నే మారిపోయినా | Ne Maripoyina Song Lyrics

నే మారిపోయినా | Ne Maripoyina Song Lyrics

Telugu Lyrics Ne Maripoyina Song Lyrics in Telugu నే మారిపోయినా నీవు మారనన్నావు – నా ప్రేమ మారినా నీ ప్రేమ మారదు (2) ఇది ఏమి బంధమో – నీ ప్రేమ అనుబంధం (2) వర్ణించలేను నీ ప్రేమను – వివరించలేను నీ ప్రేమను  || నే మారిపోయినా || 1. నేనెంత వద్దన్నా నా వెంటపడ్డావు – వెంటాడి వెంటాడి నీ వైపు తిప్పావు (2) నేను మాట్లాడుకున్నా నాతోనే మాట్లాడి … Read more

ప్రేమకే స్వాగతం లిరిక్స్ | Premake Swagatham Song Lyrics

Premake Swagatham Song Lyrics

Telugu Lyrics Premake Swagatham Song Lyrics in Telugu ప్రేమకే స్వాగతం – పరమాత్మకే స్వాగతం మహిమ కాంతి సుగుణాల శాంతి నా యేసుకే స్వాగతం – నా ప్రియునికే స్వాగతం (2) || ప్రేమకే స్వాగతం || 1.కరుణకే స్వాగతం – కరుణాత్మకే స్వాగతం కరుణ అరుణాల కోటివర్ణాల నీతికే స్వాగతం – నా రాజుకే స్వాగతం (2)  || ప్రేమకే స్వాగతం || 2.సమతకే స్వాగతం – నిజ మమతకే స్వాగతం సకలభాగ్యాల … Read more

నా నీతికి ఆధారమా | Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics

Naa Nithiki Aadharama Song Lyrics

Telugu Lyrics Naa Neethiki Aadharama Song Lyrics in Telugu నా నీతి కి ఆధారమా… – నిబంధన మందసమా (2) అనుబంధమా – మకరందమా – నాలో ఆనందమా (2) మహనీయుడా యేసయ్యా – ఆరాధన నీకేనయ్యా (2)     || నా నీతికి || 1. నీ ప్రేమ నాపై – ద్వజముగా నిలిపినావు (2) ఇమ్మానుయేలువై – అన్నీ వేళలా – ఆదుకున్నావులే (2) అలసిన నా ఆశ – తృప్తి పరచగా … Read more

రాజువైన నా దేవా | Rajuvina Naa Deva Song Lyrics

Rajuvina Naa Deva Song Lyrics

Telugu Lyrics Rajuvina Naa Deva Song Lyrics in Telugu రాజువైన నా దేవా – రారాజువైన యేసయ్య (2) కోటి స్వరముల స్తుతియించినా (2) తనివి తీరదు నా మనసున (2) ఆరాధన స్తుతి ఆరాధనా – ఆరాధన స్తుతి ఆరాధనా (3)      || రాజువైన || 1.కృప చూపుటలో శ్రీమంతుడా – తరతరములకు ఆరాధ్యుడా (2) షాలేము రాజా నా యేసయ్యా – స్తుతి ఘనత మహిమ నీకేనయ్యా (2) ఆరాధన స్తుతి … Read more

నీ సంకల్పంలో నేనున్నందున | Nee Sankalpamulo Nenunnandhuna Song Lyrics

Nee Sankalpamulo Nenunnandhuna Song Lyrics

నీ సంకల్పంలో నేనున్నందున | Nee Sankalpamulo Nenunnandhuna Song Lyrics | A R Stevenson | Telugu Christian Song Telugu Lyrics Nee Sankalpamulo Nenunnandhuna Song Lyrics in Telugu నీ సంకల్పంలో నేనున్నందున – నను పిలిచి స్వీకరించిన నా దేవా  (2)  నన్ను ముందుగా నిర్ణయించి – నీయందు స్వాస్థ్యముగా నన్నేర్పరచి సమస్తము నా మేలుకై జరిగించుచున్నావా (2)   || నీ సంకల్పంలో || 1.తరతరములకు ఉండును నీ … Read more

మనసు మార్చు పరమ తండ్రి | Manasu Marchu Parama Thandri Song Lyrics

Manasu Marchu Parama Thandri Song Lyrics

Telugu Lyrics Manasu Marchu Parama Thandri Song Lyrics in Telugu నీతి సూర్య తోజోమయుడా – ధవళవర్ణుడా రత్నవర్ణుడా పదివేలలో అతి శ్రేష్ఠుడా – శుద్ధుడా మహిమాన్వితుడా మనసు మార్చు పరమతండ్రి – నీదు ఆత్మతో నేను నిండ మనసు మార్చు పరమతండ్రి – నీదు రూపులో నేను మార నీదు మహిమతో నేను నిండ 1.పనికిరాని పాత్రన్ నేను – పడిపోయిన పామరుండన్ మంచేలేని పాపిని నేను  – చీకటి నిండిన అపవిత్రుడను  … Read more

దీవించుము దేవా | Deevinchumu Deva Song Lyrics

దీవించుము దేవా | Deevinchumu Deva Song Lyrics

దీవించుము దేవా | Deevinchumu Deva Song Lyrics || Telugu Christian Prayer Song Telugu Lyrics Deevinchumu Deva Song Lyrics in Telugu నీ ఆశీర్వాదము పొందిన కుటుంబం – నీ సన్నిధిలోనే నిత్యము స్థిరపరచుము నీ చిత్తము నెరవేర్చుటయే నా జీవితం – నీ పాదముల చెంత చేసెద అంకితం దీవించుము దేవా మా కుటుంబమును – నీ దీవెన తరతరములకుండును దీవించుము దేవా మా పిల్లలను  – నీ దీవెన … Read more

నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను | Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedhanu Song Lyrics

నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను | Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedhanu Song Lyrics

నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను | Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedhanu Song Lyrics || Telugu Christian Worship song Telugu Lyrics Nenellappudu Yehovanu Sannuthinchedhanu Lyrics in Telugu నేనెల్లప్పుడు యెహోవాను సన్నుతించెదను.. (2) ఆత్మతో సత్యముతో – మనస్సుతో నా ప్రాణముతో.. నా జీవితాంతము నా యేసుని ఇలలో… నే వెంబడించెదను.. హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ – హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ (2) || నేనెల్లప్పుడు || 1. నీతిమంతుల మొరవిని – శ్రమల … Read more

లోక రక్షకుడు జనియించెను | Loka Rakshakudu Janiyinchenu Song Lyrics

లోక రక్షకుడు జనియించెను | Loka Rakshakudu Janiyinchenu Song Lyrics

లోక రక్షకుడు జనియించెను | Loka Rakshakudu Janiyinchenu Song Lyrics || Telugu Christmas Song Telugu Lyrics Loka Rakshakudu Janiyinchenu Song Lyrics in Telugu లోక రక్షకుడు జనియించెను – లోకమంతా రక్షింపను నీతి సూర్యుడు ఉదయించెను – లోకమంతా వెలిగింపను (2) హ్యాపీ క్రిస్మస్ – హ్యాపీ  హ్యాపీ క్రిస్మస్ మెర్రీ క్రిస్మస్ – మెర్రీ మెర్రీ క్రిస్మస్ హల్లెలూయా ఆమెన్ హల్లెలూయా 1. లోకమంతా సృష్టించెను – లోకమునెంతో … Read more

పరిశుద్ధుడొచ్చినాడమ్మా | Parishuddudochhinadamma Song Lyrics

Parishuddudochhinadamma Song Lyrics

Telugu Lyrics Parishuddudochhinadamma Song Lyrics in Telugu పరిశుద్ధుడొచ్చినాడమ్మా…  – ప్రభు యేసు జన్మించాడమ్మా… (2) రండి రారండీ ఆ బాలుని చూసొద్దాం… – రండి రారండీ ఈ వార్తను చాటేద్దాం… (2) సందడి చేద్దాం సందడి చేద్దాం సందడి చేద్దాం మనమంతా… సందడి చేద్దాం సందడి చేద్దాం సందడి చేద్దాం ఊరంతా….  (2)  (పరిశుద్ధుడొచ్చినాడమ్మా) 1.చలి చలిగున్న వేళల్లో ..- బెత్లెహేమనే గ్రామంలో… కన్య మరియమ్మ గర్భాన… – యేసునాధుడు జన్మించే…. (2) దేవ … Read more

You Cannot Copy My Content Bro