హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద | Hrudayamanedu Talupu Nodda

హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద | Hrudayamanedu Talupu Nodda || Andhra Kraisthava Keerthanalu

Telugu Lyrics

Hrudayamanedu Talupu Nodda Song Lyrics in Telugu

హృదయమనెడు తలుపు నొద్ద – యేసు నాథుండు

నిలచి – సదయుడగుచు దట్టుచుండు – సకల విధములను (2)   || హృదయ ||


1. పరుని బోలి నిలుచున్నాడు – పరికించి చూడ

నతడు – పరుడు గాడు రక్షకుండు – ప్రాణ స్నేహితుడు (2)    || హృదయ ||


2. కరుణా శీలుండతడు గాన – గాచి యున్నాడు

యేసు – కరుణ నెరిగి గారవింప – గరము న్యాయంబు (2)     || హృదయ ||


3. ఎంత సేపు నిలువ బెట్టి – యేడ్పింతు రతని

నాత – డెంతో దయచే బిలుచుచున్నా – డిప్పుడు మిమ్ములను (2)      || హృదయ ||


4. అతడు మిత్రుడతడు మిత్రుం – డఖిల పాపులకు

మీర – లతని పిలుపు వింటి రేని – యతడు ప్రియుడగును (2)    || హృదయ ||


5. జాలి చేత దన హస్తముల – జాపి యున్నాడు

మిమ్ము – నాలింగనము సేయ గోరి – యనిశము కనిపెట్టు (2)     || హృదయ ||


6. సాటిలేని దయగల వాడు – సర్వేశు సుతుడు

తన – మాట వినెడు వారల నెల్ల – సూటిగ రక్షించు (2)        || హృదయ ||


7. చేర్చుకొనుడి మీ హృదయమున – శ్రీ యేసునాథు

నతడు – చేర్చుకొనుచు మీ కిచ్చును – చీర జీవము కృపను (2)     || హృదయ ||


8. అతడు తప్పక కలుగజేయు – నఖిల భాగ్యములు

మీర – లతని హత్తుకొందు రప్పు – డానందము తోడ (2)     || హృదయ ||


9. బ్రతుకు శాశ్వతంబు కాదు – పరికించు చూడు

గాన – బ్రతికి యుండు కాలముననే – ప్రభుని గొలువండి (2)     || హృదయ ||

English Lyrics

Hrudayamanedu Talupu Nodda Song Lyrics in English

Hrudayamanedu Talupu Nodda – Yesu Nadhundu

Nilachi – Sadahyudaguchu Dhattuchundu – Sakala Vidhamulanu (2)

 || Hrudayam ||


1. Paruni Boli Niluchunnaadu – Parikinchi Chooda

Nathadu – Parudu Gaadu Rakshakundu – Prana Snehitudu (2)       || Hrudayam ||


2. Karuna Sheelundathadu Gaana – Gaachi Yunnadu

Yesu – Karuna Nerigi Gaaravimpa – Garamu Nyaayambu (2)      || Hrudayam ||


3. Enta Sepu Niluva Betti – Yedpinthu Rathani

Naatha – Dentho Dhayache Biluchunna – Dippudu Mimmulanu (2)    || Hrudayam ||


4. Athadu Mitrudathadu Mitrun – Dakhila Paapulaku

Meera – Lathani Pilupu Vinti Reni – Yathadu Priyudagunu (2)    || Hrudayam ||


5. Jaali Cheta Dhana Hastamula – Jaapi Yunnadu

Mimmu – Naalinganamu Seya Gori – Yanishamu Kanipettu (2)      || Hrudayam ||


6. Saatileni Dhayagala Vaadu – Sarveshu Suthudu

Thana – Maata Vinedu Vaarala Nella – Sootiga Rakshinchu (2)       || Hrudayam ||


7. Cherchukonudi Mee Hrudayamuna – Shri Yesunadhu

Nathadu – Cherchukonuchu Mee Kichunu – Chira Jeevamu Krupanu (2)

 || Hrudayam ||


8. Athadu Thappaka Kalugajeyu – Nakhila Bhagyamulu

Meera – Lathani Hatthukondhu Rappu – Daanandhamu Toda (2)    || Hrudayam ||


9. Bratuku Shashwathambu Kadhu – Parikinchu Choodu

Gaana – Brathiki Yundu Kaalamunane – Prabhuni Goluvandi (2)   || Hrudayam ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyricist: Pulipaaka Jagannaathamu

Mp3 Song Download

Hrudayamanedu Talupu Nodda Mp3 Song Download

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click Here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro