ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics

ఏ రాగమో తెలియదే | Ye Raagamo Theliyadhe Song Lyrics || Telugu Christian Praise Song By Saahus Prince Telugu Lyrics Ye Raagamo Theliyadhe Lyrics in Telugu ఏ రాగమో తెలియదే ఆశ కలిగున్నా – తృష్ణ కలిగున్నా- ఆరాధించాలని ఆత్మతో సత్యముతో – నా పూర్ణ హృదయముతో – నిన్ను ఘనపరచాలని ఏ రాగమో తెలియదు – ఏ తాళమో తెలియదు యేమని పాడను నిన్ను ఎంతని పొగడెదను … Read more

దీవించావే సమృద్ధిగా | Deevinchave Samruddiga Song Lyrics

దీవించావే సమృద్ధిగా | Deevinchave Samruddiga Song Lyrics

దీవించావే సమృద్ధిగా | Deevinchave Samruddiga Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Pastor Satish Kumar Garu Telugu Lyrics Deevinchave Samruddiga Song Lyrics in Telugu దీవించావే సమృద్ధిగా – నీ సాక్షిగా కొనసాగమని ప్రేమించావే నను ప్రాణంగా – నీ కోసమే నను బ్రతకమని దారులలో ఎడారులలో – సెలయేరులై ప్రవహించుమయా చీకటిలో కారు చీకటిలో – అగ్ని స్తంభమై నను నడుపుమయా    || దీవించావే || … Read more

You Cannot Copy My Content Bro