సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics

సదయుడా నా యేసయ్యా | Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics || Latest Telugu Christian Song by Thandri Sannidhi Ministries Telugu Lyrics Sadayuda Naa Yesayya Song Lyrics in Telugu సదయుడా నా యేసయ్యా – స్తుతి ఘనతా మహిమ నీకేనయ్యా (2) ప్రతి క్షణము నీ వాత్సల్యమును చూపి – విడువక ప్రేమించితివే ఎడబాయక కాచితివే (2) నీవే స్తుతి గానము – నీవే నా విజయము – … Read more

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics

వీచే గాలి స్వాగతమనియే | Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics || Latest Telugu Christmas Song by Pastor Shalem Raju Garu Telugu Lyrics Veeche Gaali Swagathamaniye Song Lyrics in Telugu వీచేగాలి స్వాగతమనియే – వెలిగే తారా సందడి చేసే (2) ఇన్నినాళ్ళ నిరీక్షణ ఫలియించగా (2) శ్రీ యేసుడే ఇలలోన ఉదయించేగా (2) సర్వోన్నతమైన స్థలములలో – దేవునికే మహిమ కలుగును గాక (2) దేవునికే ఘనత … Read more

దావీదు కుమారుడా | Davidu Kumaruda Song Lyrics

దావీదు కుమారుడా | Davidu Kumaruda Song Lyrics

దావీదు కుమారుడా నను దాటిపోకయా | Davidu Kumaruda Song Lyrics | Telugu Christian Song | Pastor Shalem Raju Songs Telugu Lyrics Davidu Kumaruda Lyrics in Telugu నీవు తప్ప నాకీ లోకంలో ఎవరున్నారయా – నీకు తప్ప నాలో ఎవరికి చోటే లేదయా (2) దావీదు కుమారుడా నను దాటిపొకయా – నజరేతువాడా నను విడిచిపోకయా (2) || నీవు || 1. గ్రుడ్డి వాడినయ్యా నా కనులు … Read more

యేసు రక్తమే | Yesu Rakthame Song Lyrics

Yesu Rakthame Yesu Rakthame

Telugu Lyrics Yesu Rakthame Song Lyrics in Telugu యేసు రక్తమే యేసు రక్తమే – యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు రక్తమే (2) ప్రతి ఘోర పాపం తొలగించి వేయున్ – ప్రతి ఘోర శాపం తొలగించి వేయున్ యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు రక్తమే – యేసు రక్తమే ప్రభు యేసు రక్తమే 1.అక్షయ జీవం కలిగిన దేవుని రక్తం – ఆరని జ్వాలగా నేటికీ నిలిచిన రక్తం (2) అపవాది క్రియలను … Read more

ప్రేమకే స్వాగతం లిరిక్స్ | Premake Swagatham Song Lyrics

Premake Swagatham Song Lyrics

Telugu Lyrics Premake Swagatham Song Lyrics in Telugu ప్రేమకే స్వాగతం – పరమాత్మకే స్వాగతం మహిమ కాంతి సుగుణాల శాంతి నా యేసుకే స్వాగతం – నా ప్రియునికే స్వాగతం (2) || ప్రేమకే స్వాగతం || 1.కరుణకే స్వాగతం – కరుణాత్మకే స్వాగతం కరుణ అరుణాల కోటివర్ణాల నీతికే స్వాగతం – నా రాజుకే స్వాగతం (2)  || ప్రేమకే స్వాగతం || 2.సమతకే స్వాగతం – నిజ మమతకే స్వాగతం సకలభాగ్యాల … Read more

నా నీతికి ఆధారమా | Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics

Naa Nithiki Aadharama Song Lyrics

Telugu Lyrics Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics in Telugu నా నీతి కి ఆధారమా… – నిబంధన మందసమా (2) అనుబంధమా – మకరందమా – నాలో ఆనందమా (2) మహనీయుడా యేసయ్యా – ఆరాధన నీకేనయ్యా (2)     || నా నీతికి || 1. నీ ప్రేమ నాపై – ద్వజముగా నిలిపినావు (2) ఇమ్మానుయేలువై – అన్నీ వేళలా – ఆదుకున్నావులే (2) అలసిన నా ఆశ – తృప్తి పరచగా … Read more

అదిగో ప్రియుని కేక | Aadigo Priyuni Keka Song Lyrics

Aadigo Priyuni Keka Song Lyrics

Telugu Lyrics Aadigo Priyuni Keka Song Lyrics in Telugu అదిగో ప్రియుని కేక  నీకై యేసు రాక (2) వెదుకుతు ఉన్నావా విడుదల దారే కనరాక – పొందే ఈ శ్రమలు నీతో ఉండవు కడదాక (2) || అదిగో || 1. అడుగడుగున పయనములో – అవమానపు హేళనలో – నొప్పించే మాటలతో – మనసు నలిగి ఉన్నావా (2) మదినిండిన వేదనను – మౌనముగా భరియిస్తూ కనుల నిండ కన్నీళ్ళతో – … Read more

రాజువైన నా దేవా | Rajuvina Naa Deva Song Lyrics

Rajuvina Naa Deva Song Lyrics

Telugu Lyrics Rajuvina Naa Deva Song Lyrics in Telugu రాజువైన నా దేవా – రారాజువైన యేసయ్య (2) కోటి స్వరముల స్తుతియించినా (2) తనివి తీరదు నా మనసున (2) ఆరాధన స్తుతి ఆరాధనా – ఆరాధన స్తుతి ఆరాధనా (3)      || రాజువైన || 1.కృప చూపుటలో శ్రీమంతుడా – తరతరములకు ఆరాధ్యుడా (2) షాలేము రాజా నా యేసయ్యా – స్తుతి ఘనత మహిమ నీకేనయ్యా (2) ఆరాధన స్తుతి … Read more

కావాలి కావాలి లిరిక్స్ | Kaavali Kaavali Song Lyrics | Thandri Sannidhi Ministries 2023 New Year Song

కావాలి కావాలి లిరిక్స్ | Kaavali Kaavali Song Lyrics | Thandri Sannidhi Ministries 2023 New Year Song

Telugu Lyrics Kaavali Kaavali Song Lyrics in Telugu కావాలి కావాలి యేసు నీవే కావాలి – రావాలి రావాలి నీ సన్నిధి నాతో రావాలి (2) నువ్వు లేకుండా నేనుండలేనయ్య – నీ తోడు లేకుండా జీవించలేనయ్యా అండ దండ నీవే యేసయ్యా – నా కొండ కోట నీవే యేసయ్యా (2) (కావాలి కావాలి) 1.నా క్షేమదారము నువ్వే ఈ జగతిలో- ఆక్షేపణ చేయను నేను ఏ కొరతలో (2) కలతలలో నేనున్నా … Read more

దేవాది దేవుడవే దీనాతి దీనుడవై | Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai Song lyrics

దేవాది దేవుడవే దీనాతి దీనుడవై | Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai Song lyrics

దేవాది దేవుడవే దీనాతి దీనుడవై | Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai Song lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Dhevadhi Dhevudave Dheenathi Dhenudavai lyrics in Telugu సర్వశక్తి గల దేవా నీకే స్తోత్రమేసయ్య – సర్వాదికరివి నీవే హల్లెలూయా (2) హల్లెలూయా…. యేసయ్య – హల్లెలూయా…. యేసయ్య (2) || సర్వశక్తి గల || 1. దేవాది దేవుడవే – దీనాతి దీనుడవై (2) – పుట్టావు పశుల పాకలో … Read more

You Cannot Copy My Content Bro