దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో | Devuni Samukha Jeeva Lyrics

దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో | Devuni Samukha Jeeva Lyrics

దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో | Devuni Samukha Jeeva Lyrics || Telugu Christian Second Coming Song Telugu Lyrics Devuni Samukha Jeeva Song Lyrics in Telugu దేవుని సముఖ జీవ కవిలెలో (2) నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా     || దేవుని || 1. జీవవాక్యము ఇలలో చాటుచు – జీవితము లర్పించిరే (2) హత సాక్షుల కవిలెలో (2) నీ పేరున్నదా – నీ పేరున్నదా     || … Read more

సీయోను పాటలు సంతోషముగా | Seeyonu Patalu Santosham Uga

సీయోను పాటలు సంతోషముగా | Seeyonu Patalu Santosham Uga

సీయోను పాటలు సంతోషముగా | Seeyonu Patalu Santosham Uga || Telugu Christian Second Coming Song Telugu Lyrics Seeyonu Patalu Santhoshamuga Lyrics in Telugu సీయోను పాటలు సంతోషముగా – పాడుచు సీయోను వెల్లుదము (2) 1. లోకాన శాశ్వతానందమేమియు – లేదని చెప్పెను ప్రియుడేసు (2) పొందవలె నీ లోకమునందు – కొంతకాలమెన్నో శ్రమలు (2)    || సీయోను || 2. ఐగుప్తును విడచినట్టి మీరు – అరణ్యవాసులే ఈ … Read more

ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు | Priya Yesu Raju Lyrics

ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు | Priya Yesu Raju Lyrics

ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు | Priya Yesu Raju Lyrics || Telugu Christian Second Coming Song Telugu Lyrics Priya Yesu Raju Lyrics in Telugu ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు – మహిమలో నేనాయనతో ఉంటే చాలు (2) నిత్యమైన మోక్షగృహము నందు చేరి (2) భక్తుల గుంపులో హర్షించిన చాలు  (2)    || ప్రియ యేసు || 1. యేసుని రక్తమందు కడుగబడి … Read more

కన్ను తెరిస్తే వెలుగురా కన్ను మూస్తే | Kannu Teriste Velugura

కన్ను తెరిస్తే వెలుగురా కన్ను మూస్తే | Kannu Teriste Velugura

కన్ను తెరిస్తే వెలుగురా కన్ను మూస్తే | Kannu Teriste Velugura || Telugu Christian Second Coming Songs Telugu Lyrics Kannu Teriste Velugura Song Lyrics in Telugu కన్ను తెరిస్తే వెలుగురా – కన్ను మూస్తే చీకటిరా (2) నోరు తెరిస్తే శబ్దమురా – నోరు మూస్తే నిశబ్దమురా ఏ క్షణమో తెలియదు జీవిత అంతం – ఈ క్షణమే చేసుకో యేసుని సొంతం   || కన్ను తెరిస్తే || 1. … Read more

భేదం ఏమి లేదు అందరును | Bedham Emi Ledhu

భేదం ఏమి లేదు అందరును | Bedham Emi Ledhu

భేదం ఏమి లేదు అందరును | Bedham Emi Ledhu || Telugu Christian Second Coming Song Telugu Lyrics Bhedam Emi Ledu Lyrics in Telugu భేదం ఏమి లేదు అందరును పాపం చేసియున్నారు దేవాది దేవుడు ఇచ్ఛే ఉన్నత మహిమను పోగొట్టుకున్నారు (2) ఏ కులమైనా మతమైనా జాతైనా రంగైనా – దేవుని దృష్టిలో అందరు పాపులే (2)      || భేదం ఏమి || 1. ఆస్తిపాస్థులు ఎన్నున్నా – నిత్య … Read more

