మము స్వస్థపరచుమయా | Mamu Swasthaparachumaya Song Lyrics

మము స్వస్థపరచుమయా | Mamu Swasthaparachumaya Song Lyrics

మము స్వస్థపరచుమయా | Mamu Swasthaparachumaya Song Lyrics || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Mamu Swasthaparachumaya Lyrics in Telugu నీ ప్రేమ మధురము – నీ కృప అమరము నీ దయతో నిరతము – మమ్మును కావుము ఈ కష్ట సమయము – తోడుగా నిలువుము ప్రతిక్షణం మమ్మును – నీ నీడలో దాయుము యేసయ్యా యేసయ్యా – ఒక మాట సెలవిమ్మయా మము స్వస్థపరచుమయా… 1. నే కృంగియున్నాను … Read more

దేవా దృష్ఠించు మా దేశం | Deva Drustinchu Maa Desam Song Lyrics

దేవా దృష్ఠించు మా దేశం | Deva Drustinchu Maa Desam Song Lyrics

దేవా దృష్ఠించు మా దేశం | Deva Drustinchu Maa Desam Song Lyrics || Telugu Christian Prayer and Patriotic Song Telugu Lyrics Deva Drustinchu Maa Desam Lyrics in Telugu దేవా దృష్ఠించు మా దేశం – నశించు దానిని బాగుచేయుము (2) పాపము క్షమియించి స్వస్థపరచుము – శాపము తొలగించి దీవించుము (2) || దేవా || 1. దేశాధికారులను దీవించుము – తగిన జ్ఞానము వారికీయుము స్వార్ధము … Read more

ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా | Oh Deva Daya Chupu Maya

ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా | Oh Deva Daya Chupu Maya

ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా | Oh Deva Daya Chupu Maya || Telugu Christian Prayer Song by Raj Prakash Paul Telugu Lyrics O Deva Daya Chupu Maya Lyrics in Telugu ఓ దేవా దయ చూపుమయ్యా – దేశాన్ని బాగుచేయుమయ్యా నీ ప్రజల మొరను అలకించుమా – నీ కృపలో మమ్మును నడిపించుమా మన్నించి బ్రతికించు – ఉజ్జీవం రగిలించు    || ఓ దేవా || సర్వలోక … Read more

నా ప్రియ యేసు రాజా | Na Priya Yesu Raja

నా ప్రియ యేసు రాజా | Na Priya Yesu Raja

నా ప్రియ యేసు రాజా | Na Priya Yesu Raja || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Na Priya Yesu Raja Lyrics in Telugu నా ప్రియ యేసు రాజా ఆదుకో నన్నెపుడు శోధనలో వేదనలో – నిన్నువీడి పోనియ్యకు   || నా ప్రియ || 1. కలుషితమగు ఈ లోక౦ – కదిలెను నా కన్నులలో (2) మరణ శరీరపు మరులే – మెదిలెను నా హృదయములో (2) … Read more

నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు | Na Vaidhyudavu Song Lyrics

నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు | Na Vaidhyudavu Song Lyrics

నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు | Na Vaidhyudavu Song Lyrics || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Ninne Ne Nammithi Song Lyrics in Telugu నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా ఆధారము ఏదేమైనా ఏ స్థితియైనా – నీవే నా సహాయము    || నిన్నే నే || 1. ఎంతగానో వేదనతో – బలమంతా కోల్పోతిని నిరీక్షణ … Read more

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Naatho Matladumayya Song Lyrics in Telugu నాతో మాట్లాడుమయ్యా – నన్ను దర్శించుమయ్యా నీ మందిరాన నీ సన్నిధాన – నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుమయ్యా నాతో మాట్లాడుమయ్యా … యేసయ్యా… ఆ ఆ యేసయ్యా… ఆ ఆ యేసయ్యా… ఆ ఆ – యేసయ్యా…. యేసయ్యా … 1. కన్నీళ్ళైనా కష్టాలెదురైనా – కడవరకూ … Read more

నిన్ను నేను విడువను అయ్యా | Ninnu Nenu Viduvanayya

నిన్ను నేను విడువను అయ్యా | Ninnu Nenu Viduvanayya

నిన్ను నేను విడువను అయ్యా | Ninnu Nenu Viduvanayya || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Ninnu Nenu Viduvanayya Lyrics in Telugu నిన్ను నేను విడువనయ్యా – నీదు ప్రేమన్ మరువనయ్యా నీ దయలోనే నన్ను బ్రతికించయ్యా నీ రూపులోనే తీర్చిదిద్దుమయ్యా జీవితమే నీదు వరమయ్యా నీదు మేళ్ళన్ నేను మరువనయ్యా 1. కష్టాలలో నేనుండగా నావారే దూషించగా – వేదనతో చింతించెగా దేవా (2) నీవే నా ఆథారం … Read more

బలపరచుము స్థిరపరచుము | Balaparachumu Sthiraparachumu Song Lyrics

బలపరచుము స్థిరపరచుము | Balaparachumu Sthiraparachumu Song Lyrics

బలపరచుము స్థిరపరచుము | Balaparachumu Sthiraparachumu Song Lyrics || Telugu Christian Gospel Song Telugu Lyrics Balaparachumu Sthiraparachumu Song Lyrics in Telugu బలపరచుము స్థిరపరచుము – నా ప్రార్ధనకు బదులీయుమూ (2) లోకాశలవైపు చూడకుండా – లోకస్థులకు జడవకుండా (2) నీ కృపలో నేను జీవించుటకూ     || బలపరచుము || 1. నా మాటలలో నా పాటలలో – నీ సువార్తను ప్రకటించెదను (2) నే నడచు దారి ఇరుకైననూ – … Read more

ప్రార్థన వినెడి పావనుడా | Prardhana Vinedi Pavanuda Song

ప్రార్థన వినెడి పావనుడా | Prardhana Vinedi Pavanuda Song

ప్రార్థన వినెడి పావనుడా | Prardhana Vinedi Pavanuda Song || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Prardhana Vinedi Pavanuda Song Lyrics in Telugu ప్రార్థన వినెడి పావనుడా – ప్రార్థన మాకు నేర్పుమయా (2) 1. శ్రేష్టమైన భావము గూర్చి – శిష్య బృందముకు నేర్పితివి (2) పరముడ నిన్ను ప్రనుతించెదము – పరలోక ప్రార్థన నేర్పుమయా   || ప్రార్థన వినెడి || 2. పరమ దేవుడవని తెలిసి – … Read more

ప్రభుయేసు నా రక్షకా | Prabhu Yesu Na Rakshaka

ప్రభుయేసు నా రక్షకా | Prabhu Yesu Na Rakshaka

Telugu Lyrics Prabhu Yesu Na Rakshaka Lyrics in Telugu ప్రభుయేసు నా రక్షకా – నొసగు కన్నులు నాకు – నిరతము నే నిన్ను జూడ (2) అల్ఫయు నీవే – ఓమేగయు నీవే (2)      || ప్రభుయేసు || 1. ప్రియుడైన యోహాను పత్మాసులో – ప్రియమైన యేసూ – నీ స్వరూపము (2) ప్రియమార జూచి – బహు ధన్యుడయ్యె – ప్రియ ప్రభు – నిన్ను జూడనిమ్ము (2) || … Read more

You Cannot Copy My Content Bro