పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics

పైకి ఎగిరెదవు | Paiki Egiredhavu Song Lyrics || The Promise 2024 || Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Paiki Egiredhavu Song Lyrics in Telugu దేవుని ఆనందం నిను కమ్మును – ఉన్నతమైన స్థలములు నిను ఆహ్వానించున్ (2) పరలోక స్వాస్థ్యముతో పోషించును నిన్ను – ఆకాశపు వాకిళ్లు తెరచును నీకు (2) నీవు పైకి లేచెదవు – పైపైకి ఎగిరెదవు నీవు వేచియున్న దినములయొక్క ఫలమును … Read more

నన్నెరిగిన దేవుడవు | Nannerigina Devudavu Song Lyrics

నన్నెరిగిన దేవుడవు | Nannerigina Devudavu Song Lyrics

నన్నెరిగిన దేవుడవు | Nannerigina Devudavu Song Lyrics || Pastor Paul Dhinakaran Latest Telugu Christian Song Telugu Lyrics Nannerigina Devudavu Song Lyrics in Telugu పరిశోధించి నన్నెరిగిన దేవుడవు – నా తలంపులన్నియు గ్రహియింతువు (2) నే నడిచిన పరుండిన తోడుంటివి – నా మార్గములన్ ఎరిగియుంటివి (2) 1. నీ ఆత్మకు మరుగై ఎటుపోదును – నీ సన్నిధిని వీడి ఎటు పారిపోదును (2) నే నడిచిన పరుండిన … Read more

You Cannot Copy My Content Bro