దాటిపోని దేవుడా | Dhatiponi Devuda Song Lyrics

దాటిపోని దేవుడా | Dhatiponi Devuda Song Lyrics

దాటిపోని దేవుడా | Dhatiponi Devuda Song Lyrics || దాటిపోని దేవుడా ఆదరణ కలిగించే అద్భుతమైన గీతం Telugu Lyrics Dhatiponi Devuda Song Lyrics in Telugu దాటిపోని దేవుడా – నా కనికరం సంపన్నుడా (2) నిత్యము విడనాడవు – నీవు తప్పక దీవింతువు (2) 1. ప్రార్ధనే చేయని – యాకోబు ఏడ్వగా – ఆశీర్వదించితివి (2) రేయింబవళ్లు ప్రార్ధన మానని – మా కుటుంబాలలో – దాటిపోదువా (2)   || … Read more

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Naa Samasyalanniyu Yesu Lyrics in Telugu నా సమస్యలన్నియు యేసు – తప్పక తొలగిస్తాడు (2) సజీవుడేసే నా రక్షణకర్త (2) నేను చింతించను దేనిని గూర్చి    || నా సమస్యలన్నియు || 1. లోకాన్ని జయించిన యేసు – నా కాపరి (2) నా చేయి విడువడు ఎడబాయడు- యేసుతో సహవాసం … Read more

నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్యా | Nee Paadha Sannidhiki Song Lyrics

నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్యా | Nee Paadha Sannidhiki Song Lyrics

నీ పాద సన్నిధికి | Nee Paadha Sannidhiki Song Lyrics || Songs of Zion Telugu Lyrics Nee Paadha Sannidhiki Lyrics in Telugu నీ పాద సన్నిధికి కృపామయ యేసయ్యా నీ ప్రేమ కనుగొనుచు – దేవా నే వచ్చితిని (2) 1. విశ్రాంతి నిచ్చెడు దేవా – శ్రమలెల్ల తీర్చుమయ్యా (2) సిలువయే నా ఆశ్రయము – హాయిగా నచటుండెదను (2)    || నీ పాద || 2. సీయోను … Read more

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Virigi Naligina Nannu Lyrics in Telugu విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు – యేసయ్య నీ ప్రేమ ఒంటరిగా ఎన్నడూ నను విడువదు – ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ (2) తల్లిలా నను లాలించును… – పడనీయదు నన్నెపుడు నా కన్నీరంతా తుడచును – కౌగిలిలో హత్తుకొనున్ నా బలహీనతలలో నా బలం … Read more

కన్నీరంతా కాలం చేసిన | Kannirantha Kaalam Chesina Song Lyrics

కన్నీరంతా కాలం చేసిన | Kannirantha Kaalam Chesina Song Lyrics

కన్నీరంతా కాలం చేసిన | Kannirantha Kaalam Chesina Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Songs Telugu Lyrics Kannirantha Kaalam Chesina Song Lyrics in Telugu ‘ కన్నీరంతా కాలం చేసిన – కష్టాలన్నీ కలగా మార్చిన చిరునవ్వునే ఇచ్చిన- నా చింతలే తీసిన (2) నీకే ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన – యేసయ్య నీకే ఈ ఆరాధన ఆరాధనా ఆరాధన – యేసయ్య నీకే ఈ ఆరాధన   || కన్నీరంతా … Read more

నీవే చాలును యేసు | Neeve Chalunu Yesu

నీవే చాలును యేసు | Neeve Chalunu Yesu

నీవే చాలును యేసు | Neeve Chalunu Yesu || Telugu Christian Comfort Sung by Chinni Savarapu Telugu Lyrics Neeve Chalunu Yesu Song Lyrics in Telugu నీవే చాలును యేసు వేరై యుండలేను – నీవే చాలును నిను వీడి బ్రతుకలేను (2) మనసు చెదరిన నీ మాట నిలుచును – మనుషులంతా విడచినా నీ కృపయే దాచును (2) || నీవే చాలును || 1. ఈ లోక … Read more

బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా | Brathakalani Unna Brathakali Kunna

బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా | Brathakalani Unna Brathakali Kunna

బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా | Brathakalani Unna Brathakali Kunna || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Brathakalani Unna Song Lyrics in Telugu బ్రతకాలని ఉన్నా బ్రతకలేకున్నా – నిలవాలని ఉన్నా నిలవలేకున్నా (2) చూడాలని ఉన్నా చూడలేకున్నా – చేరాలని ఉన్నా నిను చేరలేకున్నా బ్రతికించుమో యేసయ్యా – దరి చేర్పుమో నన్నయ్యా || బ్రతకాలని || 1. కాపరిలేని గొర్రెనైతి – కాటికి నే చేరువైతి కావలిలేని తోటనైతి … Read more

కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నను చేర్చు నా ప్రియుడు | Kanna Thalli Cherchunatlu

కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నను చేర్చు నా ప్రియుడు | Kanna Thalli Cherchunatlu

కన్న తల్లి చేర్చునట్లు నను చేర్చు నా ప్రియుడు | Kanna Thalli Cherchunatlu || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Kanna Thalli Cherchunatlu Lyrics in Telugu కన్న తల్లి చేర్చునట్లు – నను చేర్చు నా ప్రియుడు (2) హల్లేలుయా – హల్లేలుయా (2) 1. కౌగిటిలో హత్తుకొనున్‌ – నా చింతలన్‌ బాపును (2)      || కన్న|| 2. చేయి పట్టి నడుపును – శికరముపై నిలుపును (2)     … Read more

ఆత్మీయుడా నా ఆత్మ దేవుడా | Atmiyuda Na Atma Devuda Song Lyrics

ఆత్మీయుడా నా ఆత్మ దేవుడా | Atmiyuda Na Atma Devuda Song Lyrics

ఆత్మీయుడా నా ఆత్మ దేవుడా | Atmiyuda Na Atma Devuda Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Song by Pastor Satish Kumar Garu Telugu Lyrics Atmiyuda Na Atma Devuda Song Lyrics in Telugu ఆత్మీయుడా నా ఆత్మ దేవుడా – ఆదరించుమా మమ్ము ఆదరించుమా (2) నీ ప్రజలను దర్శించుమయ్యా – నీ జనులను దీవించుమయ్యా (2) ఆధారమా నా ఆశ్రయమా – మమ్మునాశీర్వదించుమా   || ఆత్మీయుడా … Read more

మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే | Mellani Swarame

మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే | Mellani Swarame

మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే | Mellani Swarame || Calvary Ministries Comfort Song Telugu Lyrics Mellani Swarame Song Lyrics in Telugu మెల్లని స్వరమే వినిపించినావే – చల్లని చూపుతో దీవించినావే వాక్యపు వడిలో లాలించినావే – ఆత్మీయ బడిలో నను పెంచినావే నీ మెల్లని స్వరమే చల్లని చూపే – నాకు పదివేలయా నీ మెల్లని స్వరమే చల్లని చూపే – నాకు సుభాగ్యమయా   || మెల్లని స్వరమే || 1. … Read more

You Cannot Copy My Content Bro