నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని | Nee Prema Naa Jeevithanni

నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని| Nee Prema Naa Jeevithanni

నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని| Nee Prema Naa Jeevithanni || Telugu Christian Worship Song Written by Sister Sharon Garu Telugu Lyrics Nee Prema Naa Jeevithanni Song Lyrics in Telugu నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని – నీకై వెలిగించెనే యేసయ్యా నీ కృప సెలయేరులా – నాలో ప్రవహించెనే (2) నన్ను క్షమియించెనే – నన్ను కరుణించెనే నన్ను స్థిరపరచెనే – నన్ను ఘనపరచెనే (2) యేసయ్యా … Read more

నిను స్తుతించినా చాలు నా బ్రతుకు దినములో | Ninnu Stutinchina Chalu Song Lyrics

నిను స్తుతించినా చాలు నా బ్రతుకు దినములో | Ninnu Stutinchina Chalu Song Lyrics

నిను స్తుతించినా చాలు నా బ్రతుకు దినములో | Ninnu Stutinchina Chalu Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Ninu Stutinchina Chalu Lyrics in Telugu నిను స్తుతించినా చాలు నా బ్రతుకు దినములో – నిను పొగిడినా చాలు నా గుండె గుడిలో (2) ఉన్నా లేకున్నా – నా స్థితి గతులే మారినా నీ సన్నిధిలో… నీ సన్నిధిలో ఆనందించే భాగ్యమున్నా చాలు      || నిను … Read more

ఆరాధించెదము యేసయ్య నామమును | Aradhinchedamu Yesayya Namamunu

ఆరాధించెదము యేసయ్య నామమును | Aradhinchedamu Yesayya Namamunu

ఆరాధించెదము యేసయ్య నామమును | Aradhinchedamu Yesayya Namamunu || Telugu Christian Worship Song by Written by John Chakravarthi Garu Telugu Lyrics Aradhinchedamu Yesayya Namamunu Song Lyrics in Telugu ఆరాధించెదము యేసయ్య నామమును – పరిశుద్ధ సంఘముగా అన్ని వేళలా మేము (2) ఆరాధన – ఆరాధన – ఆరాధనా హల్లెలూయ – హల్లెలూయ – హల్లెలూయా (2)    || ఆరాధించెదము || 1. ఆది యందు ఉన్న … Read more

దేవుని ప్రేమ ఇదిగో | Devuni Prema Idigo Lyrics

దేవుని ప్రేమ ఇదిగో | Devuni Prema Idigo Lyrics

దేవుని ప్రేమ ఇదిగో | Devuni Prema Idigo Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Devuni PremaIdigo Lyrics in Telugu దేవుని ప్రేమ ఇదిగో – జనులార – భావంబునన్ దెలియరే కేవలము నమ్ముకొనిన – పరలోక – జీవంబు మనకబ్బును (2)     || దేవుని || 1. సర్వలోకము మనలను – తన వాక్య – సత్యంబుతో జేసెను సర్వోపకారుడుండే – మన మీద – జాలిపరుడై యుండెను         || … Read more

దేవుడే నాకాశ్రయంబు | Devude Naakasrayambu Lyrics

దేవుడే నాకాశ్రయంబు | Devude Naakasrayambu Lyrics

దేవుడే నాకాశ్రయంబు | Devude Naakasrayambu Lyrics || Andhra Kraisthava Keerthanalu Telugu Lyrics Devude Naakasrayambu Lyrics in Telugu దేవుడే నాకాశ్రయంబు – దివ్యమైన దుర్గము మహా వినోదు డాపదల – సహాయుడై నన్ బ్రోచును అభయ మభయ మభయ మెప్పు డానంద మానంద మానంద మౌగ       || దేవుడే || 1. పర్వతములు కదిలిన నీ – యుర్వి మారు పడినను సర్వమున్ ఘోషించుచు నీ – సంద్ర ముప్పొంగినన్     || … Read more

అడుగడుగున రక్త బింధువులే | Adugaduguna Raktha Bindhuvule Song Lyrics

అడుగడుగున రక్త బింధువులే | Adugaduguna Raktha Bindhuvule Song Lyrics

అడుగడుగున రక్త బింధువులే | Adugaduguna Raktha Bindhuvule Song Lyrics || Good Friday Songs Telugu Telugu Lyrics Adugaduguna Raktha Bindhuvule Song Lyrics in Telugu అడుగడుగున రక్త బింధువులే – అణువణువున కొరడా దెబ్బలే (2) నా యేసుకు ముళ్ల కిరీటం – భుజములపై సిలువ భారం (2) భుజములపై సిలువ భారం (2)        || అడుగడుగున || 1. సిలువ మోయుచు వీపుల వెంట – రక్త ధరలే … Read more

నీ రక్తమే నీ రక్తమే | Nee Rakthame Song Lyrics

నీ రక్తమే నీ రక్తమే | Nee Rakthame Song Lyrics

నీ రక్తమే నీ రక్తమే | Nee Rakthame Song Lyrics || Good Friday Telugu Song Telugu Lyrics Nee Rakthame Nee Rakthame Song Lyrics in Telugu నీ రక్తమే నీ రక్తమే నన్ శుద్దీకరించున్ – నీ రక్తమే నా బలము (2) 1. నీ రక్త ధారలే ఇల – పాపికాశ్రయంబిచ్చును (2) పరిశుద్ధ తండ్రి పాపిని – కడిగి పవిత్ర పరచుము (2)     || నీ రక్తమే … Read more

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathri Christmas Song Lyrics

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathri Christmas Song Lyrics

చలి రాతిరి ఎదురు చూసే | Chali Rathri Christmas Song Lyrics || Telugu Christian Folk Song by Joshua Shaik Telugu Lyrics Chali Rathiri Eduru Chuse Lyrics in Telugu చలి రాతిరి ఎదురు చూసే – తూరుపేమో చుక్క చూపే గొల్లలేమో పరుగునొచ్చే – దూతలేమో పొగడ వచ్చే పుట్టాడు పుట్టాడురో రారాజు – మెస్సయ్య పుట్టాడురో మనకోసం (2) 1.  పశులపాకలో పరమాత్ముడు – సల్లని సూపులోడు … Read more

ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి | Enaleni Prema Lyrics

ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి | Enaleni Prema Lyrics

ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి | Enaleni Prema Lyrics || Telugu Christian Thanksgiving Song by Aaron Jeshurun Telugu Lyrics Enaleni Prema Song Lyrics in Telugu ఎనలేని ప్రేమ నాపైన చూపి – నీ వారసునిగ చేసినావు (2) నీ ప్రేమ నేను చాటెదన్ – నా సర్వం నీవే యేసయ్యా (2)    || ఎనలేని || 1. నా శిక్షకు ప్రతిగా – ప్రాణము పెట్టిన దేవా నీ … Read more

స్తుతి పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా | Stuthi Patruda Song Lyrics

స్తుతి పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా | Stuthi Patruda Song Lyrics

స్తుతి పాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా | Stuthi Patruda Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Hosanna Ministries Telugu Lyrics Stuthi Patruda Stotrarhuda Song Lyrics in Telugu స్తుతిపాత్రుడా స్తోత్రార్హుడా – స్తుతులందుకో పూజార్హుడా (2) ఆకాశమందు నీవు తప్ప – నాకెవరున్నారు నా ప్రభు (2) స్తుతిపాత్రుడా ఆ… ఆ… 1. నా శత్రువులు నను తరుముచుండగా – నా యాత్మ నాలో కృంగెనే ప్రభు (2) నా … Read more

You Cannot Copy My Content Bro