న్యాయాధిపతియైన దేవుడు | Nyaayaadhipathi Ayina Dhevudu Song Lyrics

న్యాయాధిపతియైన దేవుడు | Nyaayaadhipathi Ayina Dhevudu Song Lyrics

న్యాయాధిపతియైన దేవుడు | Nyaayaadhipathi Ayina Dhevudu Song Lyrics || Telugu Christian Second Coming Songs by Enosh Kumar Telugu Lyrics Nyaayaadhipathiayina Devudu Song Lyrics in Telugu న్యాయాధిపతియైన దేవుడు – నిన్ను పిలిచే వేళలోన ఏ గుంపులో ఉంటావో తెలుసుకో – మరలా వచ్చే వేళలోన (2) ఒక గుంపేమో పరలోకపు గుంపు – రక్షింపబడిన వారికే అది సొంతం మరు గుంపేమో ఘోర నరకపు గుంపు – … Read more

అదే అదే ఆ రోజు యేసయ్య ఉగ్రత రోజు | Adhe Adhe Aa Roju

అదే అదే ఆ రోజు యేసయ్య ఉగ్రత రోజు | Adhe Adhe Aa Roju

అదే అదే ఆ రోజు యేసయ్య ఉగ్రత రోజు | Adhe Adhe Aa Roju || Jesus Second Coming Song Telugu Lyrics Adhe Adhe Aa Roju Song Lyrics in Telugu అదే అదే ఆ రోజు – యేసయ్య ఉగ్రత రోజు ఏడేండ్ల శ్రమల రోజు – పాపులంతా ఏడ్చే రోజు   || అదే అదే || 1. వడగండ్లు కురిసే రోజు – భూమి సగం కాలే రోజు … Read more

దుర్దినములు రాకముందే సర్వం | Durdinamulu Rakamunde Song Lyrics

దుర్దినములు రాకముందే సర్వం | Durdinamulu Rakamunde Song Lyrics

దుర్దినములు రాకముందే సర్వం | Durdinamulu Rakamunde Song Lyrics || Second Coming Songs Telugu Lyrics Durdinamulu Rakamunde Song Lyrics in Telugu దుర్దినములు రాకముందే – సర్వం కోల్పోకముందే అంధత్వం కమ్మకముందే – ఉగ్రత దిగిరాకముందే (2) స్మరియించు రక్షకుని అనుకూల సమయమున చేర్చుకో యేసుని ఆలస్యం చేయక (2)       || దుర్దినములు || 1. సాగిపోయిన నీడవంటి జీవితం – అల్పమైనది నీటి బుడగ వంటిది (2) తెరచి ఉంది … Read more

దేవుని వారసులం ప్రేమ నివాసులము | Devuni Varasulam Lyrics

దేవుని వారసులం ప్రేమ నివాసులము | Devuni Varasulam Lyrics

దేవుని వారసులం ప్రేమ నివాసులము | Devuni Varasulam Lyrics || Jesus Second Coming Songs Telugu Lyrics Devuni Varasulam Song Lyrics in Telugu దేవుని వారసులం – ప్రేమ నివాసులము జీవన యాత్రికులం – యేసుని దాసులము నవ యుగ సైనికులం – పరలోక పౌరులము హల్లెలూయ – నవ యుగ సైనికులం – పరలోక పౌరులము   || దేవుని || 1. సజీవ సిలువ ప్రభు – సమాధి గెలుచుటకే … Read more

రాకడ సమయంలో కడబూర శబ్దముతో | Rakada Samayamlo Song Lyrics

రాకడ సమయంలో కడబూర శబ్దముతో | Rakada Samayamlo Song Lyrics

రాకడ సమయంలో కడబూర శబ్దముతో | Rakada Samayamlo Song Lyrics || Second Coming Song Telugu Lyrics Rakada Samayamlo Song Lyrics in Telugu రాకడ సమయంలో కడబూర శబ్ధంతో యేసుని చేరుకునే – విశ్వాసం నీకుందా? (2) రావయ్య యేసయ్య – వేగమెరావయ్యా రావయ్య యేసునాధా – వేగమెరావయ్యా (2)     || రాకడ || 1. యేసయ్య రాకడ సమయంలో – ఎదురేగె రక్షణ నీకుందా? (2) లోకాశలపై విజయం నీకుందా? … Read more

You Cannot Copy My Content Bro