ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song By Saahus Prince Telugu Lyrics Ye Raagamo Theliyadhe Lyrics in Telugu ఏ రాగమో తెలియదే ఆశ కలిగున్నా – తృష్ణ కలిగున్నా- ఆరాధించాలని ఆత్మతో సత్యముతో – నా పూర్ణ హృదయముతో – నిన్ను ఘనపరచాలని ఏ రాగమో తెలియదు – ఏ తాళమో తెలియదు యేమని పాడను నిన్ను ఎంతని పొగడెదను … Read more

మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి | Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi

మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి | Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi

మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి | Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Ma Goppa Deva Mamu Karuninchi Lyrics in Telugu మా గొప్ప దేవా మము కరుణించి – అత్యున్నత స్థానములో నను నిలిపావు యోగ్యుడనే కాను ఆ ప్రేమకు – వెల కట్టలేను ఆ ప్రేమకు ఆరాధించెదను… నా పూర్ణ హృదయముతో నిన్నే కీర్తింతును – నా జీవితమంతా (2) … Read more

యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి | Yesu Vale Nannu Marchunatti

యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి | Yesu Vale Nannu Marchunatti

యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి | Yesu Vale Nannu Marchunatti || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yesu Vale Nannu Song Lyrics in Telugu యేసువలె నన్ను మార్చునట్టి – ప్రతి అనుభవముకై స్తోత్రం శిష్యునిగా నన్ను సిద్ధపరచే – ప్రతి అవమానముకై స్తోత్రం (2) ప్రతి అరణ్యముకై తండ్రి కృతజ్ఞతలు – అపవాదిపై నాకు జయమిచ్చావు ప్రతి ఎడారికై తండ్రి కృతజ్ఞతలు – జీవజలమై నన్ను తృప్తి పరచావు నీవే … Read more

రోజంతా నీ పాద చెంత | Rojantha Nee Paada Chentha Lyrics

రోజంతా నీ పాద చెంత | Rojantha Nee Paada Chentha Lyrics

రోజంతా నీ పాద చెంత | Rojantha Nee Paada Chentha Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Rojantha Nee Paada Chentha Lyrics in Telugu రోజంతా నీ పాద చెంత – నేనుండ నా కోరిక దినమెల్ల నా తోడుగా – నీవుంటే ఓ వేడుక (2) 1. నిను చూసే కనులు స్తుతియించే గళము – ప్రేమించే హృదయము స్పందించే మనసు దేవా నీవే దయచేయుము – … Read more

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics

విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు | Virigi Naligina Nannu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Virigi Naligina Nannu Lyrics in Telugu విరిగి నలిగిన నన్ను చెదరనీయదెన్నడు – యేసయ్య నీ ప్రేమ ఒంటరిగా ఎన్నడూ నను విడువదు – ఆశ్చర్యమైన ప్రేమ (2) తల్లిలా నను లాలించును… – పడనీయదు నన్నెపుడు నా కన్నీరంతా తుడచును – కౌగిలిలో హత్తుకొనున్ నా బలహీనతలలో నా బలం … Read more

ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని | Prathi Kshanam Neetho Undalani Song Lyrics

ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని | Prathi Kshanam Neetho Undalani Song Lyrics

ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని | Prathi Kshanam Neetho Undalani Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Prathi Kshanam Neetho Undalani Lyrics in Telugu ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని – నే ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా నా జయము నీ ఆత్మతో శాశ్వతమని – నే బ్రతుకుచున్నానయా   || ప్రతీ క్షణం || 1. నిన్ను విడువనని ఎడబాయను అని అన్నావు నాకు నిత్యము … Read more

దేవా పరలోక దుతాలి | Deva Paraloka Duthali

దేవా పరలోక దుతాలి | Deva Paraloka Duthali

దేవా పరలోక దుతాలి | Deva Paraloka Duthali || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Deva Paraloka Dhuthalu Lyrics in Telugu దేవా పరలోక దుతాలి నిను పాడి కీర్తింప – ఎంతో ఎంతో మహిమ నిన్ను భువిలోని ప్రజలంత కొనియాడి కీర్తింప – ఎంతో ఎంతో మహిమ నిన్ను భజియించి పూజించి ఆరాధింప – నీకే నీకే మహిమ (2) దేవా పరలోక దుతాలి నిను పాడి కీర్తింప – … Read more

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Neevu Thodunte Chalu song lyrics in Telugu నీవు తోడుంటే చాలు నాకేమీ ఇక వద్దు – నీ స్నేహం నాకు చాలు యేసయ్య (2)   ఒక ఆశ యేసయ్య నా తోడై ఉండవా – నా ఆశ తీర్చయ్యా యేసయ్యా నా ఆశ నీవయ్యా నీ ప్రేమ చాలయ్య నా తీర్చయ్యా … Read more

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Neeve Na Devudavu Aradhinthunu Lyrics in Telugu నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును – నీవే నా రాజువు కీర్తించెదను (2) 1. మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే మరణమునుండి జీవముకు నను దాటించావు పరలోకమునుండి వెలుగుగా వచ్చి మార్గము చూపితివి చీకటినుండి వెలుగునకు నను నడిపించావు హోసన్నా మహిమా నీకే – … Read more

సర్వలోక ప్రభువునకు | Sarvaloka Prabhuvunaku Song Lyrics

సర్వలోక ప్రభువునకు | Sarvaloka Prabhuvunaku Song Lyrics

సర్వలోక ప్రభువునకు | Sarvaloka Prabhuvunaku Song Lyrics || Old Telugu Christian Song Telugu Lyrics Sarvaloka Prabhuvunaku Song Lyrics in Telugu సర్వలోక ప్రభువునకు సంపూర్ణ జయము సర్వలోక ప్రభువు గనుక (2) నిశ్చయమైన జయము… 1. రాజ్యసువార్త ప్రకటించు – సభకు జయము క్రీస్తులో అన్నీచోట్ల (2) వారికి జయము… || సర్వలోక || 2. తండ్రికిని కుమారునికిని – పరిశుద్ధాత్మకును జయము ఇహపరములయందు (2) శాశ్వతకాలము జయము…  || … Read more

You Cannot Copy My Content Bro