నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics

నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics

నా సనిధి నీకు | Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics || Calvary Ministries New Year Song 2024 Telugu Lyrics Naa Sannidhi Neeku Song Lyrics in Telugu నా సన్నిధి నీకు తోడుగ ఉండును చెట్టుకు మంచు వలె నీవు అభివృద్ధి పొంది ఎదిగెదవు తామర పువ్వువలే (2) ఉన్నత బహుమానం – నీవు పొందెదవు పక్షిరాజు వలె – పైకి ఎగిరెదవు (2)     || నా సన్నిధి || … Read more

కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని | Kanule Chuse Song Lyrics

కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని | Kanule Chuse Song Lyrics

కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని | Kanule Chuse Song Lyrics || Telugu Christian Worship Song by Akshaya Praveen Telugu Lyrics Kanule Chuse Song Lyrics in Telugu కనులే చూసే ఈ సృష్టే నీదని – నీవు లేకుండా ఏ చోటే లేదనీ కరములు చాపి నిన్ను – స్తుతియించు జన్మే నాదని నాలో ఉండగోరినావే – నను నీ గుడిగా మార్చినావే నన్నింతగా కరుణించావే… ఓ యేసయ్యా … Read more

You Cannot Copy My Content Bro