దేవర నీ దీవెనలు | Devara Nee Deevenalu Lyrics

Telugu Lyrics

Devara Nee Deevenalu Song Lyrics in Telugu

దేవర నీ దీవెనలు – ధారాళముగను వీరలపై

బాగుగ వేగమే దిగనిమ్ము – పావన యేసుని ద్వారగను (2)


1. దంపతులు దండిగ నీ – ధాత్రిలో వెలయుచు సంపదలన్

సొంపుగ నింపుగ పెంపగుచు – సహింపున వీరు సుఖించుటకై       || దేవర నీ ||


2. ఈ కవను నీ కరుణన్ – ఆకరు వరకును లోకములో

శోకము లేకయే ఏకముగా – బ్రాకటముగను జేకొనుము       || దేవర నీ ||


3. ఇప్పగిది నెప్పుడును – గొప్పగు ప్రేమతో నొప్పుచు దా

మొప్పిన చొప్పున దప్పకను – మెప్పుగ బ్రతుకగ బంపు కృపన్       || దేవర నీ ||


4. తాపములు పాపములు – మోపుగ వీరిపై రాకుండగా

గాపుగ బ్రాపుగ దాపునుండి – యాపదలన్నియు బాపుచును       || దేవర నీ ||


5. సాధులుగన్ జేయుటకై – శోధనలచే నీవు శోధింపగా

కదలక వదలక ముదమున నీ – పాదము దాపున బాదుకొనన్        || దేవర నీ ||


6. మెండుగ భూమండలపు – గండములలో వీరుండగను

తండ్రిగ దండిగ నండనుండి – వెండియు వానిని ఖండించావే     || దేవర నీ ||


7. యిద్దరు వీరిద్దరును – శుద్ధులై నిన్ను సేవించుటకై

శ్రద్ధతో బుద్ధిగ సిధ్ధపడన్ – దిద్దుము నీ ప్రియ బిడ్డలుగాన్        || దేవర నీ ||


8. వాసిగ నీ దాసులము – చేసిన ఈ మొఱ్ఱల్ దీసికొని

మా సకలేశ్వర నీ సుతుడ – యేసుని పేరిట బ్రోవుమామేన్        || దేవర నీ ||

English Lyrics

Devara Nee Deevenalu Lyrics in English

Devara Nee Deevelu – Dhaaraalamuganu Veeralapai

Baaguga Vegame Diganimmu – Paavana Yesuni Dwaaraganu (2)


1. Dampatulu Dandiga Nee – Dhaatrilo Velayuchu Sampadalann

Sompuga Nimpuga Pempaguchu – Sahinpuna Veeru Sukhimchutakai || Devara Nee ||


2. Ee Kavanu Nee Karunaa – Aakaru Varakunu Lokamulo

Shokamu Lekayae Ekamugaa – Braakatamuganu Jekonumu || Devara Nee ||


3. Ippagidhi Neppudunu – Goppagu Praemato Noppu Chu Daa

Moppina Choppunu Dappakanu – Meppuga Bratukaga Bampu Krupan || Devara Nee ||


4. Thaapamulu Paapamulu – Mopuga Veeripai Raakundagaa

Gaapuga Braapuga Daapunundi – Yaapadalanniyu Bapuchunu || Devara Nee ||


5. Saadhulugan Jeyutakai – Shodhanalache Neevu Shodhimpagaa

Kadalaka Vadalaka Mudamuna Nee – Paadamu Dhaapuna Badhukonan || Devara Nee ||


6. Menduga Bhoomandalapu – Gandamulalo Veerundaganu

Thandriga Dhandiga Nandanundi – Vendiyu Vaanini Khandinchave || Devara Nee ||


7. Yiddaru Veeriddarunu – Shuddhulai Ninnu Sevunchutakai

Sraddhatho Buddhiga Siddhapadan – Dhiddhumu Nee Priya Biddalugaan || Devara Nee ||


8. Vaasiga Nee Dhasulamu – Chesina Ee Morral Dheesikoni

Maa Sakaleswara Nee Suthuda – Yesuni Perita Brovumaamenu || Devara Nee ||

YouTube Video

క్రింది వీడియో సాంగ్ యొక్క ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసి మీరు పాటను వింటూ పాట లిరిక్స్ నేర్చుకోవచ్చు. దేవుని ఆరాధించి అయన నామాన్ని మహిమపరచవచ్చు.

Song Credits

Lyricist: Allaari Pedda Veeraaswaami

Chords

Devara Nee Deevenalu Song Chords

[G]Devara Nee [Bm]Deevenalu

[Em]Dhaaraalamuganu [C]Veeralapai

[Am]Baaguga Vegame [C]Diganimmu

Paavana [D]Yesuni [C]Dvaaraga[G]nu


[G]Dampathulu [Bm]Dandiga Nee

[Em]Dhaathrilo Velayuchu [C]Sampadalan

[Am]Sompuga Nimpuga [C]Pempaguchu

Sahimpuna [D]Veeru Su[C]khinchuta[G]kai

Follow the same chords for other Verses.

How to Play on Keyboard

Devara Nee Deevenalu Song on Keyboard

Track Music

Devara Nee Deevenalu Track Music

Ringtone Download

Devara Nee Deevenalu Ringtone Download

Mp3 Song Download

Devara Nee Deevenalu Mp3 Song Download

More Telugu Christian Marriage Songs

Click here for more Telugu Christian Marriage Songs

More Andhra Kraisthava Keerthanalu

Click here for more Andhra Kraisthava Keerthanalu

Leave a comment

You Cannot Copy My Content Bro