ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics

ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics

ఆశీర్వాదం | Aasirvadham Song Lyrics || Latest Telugu Christian Praise Song By Stella Ramola Telugu Lyrics Aasirvadham Song Lyrics in Telugu నిను ఆశీర్వదింతును – ఆశీర్వదించెదను నిన్ను వృద్ధిచేతును – అభివృద్ధి చేసెదను (2) నిశ్చయముగనే ముగింపు ఉంది – నమ్మకం వమ్మై పోదు (2)    || నిను ఆశీర్వదింతును || 1. చిక్కుకొంటి నిన్ను నా అరచేతిలో – మోసితి నిన్ను నే తల్లి గర్భమున్ (2) … Read more

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Naa Samasyalanniyu Yesu Lyrics in Telugu నా సమస్యలన్నియు యేసు – తప్పక తొలగిస్తాడు (2) సజీవుడేసే నా రక్షణకర్త (2) నేను చింతించను దేనిని గూర్చి    || నా సమస్యలన్నియు || 1. లోకాన్ని జయించిన యేసు – నా కాపరి (2) నా చేయి విడువడు ఎడబాయడు- యేసుతో సహవాసం … Read more

ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని | Prathi Kshanam Neetho Undalani Song Lyrics

ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని | Prathi Kshanam Neetho Undalani Song Lyrics

ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని | Prathi Kshanam Neetho Undalani Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Prathi Kshanam Neetho Undalani Lyrics in Telugu ప్రతీ క్షణం నీతో ఉండాలని – నే ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా నా జయము నీ ఆత్మతో శాశ్వతమని – నే బ్రతుకుచున్నానయా   || ప్రతీ క్షణం || 1. నిన్ను విడువనని ఎడబాయను అని అన్నావు నాకు నిత్యము … Read more

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics

నీవు తోడుంటే చాలు | Neevu Thodunte Chalu Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Neevu Thodunte Chalu song lyrics in Telugu నీవు తోడుంటే చాలు నాకేమీ ఇక వద్దు – నీ స్నేహం నాకు చాలు యేసయ్య (2)   ఒక ఆశ యేసయ్య నా తోడై ఉండవా – నా ఆశ తీర్చయ్యా యేసయ్యా నా ఆశ నీవయ్యా నీ ప్రేమ చాలయ్య నా తీర్చయ్యా … Read more

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును | Neeve Na Devudavu Aradhinthunu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Neeve Na Devudavu Aradhinthunu Lyrics in Telugu నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును – నీవే నా రాజువు కీర్తించెదను (2) 1. మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే మరణమునుండి జీవముకు నను దాటించావు పరలోకమునుండి వెలుగుగా వచ్చి మార్గము చూపితివి చీకటినుండి వెలుగునకు నను నడిపించావు హోసన్నా మహిమా నీకే – … Read more

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Amma Kanna Minna O Yesayya Lyrics in Telugu అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా – నాన్న కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా (2) నీ ప్రేమ మరువ లేనిది ఆ… ఆ… – నీ కృప అంతము కానిది (2) 1. ఓ తల్లి తన బిడ్డను … Read more

ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండి పొర్లినప్పుడు | Prabhu Athma Naalo Song Lyrics

ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండి పొర్లినప్పుడు | Prabhu Athma Naalo Song Lyrics

ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండి పొర్లినప్పుడు | Prabhu Athma Naalo Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Prabhu Athma Naalo Song Lyrics in Telugu ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండి పొర్లినప్పుడు – దావీదువలె నేను నాట్యమాడెదన్ (2) నాట్యమాడెదన్ నేను – నాట్యమాడెదన్ నేను దావీదువలె నేను నాట్యమాడెదన్ 1. ప్రభు ఆత్మ నాలో నిండిపొర్లినప్పుడు – దావీదువలె నేను పాటపాడెదన్ (2) పాట పాడెదన్ … Read more

జయమునిచ్చు దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం | Jayamunichu Devuniki Song Lyrics

జయమునిచ్చు దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం | Jayamunichu Devuniki Song Lyrics

జయమునిచ్చు దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం | Jayamunichu Devuniki Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Jayamunichu Devuniki Lyrics in Telugu జయమునిచ్చు దేవునికి కోట్ల కోట్ల స్తోత్రం జీవమిచ్చిన యేసు రాజునకు – జీవితమంతా స్తోత్రం (2) హల్లెలూయ హల్లెలూయ పాడెదం – ఆనంద ధ్వనితో సాగెదమ్ (2) || జయమునిచ్చు || 1. నీతి కరముచే తాకి నడుపును (2) దేవుడే మా బలం – … Read more

స్తుతించెదను కీర్తించెదను ఆరాధించెదను Lyrics | Sthuthinchedanu Keerthinchedanu Song Lyrics

స్తుతించెదను కీర్తించెదను ఆరాధించెదను Lyrics | Sthuthinchedanu Keerthinchedanu Song Lyrics

స్తుతించెదను కీర్తించెదను ఆరాధించెదను Lyrics | Sthuthinchedanu Keerthinchedanu Song Lyrics || Telugu Christian Worship song Telugu Lyrics Sthuthinchedanu Keerthinchedanu Song Lyrics in Telugu స్తుతించెదను కీర్తించెదను ఆరాధించెదను – గీతం పాడి నాట్యం చేసి – నిను భజియించెదను (2) హోసన్నా జయం జయం – హోసన్నా జయం జయం (2)    || స్తుతించెదను || 1. ఆశ్చర్యకరుడవు నీవే – ఆలోచన కర్తవు నీవే బలవంతుడవు – శాంతి … Read more

కన్నీరంతా కాలం చేసిన | Kannirantha Kaalam Chesina Song Lyrics

కన్నీరంతా కాలం చేసిన | Kannirantha Kaalam Chesina Song Lyrics

కన్నీరంతా కాలం చేసిన | Kannirantha Kaalam Chesina Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Songs Telugu Lyrics Kannirantha Kaalam Chesina Song Lyrics in Telugu ‘ కన్నీరంతా కాలం చేసిన – కష్టాలన్నీ కలగా మార్చిన చిరునవ్వునే ఇచ్చిన- నా చింతలే తీసిన (2) నీకే ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన – యేసయ్య నీకే ఈ ఆరాధన ఆరాధనా ఆరాధన – యేసయ్య నీకే ఈ ఆరాధన   || కన్నీరంతా … Read more

You Cannot Copy My Content Bro