నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics

నా సమస్యలన్నియు యేసు | Naa Samasyalanniyu Yesu Song Lyrics || Telugu Christian Comfort Song Telugu Lyrics Naa Samasyalanniyu Yesu Lyrics in Telugu నా సమస్యలన్నియు యేసు – తప్పక తొలగిస్తాడు (2) సజీవుడేసే నా రక్షణకర్త (2) నేను చింతించను దేనిని గూర్చి    || నా సమస్యలన్నియు || 1. లోకాన్ని జయించిన యేసు – నా కాపరి (2) నా చేయి విడువడు ఎడబాయడు- యేసుతో సహవాసం … Read more

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya

అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా | Amma Kanna Minna O Yesayya || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Amma Kanna Minna O Yesayya Lyrics in Telugu అమ్మ కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా – నాన్న కన్న మిన్న ఓ యేసయ్యా (2) నీ ప్రేమ మరువ లేనిది ఆ… ఆ… – నీ కృప అంతము కానిది (2) 1. ఓ తల్లి తన బిడ్డను … Read more

సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో | Saati Evaru Leru Ilalo

సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో | Saati Evaru Leru Ilalo

సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో | Saati Evaru Leru Ilalo || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Saati Evaru Leru Ilalo Song Lyrics in Telugu సాటి ఎవ్వరూ లేరు ఇలలో – సమానులెవ్వరూ ఇహ పరములో (2) యోగ్యత లేని నాపై దేవా – మితిలేని కృప చూపి నిరాశే మిగిలిన ఈ జీవితంలో – నిరీక్షణనిచ్చావు    || సాటి ఎవ్వరూ || దేవా నా కరములనెత్తి – … Read more

మంచే లేని నా పైన ఎంతో ప్రేమ చూపావు | Manchi Leni Naa Paina

మంచే లేని నా పైన ఎంతో ప్రేమ చూపావు | Manchi Leni Naa Paina

మంచే లేని నా పైన ఎంతో ప్రేమ చూపావు | Manchi Leni Naa Paina || Telugu Christian Worship Song by A R Stevenson Garu Telugu Lyrics Manchi Leni Naa Paina Song Lyrics in Telugu మంచే లేని నా పైన ఎంతో ప్రేమ చూపావు (2) ఆదియంత మైనవాడవు – మానవుని రూపమెత్తావు (2) పరలోకమును విడచి దిగి వచ్చినావు భువికి (2) ఎంతగా… ఎంతగా… – … Read more

స్తుతి సింహాసనాసీనుడా | Sthuthi Simhasanaseenuda Yesu Raja Lyrics

స్తుతి సింహాసనాసీనుడా | Sthuthi Simhasanaseenuda Yesu Raja Lyrics

స్తుతి సింహాసనాసీనుడా | Sthuthi Simhasanaseenuda Yesu Raja Lyrics || Hosanna Ministries Songs Telugu Lyrics Stuthi Simhasanaseenuda Lyrics in Telugu స్తుతి సింహాసనాసీనుడా – యేసు రాజా దివ్య తేజా (2) 1. అద్వితీయుడవు పరిశుద్ధుడవు – అతి సుందరుడవు నీవే ప్రభూ (2) నీతి న్యాయములు నీ సింహాసనాధారం (2) కృపా సత్యములు నీ సన్నిధానవర్తులు (2)    || స్తుతి || 2. బలియు అర్పణ కోరవు నీవు – … Read more

గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని | Goppa Devudavani

గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని | Goppa Devudavani

గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని | Goppa Devudavani || గొప్ప ఉజ్జీవమైన పాట Telugu Lyrics Goppa Devudavani Song Lyrics in Telugu గొప్ప దేవుడవని శక్తి సంపన్నుడని – గళమెత్తి నిన్ను నేను గానమాడెదన్ రాజుల రాజువని రక్షణ దుర్గమని – నీ కీర్తిని నేను కొనియాడెదన్ హల్లెలూయా నా యేసునాథా – హల్లెలూయా నా ప్రాణనాథా (2)     || గొప్ప || 1. అద్భుత క్రియలు చేయువాడని – ఆశ్చర్య కార్యాలు … Read more

You Cannot Copy My Content Bro