను 1. నాకు మార్గమును ఉపదేశమును – ఆలోచన అనుగ్రహించే (2) నీ ఆజ్ఞలలో జీవించుటకు – కృపతో నింపి … Read more

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics

క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు | Krotha Yedu Modalu Telugu Song Lyrics || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Krotha Yedu Modalu Pettenu Lyrics in Telugu క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను మన బ్రతుకు నందు క్రొత్త యేడు మొదలు బెట్టెను క్రొత్త మనసు తోడ మీరు క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ తత్తర పడకుండ జేయు టుత్తమొత్తమంబు జూడ      || క్రొత్త … Read more

కొనియాడ తరమే నిన్ను కోమల హృదయ | Koniyada Tharame Ninnu Lyrics

కొనియాడ తరమే నిన్ను కోమల హృదయ | Koniyada Tharame Ninnu Lyrics

కొనియాడ తరమే నిన్ను కోమల హృదయ | Koniyada Tharame Ninnu Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Koniyada Tharame Ninnu Song Lyrics in Telugu కొనియాడ తరమే నిన్ను – కోమల హృదయ కొనియాడ తరమే నిన్ను తనరారు దినకరు – బెను తారలను మించు (2) ఘన తేజమున నొప్పు – కాంతిమంతుడ వీవు        || కొనియాడ || 1. కెరుబులు సెరుపులు – మరి దూత గణములు … Read more

You Cannot Copy My Content Bro