జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా | Jeevadaatha Song Lyrics

జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా | Jeevadaatha Song Lyrics

జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా | Jeevadaatha Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song By Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Jeevadaatha Song Lyrics in Telugu జీవదాత స్తుతిపాత్రుడా – నన్నేలు దేవా నజరేయుడా (2) ప్రేమ చూపి పిలిచినావు – ప్రాణ నాధా పరమాత్ముడా  నీవు లేక ఇలలో నేను – బ్రతుకలేను నిజ దేవుడా   || జీవదాత || 1. లోక ప్రేమలు నను వీడినా – విరిగి నలిగి … Read more

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics

నీవే నీవే | Neeve Neeve Song Lyrics || Joshua Shaik Latest Telugu Christian Song – 2024 Telugu Lyrics Neeve Neeve Song Lyrics in Telugu నీవే నీవే నీవే మా ప్రాణం – యేసు నీవే నీవే మా గానం (2) ఆశ్రయమైన ఆధారమైన నీ దివ్య ప్రేమ చాలయ్య కొలుతుము నిన్నే యేసయ్య      || నీవే నీవే || 1. శాశ్వతమైన నీ తొలి ప్రేమ – … Read more

సదా నీవు నా తోడుగా | Sadha Neevu Naa Thoduga Song Lyrics

సదా నీవు నా తోడుగా | Sadha Neevu Naa Thoduga Song Lyrics

సదా నీవు నా తోడుగా | Sadha Neevu Naa Thoduga Song Lyrics || Telugu Christian Hope Song by Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Sadha Neevu Naa Thoduga Song Lyrics in Telugu సదా నీవు నా తోడుగా యేసయ్య – పదే ప్రేమ చూపావుగా ప్రతీ చోట నీ సాక్షిగా యేసయ్య – సదా నేను జీవించనా తరాలెన్నో దాటించు నీ బలం – యుగాలైన నీ … Read more

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics

వరించిన దైవమా వసించే వాక్యమా | Varinchina Daivama Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song by Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Varinchina Daivama Song Lyrics in Telugu వరించిన దైవమా – వసించే వాక్యమా మహోన్నత శిఖరమా – ఆధారమా క్షమించిన బంధమా – సహించే స్నేహమా నిరంతర స్వాస్థ్యమా – నా యేసయా వరించిన దైవమా …. 1.  ప్రేమింతును ప్రార్థింతును – నిన్నే ఆత్మతో నీ … Read more

కరుణించవా దేవా | Karuninchava Deva Song Lyrics

కరుణించవా దేవా | Karuninchava Deva Song Lyrics

కరుణించవా దేవా | Karuninchava Deva Song Lyrics || Joshua Shaik New Christian Hope Song Telugu Lyrics Karuninchava Deva Song Lyrics in Telugu కరుణించవా దేవా – కరుణాత్ముడా రావా – నీ ప్రేమలోనే కావుమా (2) శ్రమలోన తోడే లేక – శిలనైన కానే కాక – వేసారిపోయా యేసయ్యా ఆ ఆ పిలిచాను నిన్నే దేవా – కడదాక నాతో రావా – నా జీవ దాత … Read more

నా దేవా నీవే సదా | Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics

నా దేవా నీవే సదా | Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics

నా దేవా నీవే సదా | Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song by Joshua Shaik Telugu Lyrics Naa Deva Neeve Sadhaa Song Lyrics in Telugu నా దేవా నీవే సదా – నా తోడు నీవే కదా ఇన్నాళ్ళ నీ ప్రేమ – నే మరతునా – వింతైన ఆ ప్రేమ – కొనియాడనా 1.  నా దేవ నీ ప్రేమ … Read more

ఎవరు చూపించలేని | Yevaru Choopinchaleni Song Lyrics

ఎవరు చూపించలేని | Yevaru Choopinchaleni Song Lyrics

ఎవరు చూపించలేని | Yevaru Choopinchaleni Song Lyrics || Telugu Christian Song By Joshua Shaik Garu Telugu Lyrics Yevaru Choopinchaleni Lyrics in Telugu ఎవరు చూపించలేని – ఇలలో నను వీడిపోని ఎంతటి ప్రేమ నీది – ఇంతగా కోరుకుంది – మరువను యేసయ్యా (2) నీ కథే నన్నే తాకగా – నా మదే నిన్నే చేరగా నా గురే నీవై యుండగా – నీ దరే నే … Read more

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathri Christmas Song Lyrics

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathri Christmas Song Lyrics

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathri Christmas Song Lyrics || Telugu Christian Folk Song by Joshua Shaik Telugu Lyrics Chali Rathiri Eduru Chuse Lyrics in Telugu చలి రాతిరి ఎదురు చూసే – తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే – దూతలేమో పొగడ వచ్చే పుట్టాడు పుట్టాడురో రారాజు – మెస్సయ్య పుట్టాడురో మనకోసం (2) 1.  పశులపాకలో పరమాత్ముడు – సల్లని సూపులోడు … Read more

ఎందకనీ నేనంటే ఇంత ప్రేమ | Endhukani Nenante Intha Prema Song Lyrics

ఎందకనీ నేనంటే ఇంత ప్రేమ | Endhukani Nenante Intha Prema Song Lyrics

ఎందకనీ నేనంటే ఇంత ప్రేమ | Endhukani Nenante Intha Prema Song Lyrics || Joshua Shaik Latest Telugu Christian Song 2023 Telugu Lyrics Endhukani Nenante Intha Prema Song Lyrics in Telugu ఎందకనీ నేనంటే ఇంత ప్రేమ – దేనికనీ నాపైన ఇంత కరుణ జడివాన లోయలో ఎదురీత బాటలో – ఎన్నడూ వీడనీ దైవమా యేసయ్య ఎందకనీ నేనంటే ఇంత ప్రేమ – దేనికనీ నాపైన – … Read more

నన్నెంతగా ప్రేమించితివో | Nannenthaga Preminchithivo Song Lyrics

నన్నెంతగా ప్రేమించితివో | Nannenthaga Preminchithivo Song Lyrics

నన్నెంతగా ప్రేమించితివో | Nannenthaga Preminchithivo Song Lyrics – Joshua Shaik || Telugu Christian Repentance Song Telugu Lyrics Nannenthaga Preminchithivo Lyrics in Telugu నన్నెంతగా ప్రేమించితివో… – నిన్నంతగా దూషించితినో… నన్నెంతగా నీవెరిగితివో… – నిన్నంతగా నే మరచితినో… గలనా నే చెప్పగలనా… – దాయనా నే దాయగలనా… (2) అయ్యా… నా యేసయ్యా… నాదం తాళం రాగం – ఎదలో నీదే ఈ ప్రేమ స్వరము… (2) 1. … Read more

You Cannot Copy My Content Bro