పరిశుద్ధుడవై మహిమ ప్రభావములకు | Parishudhudavai Mahima Song Lyrics

parishudhudavai mahima song lyrics

Telugu Lyrics Parishudhudavai Mahima Prabhavamulaku Song Lyrics in Telugu పరిశుద్ధుడవై – మహిమ ప్రభావములకు నీవే పాత్రుడవు బలవంతుడవై – దీనుల పక్షమై కృప చూపు వాడవు (2) దయాళుడవై – ధారాళముగా నను దీవించిన శ్రీమంతుడా ఆరాధన నీకే నా యేసయ్యా – స్తుతి ఆరాధన నీకే నా యేసయ్యా సేవించెద నిన్నే నా పూర్ణ హృదయముతో  (2)       || పరిశుద్ధుడవై || 1.నీ స్వాస్థ్యమైన నీ వారితో కలిసి నిను సేవించుటకు … Read more

సర్వ యుగములలో సజీవుడవు | Sarvayugamulalo Sajeevudavu Song Lyrics

sarvayugamulalo sajeevudavu song lyrics

Telugu Lyrics Sarvayugamulalo Sajeevudavu Song Lyrics in Telugu సర్వ యుగములలో సజీవుడవు – సరిపోల్చగలనా నీ సామర్ధ్యమును కొనియాడదగినది నీ దివ్య తేజం – నా ధ్యానం నా ప్రాణం నీవే యేసయ్యా  || సరిపోల్చగలనా || 1. ​ప్రేమతో ప్రాణమును అర్పించినావు – శ్రమల సంకెళ్ళైన  శత్రువును కరుణించువాడవు నీవే (2) ​శూరులు నీ యెదుట వీరులు కారెన్నడు – జగతిని జయించిన జయశీలుడా (2)    || సర్వ యుగములలో || ​2. … Read more

స్తుతి గానమే పాడనా | Sthuthi Ganame Padana Lyrics

sthuthi ganame padana lyrics

Telugu Lyrics Sthuthi Ganame Padana Song Lyrics in Telugu స్తుతి గానమే పాడనా – జయగీతమే పాడనా (2) నా ఆధారమైయున్న యేసయ్యా నీకు కృతజ్ఞుడనై – జీవితమంతయు సాక్షినై యుందును (2)  || స్తుతి || 1.నమ్మదగినవి నీ న్యాయ విధులు – మేలిమి బంగారు కంటే ఎంతో కోరతగినవి (2) నీ ధర్మాసనము నా హృదయములో – స్థాపించబడియున్నది పరిశుద్ధాత్మునిచే (2)  || స్తుతి || 2.శ్రేష్టమైనవి నీవిచ్చు వరములు – లౌకిక జ్ఞానము కంటే … Read more

యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా | Yuda Stuti Gotrapu Simhama Song Lyrics

యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా | Yuda Stuti Gotrapu Simhama Song Lyrics

యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా | Yuda Stuti Gotrapu Simhama song lyrics | Hosanna Ministries songs Telugu Lyrics Yuda Stuti Gotrapu Simhama Song Lyrics in Telugu యూదా స్తుతి గోత్రపు సింహమా – యేసయ్యా నా ఆత్మీయ ప్రగతి నీ స్వాధీనమా (2) నీవే కదా నా ఆరాధన – ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన – ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన (2) 1.నీ ప్రజల నెమ్మదికై – రాజాజ్ఞ మార్చింది … Read more

రాజాధి రాజ రవి కోటి తేజ | Rajadhi Raja Ravikoti Teja Song Lyrics

rajadhi raja ravikoti teja song lyrics

Telugu Lyrics Rajadhi Raja Ravikoti Teja Lyrics in Telugu రాజాధి రాజా రవి కోటి తేజ – రమణీయ సామ్రాజ్య పరిపాలక  (2) విడువని కృప నాలో స్థాపించెనే – సీయోనులో నున్న స్తుతుల సింహాసనమును (2) || రాజాధి || 1.వర్ణనకందని పరిపూర్ణమైన నీ – మహిమ స్వరూపమును నా కొరకే త్యాగము చేసి (2) కృపా సత్యములతో కాపాడుచున్నావు – దినమెల్ల నీ కీర్తి మహిమలను నేను ప్రకటించెద (2)     || రాజాధి … Read more

సర్వాంగ సుందరా సద్గుణ శేఖరా | Sarvanga Sundara Song Lyrics

Sarvanga Sundara Song Lyrics

Telugu Lyrics Sarvanga Sundara Song Lyrics in Telugu సర్వాంగ సుందరా సద్గుణ శేఖరా యేసయ్యా నిన్ను సీయోనులో చూచెదా – పరవశించి పాడుతూ పరవళ్ళు త్రొక్కెదా (2) 1.నా ప్రార్థన ఆలకించువాడా – నా కన్నీరు తుడుచువాడా  (2) నా శోధనలన్నిటిలో ఇమ్మానుయేలువై – నాకు తోడై నిలిచితివా (2)   ||సర్వాంగ|| 2.నా శాపములు బాపినావా – నా ఆశ్రయ పురమైతివా (2) నా నిందలన్నిటిలో యెహోషాపాతువై – నాకు న్యాయము తీర్చితివా (2)  … Read more

కృపలను తలంచుచు | Krupalanu Thalanchuchu Song Lyrics

కృపలను తలంచుచు | Krupalanu Thalanchuchu Song Lyrics

Telugu Lyrics Krupalanu Thalanchuchu Song Lyrics in Telugu కృపలను తలంచుచు… కృపలను తలంచుచు ఆయుష్కాలమంతా ప్రభుని… కృతజ్ఞతతో స్తుతింతున్ (2) 1.కన్నీటి లోయలలో… నే కృంగిన వేళలలో  (2) నింగిని చీల్చి…వర్షము పంపి నింపెను నా హృదయం – యేసు… నింపెను నా హృదయం (2) || కృపలను || 2.రూపింపబడుచున్న ఏ ఆయుధముండినను  (2) నాకు విరోధమై వర్ధిల్లదు యని చెప్పిన మాట సత్యం – యేసు… చెప్పిన మాట సత్యం (2) … Read more

విజయ గీతము మనసార నేను పాడెద | Vijaya Geethamu Manasara Nenu Padeda Song Lyrics

vijaya geethamu manasara nenu padeda song lyrics

Telugu Lyrics Vijaya Geethamu Manasara Nenu Padeda Song Lyrics in Telugu విజయ గీతము మనసార నేను పాడెద – నా విజయముకై ప్రాణ త్యాగము చేసావు నీవు (2) పునరుత్తానుడ నీవే – నా ఆలాపన నీకే నా ఆరాధన (2) 1.ఉన్నతమైన నీ ఉపదేశము నా నిత్య జీవముకే – పుటము వేసితివే నీ రూపము చూడ నాలో (2) యేసయ్యా నీ తీర్మానమే నను నిలిపినది – నీ ఉత్తమమైన … Read more

యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా | Yesayya Kanikara Purnuda Song Lyrics

yesayya kanikara purnuda song lyrics

Telugu Lyrics Yesayya Kanikara Purnuda Song Lyrics in Telugu యేసయ్యా కనికరపూర్ణుడా – మనోహర ప్రేమకు నిలయుడా (2) నీవే నా సంతోష గానము – సర్వ సంపదలకు ఆధారము (2)          ||యేసయ్యా|| 1.నా వలన ఏదియు ఆశించకయే ప్రేమించితివి – నను రక్షించుటకు ఉన్నత భాగ్యము విడచితివి (2) సిలువ మ్రానుపై రక్తము కార్చి రక్షించితివి – శాశ్వత కృప పొంది జీవింతును ఇల నీ కొరకే..   (2)          ||యేసయ్యా|| 2.నా కొరకు … Read more

సజీవుడవైన యేసయ్యా | Sajeevudavaina Yesayya Lyrics

sajeevudavaina yesayya lyrics

Telugu Lyrics Sajeevudavaina Yesayya Lyrics in Telugu సజీవుడవైన యేసయ్యా నిన్నాశ్రయించిన నీవారికి – సహాయుడవై తృప్తిపరచితివే – సముద్రమంత సమృద్ధితో (2) ఆనందించెద నీలో అనుదినము కృపపొంది – ఆరాధించెద నిన్నే ఆనంద ధ్వనులతో   (2) [ సజీవుడవైన ] 1. ధనరాసులే ఇల ధనవంతులకు ఈ లోకభాగ్యము – దాచినమేలులెన్నో దయచేసినావే ఇహపరమున నాకు (2) శ్రమల మార్గమును నిరీక్షణ ద్వారముగ చేసితివే – శ్రేష్ఠమైననీ వాగ్దానములతో  (2)  [సజీవుడవైన] 2. క్షేమము … Read more

You Cannot Copy My Content Bro