నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics

నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics

నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics || Calvary Ministries New Year Song 2024 Telugu Lyrics Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics in Telugu నా సన్నిధి నీకు తోడుగ ఉండును చెట్టుకు మంచు వలె నీవు అభివృద్ధి పొంది ఎదిగెదవు తామర పువ్వువలే (2) ఉన్నత బహుమానం – నీవు పొందెదవు పక్షిరాజు వలె – పైకి ఎగిరెదవు (2)     || నా సన్నిధి || … Read more

నే మారిపోయినా | Ne Maripoyina Song Lyrics

నే మారిపోయినా | Ne Maripoyina Song Lyrics

Telugu Lyrics Ne Maripoyina Song Lyrics in Telugu నే మారిపోయినా నీవు మారనన్నావు – నా ప్రేమ మారినా నీ ప్రేమ మారదు (2) ఇది ఏమి బంధమో – నీ ప్రేమ అనుబంధం (2) వర్ణించలేను నీ ప్రేమను – వివరించలేను నీ ప్రేమను  || నే మారిపోయినా || 1. నేనెంత వద్దన్నా నా వెంటపడ్డావు – వెంటాడి వెంటాడి నీ వైపు తిప్పావు (2) నేను మాట్లాడుకున్నా నాతోనే మాట్లాడి … Read more

నీ కృప నాకు జీవమిచ్చింది | Nee Krupa Naaku Jeevamichindi Song Lyrics

నీ కృప నాకు జీవమిచ్చింది | Nee Krupa Naaku Jeevamichindi Song Lyrics

నీ కృప నాకు జీవమిచ్చింది | Nee Krupa Naaku Jeevamichindi Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Nee Krupa Naaku Jeevamichindi Song Lyrics in Telugu నీ కృప నాకు జీవమిచ్చింది – నీ ప్రేమ నన్ను సేదదీర్చింది నీ స్నేహ బంధం పెనవేసింది – నీ రక్తమే నన్ను విమోచ్చిందింది (2) నా పాపమంతా క్షమియించి – నా దోష శిక్షను భరియించి నీ ప్రేమ … Read more

దేవా దేవా నన్ను కావుమా | Deva Deva Nannu Kavuma

దేవా దేవా నన్ను కావుమా | Deva Deva Nannu Kavuma

దేవా దేవా నన్ను కావుమా | Deva Deva Nannu Kavuma || Telugu Christian Praise Song Telugu Lyrics Deva Deva Nannu Kavuma Song Lyrics in Telugu దేవా దేవా నన్ను కావుమా (2) నా జీవ యాత్రలో సర్వమై కంటి పాప వలె నా దీపమై నీ నీడలో నను నిలుపుమా – నీ ఆత్మతో నను నింపుమా     || దేవా || 1. కారు చీకటి మార్గములో భారమైన … Read more

నీ కృప నను వీడనన్నది | Nee Krupa Nanu Veedanannadi Song Lyrics

నీ కృప నను వీడనన్నది | Nee Krupa Nanu Veedanannadi Song Lyrics

నీ కృప నను వీడనన్నది నీ కృప ఎడబాయనన్నది | Nee Krupa Nanu Veedanannadi Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song Telugu Lyrics Nee Krupa Nanu Veedanannadi Song Lyrics in Telugu నీ కృప నను వీడనన్నది – నీ కృప ఎడబాయనన్నది (2) పర్వతములు తొలగినను – మెట్టెలు దద్ధరిల్లినను సముద్రము ఘోషించినా – లోకమంతా లయమైననూ యేసయ్య నీ కృప నను వీడనన్నది – యేసయ్య … Read more

You Cannot Copy My Content Bro