పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics || The Promise 2024 || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Paiki Egiredhavu Song Lyrics in Telugu దేవుని ఆనందం నిను కమ్మును – ఉన్నతమైన స్థలములు నిను ఆహ్వానించున్ (2) పరలోక స్వాస్థ్యముతో పోషించును నిన్ను – ఆకాశపు వాకిళ్లు తెరచును నీకు (2) నీవు పైకి లేచెదవు – పైపైకి ఎగిరెదవు నీవు వేచియున్న దినములయొక్క ఫలమును … Read more

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics || 2024 Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics in Telugu దినములు గడుచుచుండగా – నీ మేలుతో తృప్తిపరచితివి జనములు చూచుచుండగా – నీ వాగ్దానము నెరవేర్చితివి (2) ఎల్షద్దాయ్ దేవుడా – స్వరమెత్తి నిన్ను పాడెదన్ ఎల్షద్దాయ్ దేవుడా – స్వరమెత్తి నిన్ను పొగడెదను ఆరాధనా నీకై అలాపన – స్తుతి … Read more

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics

ఎందుకింత ప్రేమ నాపై | Endukintha Prema Naapai Song Lyrics || New Year Song By Pastor Asher Andrew Telugu Lyrics Endukintha Prema Naapai Song Lyrics in Telugu ఎందుకింత ప్రేమ నాపై – చూపావు యేసయ్యా ఆయువున్నంత వరకు – నీ స్తుతినే పాడెదా (2) పల్లవి:  ఇశ్రాయేలును కాపాడువాడు – కునుకడు నిద్రపోడు మమ్ము కాపాడిన మా దేవా – ఇదియే మా జిహ్వార్పణ (2) అనుపల్లవి: … Read more

పంక్తిలోకి రండి | Pankthiloki Randi Song Lyrics

పంక్తిలోకి రండి | Pankthiloki Randi Song Lyrics

పంక్తిలోకి రండి | Pankthiloki Randi Song Lyrics || Bible Mission Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Pankthiloki Randi Song Lyrics in Telugu పంక్తిలోకి రండి – క్రిస్మసు పంక్తిలోకి రండి – క్రిస్మసు పంక్తిలోకి రండి (2) 1. ఎరుకపరుపలెండి – క్రిస్మసు నెరుకపరుపలెండి – క్రిస్మసు నెరుక పరుపలెండి (2) వెరువకుడి శుభ – వార్త యిదియం దర కానంద – కరమైనది మీ కొరకై రక్షకుండు – … Read more

ప్రేమ ప్రసవించిందిరో | Prema Prasavinchindhiro Song Lyrics

ప్రేమ ప్రసవించిందిరో | Prema Prasavinchindhiro

ప్రేమ ప్రసవించిందిరో | Prema Prasavinchindhiro Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song 2023 Telugu Lyrics Prema Prasavinchindhiro Song Lyrics in Telugu ఏలియాలో – ఏలియాలో – ఏలియాలో ఎన్నియల్లో – ఎన్నియల్లో – ఎన్నియల్లో ప్రేమ ప్రసవించిందిరో – క్షమ కళ్లు తెరచిందిరో (2) ప్రేమ క్షమ రక్షకుడేసురో (2) పవళించేరో పశువులపాకలో ఏది నీ క్రిస్మస్ సాక్ష్యమురో – ఏది నీ క్రిస్మస్ మార్గమురో (2) ఏలియాలో … Read more

సందడి 6 లిరిక్స్ | Sandhadi 6 Song Lyrics

సందడి 6 లిరిక్స్ | Sandhadi 6 Song Lyrics

సందడి 6 లిరిక్స్ | Sandhadi 6 Song Lyrics || Sandhadi 6 (Joyful Noise) Telugu Lyrics Sandhadi 6 Song Lyrics in Telugu సంబరం ఆశ్చర్యాలతో భూమి ఊపిరి బిగబట్టెనే శిశువు మృదువు హస్త స్పర్శను పుడమి ముద్దాడెనే ఆకాశం చుక్కలతో అలంకరించుకొనెనే అందులో ఒక తార రక్షకుని జాడ తెలిపింది చమ్మక్కు చమ్మక్కు మంటూ ఒక తార వెలసెనే – నింగి నేల ఏకమై సందడి చేసెనే కన్యక గర్భాన … Read more

అసలైన క్రిస్మస్ | Asalaina Christmas Song Lyrics

అసలైన క్రిస్మస్ | Asalaina Christmas Song Lyrics

అసలైన క్రిస్మస్ | Asalaina Christmas Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Jonah Samuel Telugu Lyrics Asalaina Christmas Song Lyrics in Telugu అసలైన క్రిస్మస్ మన జీవితమే – ఆరాధన అంటే జీవన విధానమే (2) క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తు కోసం బ్రతకడమే – ఇంటా బయట క్రీస్తును ప్రతిబింబించడమే క్రిస్మస్ అంటే క్రీస్తులా జీవించడమే – ఏదేమైనా దేవుని చిత్తం చేయడమే అను పల్లవి: మాటల్లో … Read more

సంరక్షక | Samrakshaka Song Lyrics

సంరక్షక | Samrakshaka Song Lyrics

సంరక్షక | Samrakshaka Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Prabhu Pammi Telugu Lyrics Samrakshaka Song Lyrics in Telugu సంరక్షక విమోచక – రక్షక సంరక్షక దివినే విడచి భువికేతించిన నిజ రక్షకుడా స్తోత్రం పాపులకై మార్గము చూపించుటకుదయించిన రాజా స్తోత్రం సర్వ లోక నాధా స్తోత్రం – సర్వ స్తుతులకు అర్హుడా స్తోత్రం మహిమా ప్రదాత స్తోత్రం – పరలోకపు ఘనతయు నీకే బాలురందరు వృద్ధులందరు – … Read more

కోరివచ్చెను కారణ జన్ముడే | Kori Vacchenu Karana Janmude Song Lyrics

కోరివచ్చెను కారణ జన్ముడే | Kori Vacchenu Karana Janmude Song Lyrics

కోరివచ్చెను కారణ జన్ముడే | Kori Vacchenu Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Davidson Gajulavarthi Telugu Lyrics Kori Vacchenu Song Lyrics in Telugu తండ్రి తనయుని భూమికి పంపిన ఈ వేళ శుభవేళ భూమిని తలక్రిందులుగా చేసే మెస్సయ్యే వచ్చె బాలునిగా  (2) ఆకాశంలో దూతలు పాడే – భూమి అంతా సంబరమాయే (2) సింహాసనమే వదిలాడయ్యా – మనుషరూపము దాల్చి వచ్చాడయ్యా అను పల్లవి: కోరివచ్చెను … Read more

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Pastor Shalem Raju Garu Telugu Lyrics Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics in Telugu వీచేగాలి స్వాగతమనియే – వెలిగే తారా సందడి చేసే (2) ఇన్నినాళ్ళ నిరీక్షణ ఫలియించగా (2) శ్రీ యేసుడే ఇలలోన ఉదయించేగా (2) సర్వోన్నతమైన స్థలములలో – దేవునికే మహిమ కలుగును గాక (2) దేవునికే ఘనత … Read more

You Cannot Copy My Content Bro