పంక్తిలోకి రండి | Pankthiloki Randi Song Lyrics

పంక్తిలోకి రండి | Pankthiloki Randi Song Lyrics || Bible Mission Telugu Christmas Song

Telugu Lyrics

Pankthiloki Randi Song Lyrics in Telugu

పంక్తిలోకి రండి – క్రిస్మసు పంక్తిలోకి రండి – క్రిస్మసు పంక్తిలోకి రండి (2)

1. ఎరుకపరుపలెండి – క్రిస్మసు నెరుకపరుపలెండి – క్రిస్మసు నెరుక పరుపలెండి (2)

వెరువకుడి శుభ – వార్త యిదియం

దర కానంద – కరమైనది మీ కొరకై రక్షకుండు – బుట్టెనని

ఎరిగించిన గబ్రి – యేలు దూత     || పంక్తిలోకి ||


2. మహిమ పరుప రండి – దేవుని మహిమ పరుప రండి-  దేవుని మహిమపరుపరండి (2)

 మహికిన్ దేవ కు – మారుడు వచ్చిన

మహిమకార్య స-న్మానార్ధంబై – మహిమ సంభవ – మగు దేవునికిని

మహిమగ పలికిన – మహిమ దూతల   || పంక్తిలోకి ||


3.  దేవప్రియులగుడి – క్రిస్మస్ దేవప్రియులగుడి – క్రిస్మస్ దేవప్రియులగుడి (2)

 దేవుని కిష్టు- లౌవారలకు

ఈ వసుధను లభి – యించును శాంతి

ఈ విధముగా వచి – యించిన బుధజన

సేవకాళియగు – దేవదూతల   || పంక్తిలోకి ||


4. మనసున జూడండి – బాలుని మనసునజూడండి – బాలుని మనసున జూడండి (2)

జనన వార్తను వినిన వెంటనే

మనసున భీతి – యణగిన వారై

మనసా నంద – బును గలవారై

చని శిశువును చూ-చిన గొల్లల    || పంక్తిలోకి ||


5. చేకొనుడి వార్త – భద్రము చేసికొనుడి వార్త – భద్రము చేసికొనుడివార్త (2)

ఆ కాపరుల – యన్నిమాటలు

స్వీకరించి మది – చింతనచేయుచు

శ్రీ కరజన్మవి – శేషంబులు హృది

చేకొని భద్రము – చేసిన యామె   || పంక్తిలోకి ||


6. వింతగా చూడండి – శిశువును వింతగా చూడండి – శిశువును వింతగా చూడండి (2)

అంత దేవుడు నరుడై వచ్చిన – వింతశిశువును – జూచుచు

మదిని – సంతస మొందుచు – నిశ్శబ్దముగ

చెంతను గూర్చుండిన – యోసేపు

పంక్తిలోకి రండి – యోసేపు పంక్తిలోకి రండి – యోసేపు పంక్తిలోకి రండి


7. ఆరాధించండి – క్రీస్తును ఆరాధించండి – క్రీస్తును ఆరాధించండి (2)

రారాజగు ని-శ్రాయేల్ రాజౌ

ఈ రాజున్న – యింటికి చుక్క

దారిచూపగా – జేరి మ్రొక్కుచు

ఆరాధించిన – తూరుపుజ్ఞానుల 

పంక్తిలోకి రండి – జ్ఞానుల పంక్తిలోకి రండి – జ్ఞానుల పంక్తిలోకి రండి


8. మనకని నమ్మండి – క్రిస్మసు మనకని నమ్మండి – క్రిస్మసు మనకని నమ్మండి (2)

మనకై క్రీస్తు – మహిలో బుట్టెను

గనుక కృతజ్ఞత – గనపరచుటకై

మనసున బాహ్యమున – క్రిస్మసు

పనులు పూనుకొను – వారి సమాజ

పంక్తిలోకి రండి – సమాజ  పంక్తిలోకి రండి – సమాజ పంక్తిలోకి రండి

పంక్తిలోకి రండి – క్రిస్మసు పంక్తిలోకి రండి – క్రిస్మసు పంక్తిలోకి రండి (2)

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyrics and Composition: Mungamuri Devadas Ayyagaru.

Vocals: Pastor Adbutha Kumar And Family

Music Programmed & Arranged By Enoch Jagan

More Telugu Christmas Songs

Click Here for more Telugu Christmas Songs

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro