సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song by Thandri Sannidhi Ministries Telugu Lyrics Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics in Telugu సదయుడా నా యేసయ్యా – స్తుతి ఘనతా మహిమ నీకేనయ్యా (2) ప్రతి క్షణము నీ వాత్సల్యమును చూపి – విడువక ప్రేమించితివే ఎడబాయక కాచితివే (2) నీవే స్తుతి గానము – నీవే నా విజయము – … Read more

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Pastor Shalem Raju Garu Telugu Lyrics Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics in Telugu వీచేగాలి స్వాగతమనియే – వెలిగే తారా సందడి చేసే (2) ఇన్నినాళ్ళ నిరీక్షణ ఫలియించగా (2) శ్రీ యేసుడే ఇలలోన ఉదయించేగా (2) సర్వోన్నతమైన స్థలములలో – దేవునికే మహిమ కలుగును గాక (2) దేవునికే ఘనత … Read more

యేసు రక్తమే | Yesu Rakthame Song Lyrics

Yesu Rakthame Yesu Rakthame

Telugu Lyrics Yesu Rakthame Song Lyrics in Telugu యేసు రక్తమే యేసు రక్తమే – యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు రక్తమే (2) ప్రతి ఘోర పాపం తొలగించి వేయున్ – ప్రతి ఘోర శాపం తొలగించి వేయున్ యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు రక్తమే – యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు రక్తమే 1.అక్షయ జీవం కలిగిన దేవుని రక్తం – ఆరని జ్వాలగా నేటికీ నిలిచిన రక్తం (2) అపవాది క్రియలను … Read more

రాజువైన నా దేవా | Rajuvina Naa Deva Song Lyrics

Rajuvina Naa Deva Song Lyrics

Telugu Lyrics Rajuvina Naa Deva Song Lyrics in Telugu రాజువైన నా దేవా – రారాజువైన యేసయ్య (2) కోటి స్వరముల స్తుతియించినా (2) తనివి తీరదు నా మనసున (2) ఆరాధన స్తుతి ఆరాధనా – ఆరాధన స్తుతి ఆరాధనా (3)      || రాజువైన || 1.కృప చూపుటలో శ్రీమంతుడా – తరతరములకు ఆరాధ్యుడా (2) షాలేము రాజా నా యేసయ్యా – స్తుతి ఘనత మహిమ నీకేనయ్యా (2) ఆరాధన స్తుతి … Read more

You Cannot Copy My Content Bro