ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics

ఆరాధనా నీకై అలాపన | Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics || 2024 Telugu Christian New Year Song Telugu Lyrics Aaradhana Neekai Aalapana Song Lyrics in Telugu దినములు గడుచుచుండగా – నీ మేలుతో తృప్తిపరచితివి జనములు చూచుచుండగా – నీ వాగ్దానము నెరవేర్చితివి (2) ఎల్షద్దాయ్ దేవుడా – స్వరమెత్తి నిన్ను పాడెదన్ ఎల్షద్దాయ్ దేవుడా – స్వరమెత్తి నిన్ను పొగడెదను ఆరాధనా నీకై అలాపన – స్తుతి … Read more

You Cannot Copy My Content Bro