నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics

నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics

నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics || Calvary Ministries New Year Song 2024 Telugu Lyrics Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics in Telugu నా సన్నిధి నీకు తోడుగ ఉండును చెట్టుకు మంచు వలె నీవు అభివృద్ధి పొంది ఎదిగెదవు తామర పువ్వువలే (2) ఉన్నత బహుమానం – నీవు పొందెదవు పక్షిరాజు వలె – పైకి ఎగిరెదవు (2)     || నా సన్నిధి || … Read more

నే మారిపోయినా | Ne Maripoyina Song Lyrics

నే మారిపోయినా | Ne Maripoyina Song Lyrics

Telugu Lyrics Ne Maripoyina Song Lyrics in Telugu నే మారిపోయినా నీవు మారనన్నావు – నా ప్రేమ మారినా నీ ప్రేమ మారదు (2) ఇది ఏమి బంధమో – నీ ప్రేమ అనుబంధం (2) వర్ణించలేను నీ ప్రేమను – వివరించలేను నీ ప్రేమను  || నే మారిపోయినా || 1. నేనెంత వద్దన్నా నా వెంటపడ్డావు – వెంటాడి వెంటాడి నీ వైపు తిప్పావు (2) నేను మాట్లాడుకున్నా నాతోనే మాట్లాడి … Read more

కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని | Kanule Chuse Song Lyrics

కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని | Kanule Chuse Song Lyrics

కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని | Kanule Chuse Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Akshaya Praveen Telugu Lyrics Kanule Chuse Song Lyrics in Telugu కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని – నీవు లేకుండా ఏ చోటే లేదనీ కరములు చాపి నిన్ను – స్తుతియించు జన్మే నాదని నాలో ఉండగోరినావే – నను నీ గుడిగా మార్చినావే నన్నింతగా కరుణించావే… ఓ యేసయ్యా … Read more

దేవా దేవా నన్ను కావుమా | Deva Deva Nannu Kavuma

దేవా దేవా నన్ను కావుమా | Deva Deva Nannu Kavuma

దేవా దేవా నన్ను కావుమా | Deva Deva Nannu Kavuma || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Deva Deva Nannu Kavuma Song Lyrics in Telugu దేవా దేవా నన్ను కావుమా (2) నా జీవ యాత్రలో సర్వమై కంటి పాప వలె నా దీపమై నీ నీడలో నను నిలుపుమా – నీ ఆత్మతో నను నింపుమా     || దేవా || 1. కారు చీకటి మార్గములో భారమైన … Read more

నీ కృప నను వీడనన్నది | Nee Krupa Nanu Veedanannadi Song Lyrics

నీ కృప నను వీడనన్నది | Nee Krupa Nanu Veedanannadi Song Lyrics

నీ కృప నను వీడనన్నది నీ కృప ఎడబాయనన్నది | Nee Krupa Nanu Veedanannadi Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Nee Krupa Nanu Veedanannadi Song Lyrics in Telugu నీ కృప నను వీడనన్నది – నీ కృప ఎడబాయనన్నది (2) పర్వతములు తొలగినను – మెట్టెలు దద్ధరిల్లినను సముద్రము ఘోషించినా – లోకమంతా లయమైననూ యేసయ్య నీ కృప నను వీడనన్నది – యేసయ్య … Read more

నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని | Nee Prema Naa Jeevithanni

నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని| Nee Prema Naa Jeevithanni

నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని| Nee Prema Naa Jeevithanni || Telugu Christian Worship Song Written by Sister Sharon Garu Telugu Lyrics Nee Prema Naa Jeevithanni Song Lyrics in Telugu నీ ప్రేమ నా జీవితాన్ని – నీకై వెలిగించెనే యేసయ్యా నీ కృప సెలయేరులా – నాలో ప్రవహించెనే (2) నన్ను క్షమియించెనే – నన్ను కరుణించెనే నన్ను స్థిరపరచెనే – నన్ను ఘనపరచెనే (2) యేసయ్యా … Read more

పక్షిరాజు వలె | Pakshi Raju Vale Song Lyrics

పక్షిరాజు వలె | Pakshi Raju Vale Song Lyrics

Telugu Lyrics Pakshi Raju Vale Lyrics in Telugu పక్షిరాజు వలె రెక్కలు చాపి పైకెగురుదామా అలయక సొమ్మసిల్లక పైకెగురుదామా (2) ఆ శాశ్వత లోకము కొరకు నిత్య రాజ్యము కొరకు (2)    || పక్షిరాజు || 1. యీ లోక స్నేహితులు – యీ లోక బంధువులు  – జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు (2) ఎవరు లేక ఒంటరి స్థితిలో – ప్రేమలన్ని కోల్పోయిన (2) క్రీస్తు యేసు ప్రేమలో సాగిపోదమా (2) 2. యీ … Read more

నా ఉపవాస ప్రార్థనలో | Naa Upavasa Prardhanalo Song Lyrics

నా ఉపవాస ప్రార్థనలో | Naa Upavasa Prardhanalo Song Lyrics

Telugu Lyrics Naa Upavasa Prardhanalo Song Lyrics in Telugu ఉపవాస ప్రార్ధనలో నీతో సహవాసం చేసెదనయ్యా నా ఉపవాస ప్రార్ధనతో నిను నేను వెదికెదనయ్యా (2) నా పాప క్రియలన్నియు నే విడిచిపెట్టెదనయ్యా నా దోషములు మన్నించి నన్ను పరిశుద్దునిగా మార్చయ్యా నా అహము పోవాలయ్య నాకు దీనత్వము ఇవ్వయ్యా యేసయ్యా నా స్వయము చావాలయ్యా నీవు నాలో బ్రతకాలయ్యా   || నా ఉపవాస || 1.మోషే ఉపవాసముండి ప్రార్ధించినప్పుడు – నీ ధర్మశాస్రమును … Read more

You Cannot Copy My Content Bro