నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు | Na Vaidhyudavu Song Lyrics

నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు | Na Vaidhyudavu Song Lyrics

నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు | Na Vaidhyudavu Song Lyrics || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Ninne Ne Nammithi Song Lyrics in Telugu నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా వైద్యుడవు నిన్నే నే నమ్మితి నీవే నా ఆధారము ఏదేమైనా ఏ స్థితియైనా – నీవే నా సహాయము    || నిన్నే నే || 1. ఎంతగానో వేదనతో – బలమంతా కోల్పోతిని నిరీక్షణ … Read more

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song

నాతో మాట్లాడుమయ్యా | Natho Matladumayya Jesus Song || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Naatho Matladumayya Song Lyrics in Telugu నాతో మాట్లాడుమయ్యా – నన్ను దర్శించుమయ్యా నీ మందిరాన నీ సన్నిధాన – నీ ఆత్మతో నన్ను నింపుమయ్యా నాతో మాట్లాడుమయ్యా … యేసయ్యా… ఆ ఆ యేసయ్యా… ఆ ఆ యేసయ్యా… ఆ ఆ – యేసయ్యా…. యేసయ్యా … 1. కన్నీళ్ళైనా కష్టాలెదురైనా – కడవరకూ … Read more

నిన్ను నేను విడువను అయ్యా | Ninnu Nenu Viduvanayya

నిన్ను నేను విడువను అయ్యా | Ninnu Nenu Viduvanayya

నిన్ను నేను విడువను అయ్యా | Ninnu Nenu Viduvanayya || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Ninnu Nenu Viduvanayya Lyrics in Telugu నిన్ను నేను విడువనయ్యా – నీదు ప్రేమన్ మరువనయ్యా నీ దయలోనే నన్ను బ్రతికించయ్యా నీ రూపులోనే తీర్చిదిద్దుమయ్యా జీవితమే నీదు వరమయ్యా నీదు మేళ్ళన్ నేను మరువనయ్యా 1. కష్టాలలో నేనుండగా నావారే దూషించగా – వేదనతో చింతించెగా దేవా (2) నీవే నా ఆథారం … Read more

నీ నామములోనే మాకు స్వస్థత ఉన్నది | Nee Namamulone Maku Swasthatha Unnadi

నీ నామములోనే మాకు స్వస్థత ఉన్నది | Nee Namamulone Maku Swasthatha Unnadi

నీ నామములోనే మాకు స్వస్థత ఉన్నది | Nee Namamulone Maku Swasthatha Unnadi || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Nee Namamulone Maku Swasthatha Song Lyrics Telugu నీ నామములోనే మాకు స్వస్థత ఉన్నది నీ త్యాగములోనే మాకు విడుదల ఉన్నది (2) నా ప్రాణము నా సర్వము నీవే నా యేసయ్యా – యేసయ్యా యేసయ్యా నా శక్తియు నా ఆశ్రయం నీవే నా యేసయ్యా – యేసయ్యా … Read more

నీ ప్రేమయే నాకు చాలు | Nee Premaye Naaku Chalu

నీ ప్రేమయే నాకు చాలు | Nee Premaye Naaku Chalu

నీ ప్రేమయే నాకు చాలు | Nee Premaye Naaku Chalu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Nee Premaye Naku Chalu Lyrics in Telugu నీ ప్రేమయే నాకు చాలు – నీ తోడు నాకుంటే చాలు నా జీవితాన ఒంటరి పయనాన – నీ నీడలో నన్ను నడిపించుమా (2) యేసయ్యా యేసయ్యా – యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా 1. నీ ప్రేమ తోను నీ వాకు తోను … Read more

ప్రియతమా బంధమా | Priyathama Bandhama Raj Prakash Paul

ప్రియతమా బంధమా | Priyathama Bandhama Raj Prakash Paul

ప్రియతమా బంధమా | Priyathama Bandhama Raj Prakash Paul || Telugu Christian Worship Song by Raj Prakash Paul Telugu Lyrics Priyathama Bandhama Song Lyrics in Telugu ప్రియతమా బంధమా – నా హృదయపు ఆశ్రయ దుర్గమా అనుదినం అనుక్షణం – నీ ఒడిలో జీవితం ధన్యము కృతజ్ఞతతో పాడెదను నిరంతరము స్తుతించెదను       || ప్రియతమా || 1. అంధకారపు సమయములోన – నీతి సూర్యుడై ఉదయించావు గమ్యమెరుగని పయనములోన … Read more

ప్రేమించు దేవుడు రక్షించు దేవుడు | Preminchu Devudu Rakshinchu Devudu

ప్రేమించు దేవుడు రక్షించు దేవుడు | Preminchu Devudu Rakshinchu Devudu || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Preminchu Devudu Song Lyrics in Telugu ప్రేమించు దేవుడు రక్షించు దేవుడు పాలించు దేవుడు – యేసు దేవుడు పాటలు పాడి ఆనందించెదం ఆహా ఎంతో ఆనందమే (2)       || ప్రేమించు || 1. తల్లిదండ్రుల కన్నా తాత అయిన దేవుడు ప్రతి అవసరమును తీర్చు దేవుడు (2) హల్లెలూయా ఆనందమే – … Read more

యేసు రక్తమే జయము జయము రా | Yesu Rakthame Jayamu Jayamu Ra

యేసు రక్తమే జయము జయము రా | Yesu Rakthame Jayamu Jayamu Ra

యేసు రక్తమే జయము జయము రా | Yesu Rakthame Jayamu Jayamu Ra || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Yesu Rakthame Jayamu Jayamu Ra Song Lyrics in Telugu యేసు రక్తమే జయము జయమురా – సిలువ రక్తమే జయము జయమురా ధైర్యాన్ని శౌర్యాన్ని నింపెనురా – తన పక్షము నిలబడిన గెలుపు నీదేరా (2) || యేసు రక్తమే || 1. బలహీనులకు బలమైన దుర్గము – … Read more

దేవా నా కరములనెత్తి | Deva Na Karamulanethi Lyrics

దేవా నా కరములనెత్తి | Deva Na Karamulanethi Lyrics

దేవా నా కరములనెత్తి | Deva Na Karamulanethi Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Joel Bob Telugu Lyrics Deva Na Karamulanethi Lyrics in Telugu సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో- సమానులెవ్వరూ ఇహ పరములో (2) యోగ్యత లేని నాపై దేవా – మితిలేని కృప చూపి నిరాశే మిగిలిన ఈ జీవితంలో – నిరీక్షణనిచ్చావు    || సాటి ఎవ్వరూ || దేవా నా కరములనెత్తి – దేవా … Read more

సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో | Saati Evaru Leru Ilalo

సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో | Saati Evaru Leru Ilalo

సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో | Saati Evaru Leru Ilalo || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Saati Evaru Leru Ilalo Song Lyrics in Telugu సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో – సమానులెవ్వరూ ఇహ పరములో (2) యోగ్యత లేని నాపై దేవా – మితిలేని కృప చూపి నిరాశే మిగిలిన ఈ జీవితంలో – నిరీక్షణనిచ్చావు    || సాటి ఎవ్వరూ || దేవా నా కరములనెత్తి – … Read more

You Cannot Copy My Content Bro